Назад

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby pracować w policji?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-01-11

Aby pracować w policji, powinieneś:

 • być obywatelem polskim,
 • mieć nieposzlakowaną opinię,
 • nie być karanym,
 • korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • mieć zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
 • być gotowym do podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jakie są procedury przyjęcia do policji?

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 • ocena dokumentów złożonych przez kandydata do służby w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu,
 • test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
 • ocena sprawności fizycznej,
 • badania psychologiczne określające predyspozycje intelektualne i osobowościowe,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznych i psychicznych do służby,
 • ankieta bezpieczeństwa osobowego.

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z etapów niepunktowanych: złożenie dokumentów, sprawdzenie dokumentów i komisja lekarska oraz punktowanych: test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Jakie dokumenty są wymagane?

Jeżeli zamierzasz podjąć służbę w policji, powinieneś złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w policji skierowane do komendanta wojewódzkiego ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • mężczyźni dodatkowo powinni posiadać do wglądu książeczkę wojskową,
 • ankietę bezpieczeństwa.
 • inne dokumenty, jeżeli zostały wskazane w ogłoszeniu.

Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie (do wglądu) należy mieć ze sobą dowód osobisty.

PAMIĘTAJ!

Zanim zgłosisz chęć wstąpienia do służby, sprawdź, czy spełniasz wszystkie wymagania!


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.