Powrót

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-07-04

Otrzymałeś od urzędu pracy decyzję o nienależnie pobranym zasiłku dla bezrobotnych? Zastanawiasz się, co mogło być przyczyną? Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach bezrobotny zostaje wezwany do zwrotu pobranego świadczenia, o jaką kwotę upomina się urząd i w jakim terminie powinien nastąpić zwrot pobranych środków.

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany osobie, która w ciągu ostatnich 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała przynajmniej 365 dni. Warunkiem jest osiąganie wynagrodzenia co najmniej minimalnego, od którego pracodawca opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 6 lub 12 miesięcy. Bezrobotny, aby go pobierać, musi w tym czasie pozostawać w rejestrze urzędu pracy, czyli spełniać warunki osoby bezrobotnej wymienione w ustawie. Jeśli z jakiegoś powodu bezrobotny traci swój status, a urząd pracy zdążył już wypłacić świadczenie, uznaje się je za nienależnie pobrane.

 

Termin i kwota zwrotu

Osoba bezrobotna, która nienależnie pobrała zasiłek, powinna go zwrócić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z urzędu pracy. Zwrot obejmuje kwotę otrzymanego świadczenia wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Czytaj także: Zasiłek dla osób bezrobotnych

 

Kiedy urząd wzywa do zwrotu zasiłku?

Sytuacje, w jakich może dojść do nienależnie pobranego zasiłku to np.:

 • niepoinformowanie urzędu pracy w wyznaczonym terminie o okolicznościach mających wpływ na utratę statusu osoby bezrobotnej,
 • nieprawdziwe oświadczenia, sfałszowana dokumentacja lub inne świadome wprowadzenie w błąd urzędu pracy przez bezrobotnego,
 • zasiłek wypłacony za okres, za który osoba bezrobotna nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy nie dokonał jego pomniejszenia,
 • zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • zasiłek wypłacony z Funduszu Pracy za okres po śmierci bezrobotnego,
 • świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia emerytalnego.

 

Czytaj także: Utrata i zawieszenie świadczeń

 

Przedawnienie roszczenia

Roszczenia z tytułu zasiłku dla bezrobotnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia spełnienia warunków do jego nabycia. Natomiast roszczenia powiatowego urzędu pracy ulegają przedawnieniu w tym samym terminie, ale licząc od dnia ich wypłaty.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 76).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?
  Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna nie zawsze wiąże się z otrzymaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, potocznie zwanego kuroniówką. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić określone warunki. Jakie to warunki i jaka jest wysokość „kuroniówki” w 2023 roku? Podpowiadamy.

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Statusu bezrobotnego a wyjazd
  Jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy i planujesz wyjazd? Sprawdź, co mówią przepisy!

 • Skrócony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  W przepisach czytamy, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu m.in. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek. Jak rozumieć ten zapis? Wyjaśniamy.

 • Prowadziłeś działalność gospodarczą? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych
  Nie każdy były przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych po zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać prawo do zasiłku? Jaki wpływ na zasiłek ma zamknięcie lub zawieszenie działalności? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy