Powrót

Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-12-08

Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

Świadczenie rodzicielskie, tzw. kosiniakowe, przysługuje matce lub ojcu dziecka w przypadku, gdy żadne z rodziców nie nabyło prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Świadczenie wypłacane jest w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka, do 71 tygodni w przypadku porodu mnogiego.

Wniosek o wypłatę świadczenia rodzicielskiego należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej, urzędzie miasta/gminy lub w innej jednostce organizacyjnej gminy powołanej do tego celu.

 

Urodzenie dziecka w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Jeśli kobieta nabyła prawo do zasiłku dla bezrobotnych będąc w ciąży i urodzi dziecko w trakcie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca od jego zakończenia, to urząd pracy może przedłużyć wypłatę zasiłku dla bezrobotnych o okres, przez który, zgodnie z odrębnymi przepisami, przysługiwałby jej zasiłek macierzyński.

Kobieta, która urodziła dziecko w czasie, gdy zasiłek dla bezrobotnych jej nie przysługiwał oraz gdy wcześniej zakończyła jego pobieranie, nie otrzyma żadnego świadczenia finansowego z urzędu pracy. Przywilejem będzie natomiast ochrona przed wyrejestrowaniem z powodu braku gotowości do podjęcia zatrudnienia przez rok, tak jakby przebywała na urlopie macierzyńskim, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Zasiłek dla bezrobotnych czy „kosiniakowe”?

Zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie rodzicielskie nie stoją w sprzeczności. Jednak zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 17c ust. 6), w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych*.

*Od 1 czerwca 2023 roku kwota zasiłku dla bezrobotnych przekracza 1000 zł, czyli kwotę "kosiniakowego". W związku z tym wyżej wymieniona zależność nie będzie miała zastosowania. Bezrobotna uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych nie otrzyma świadczenia rodzicielskiego.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Art. 73 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Art. 17c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Grupy docelowe w naborach - czy mogę złożyć wniosek o wsparcie z urzędu pracy?
  Urząd pracy prowadzi nabór wniosków na interesujące Cię wsparcie, ale nie jesteś pewny, czy zaliczasz się do grupy docelowej realizowanego projektu? Te informacje powinny Ci pomóc.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"
  Cudzoziemcy, którzy uzyskują pozytywną decyzję wojewody i zezwolenie na pobyt np. czasowy odbierają kartę pobytu, na której najczęściej widnieje adnotacja „dostęp do rynku pracy”. Co ona oznacza? Wyjaśniamy.

 • Zmiany w przepisach BHP na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy
  Postęp technologiczny, a wraz z nim zmiany, które zaszły w ostatnich 25 latach, stały się powodem nowelizacji przepisów dotyczących stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Co się zmieniło? Ile czasu mają pracodawcy na dostosowanie miejsca pracy do nowych regulacji? Odpowiadamy.

 • Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej
  Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia!

 • Nauka w szkole policealnej a status osoby bezrobotnej
  Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy student studiów stacjonarnych nie może się zarejestrować w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Co w przypadku ucznia lub słuchacza szkoły policealnej? Czy forma nauki ma znaczenie? Podpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy