Powrót

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-02-09

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednym ze sposobów na doprowadzenie do ustania stosunku pracy, czyli pożegnania się z pracownikiem lub pracodawcą. O czym należy pamiętać składając wypowiedzenie? Jaki ma ono wpływ na zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiadamy.

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: okres próbny, czas określony i czas nieokreślony. W art. 30 § 3 Kodeksu pracy czytamy, że: oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie.

Wyrok Sądu Najwyższego (wyrok SN z dnia 5.05.2016 r., II UK 280/15) stanowi, że oświadczenie w formie ustnej, w rozmowie telefonicznej nie powoduje nieważności dokonanej czynności prawnej, aczkolwiek upoważnia pracownika do wystąpienia na drogę sądową z odpowiednim roszczeniem przewidzianym przepisami prawa.

 

Czytaj także: Zmiana warunków zatrudnienia na wniosek pracownika

 

Z tego wynika, że oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, może być wyrażone przez każde zachowanie, ujawniające wolę w sposób dostateczny, a więc także w sposób dorozumiany, mimo jego formalnej wadliwości.

 

Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie

W niektórych sytuacjach w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę powinna znaleźć się przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie. Ma to miejsce, gdy pracodawca wypowiada umowę o pracę zawartą na czas określony lub nieokreślony. Pracownik, który składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, nie ma obowiązku wskazywania przyczyny.

Warto dodać, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy czytamy, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę należy uznać za złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

 

Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o pracę oraz okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Zgodnie z art. 34 i art. 36 Kodeksu pracu okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Warto również przytoczyć jeszcze jeden artykuł z Kodeksu pracy (38 § 1), zgodnie z którym o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

 

Jak liczy się termin wypowiedzenia?

W przytoczonych wyżej przepisach Kodeksu pracy jest mowa o dniach roboczych, tygodniach i miesiącach, w których liczony jest okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy czytamy:

„Przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni, które nie są niedzielami i świętami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Przykład 1

We wtorek 7 marca 2023 r. pracodawca wręczył pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę rozwiąże się w sobotę 24 marca 2023 r. – jest to bowiem pierwsza sobota przypadająca po upływie dwóch pełnych tygodni od złożenia wypowiedzenia.

Przykład 2

W środę 1 lutego 2023 r. pracownik złożył pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę rozwiąże się 31 marca 2023 r. – wtedy bowiem upłynie pełny miesiąc kalendarzowy.”

 

Czytaj także: Urlop wypoczynkowy – przydatne informacja dla pracowników

 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem a prawo do zasiłku

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy sposób rozwiązania umowy o pracę nie ma wpływu na przyznanie prawa do zasiłku. Natomiast ma wpływ na to, kiedy zasiłek zacznie być wypłacany i przez jaki okres. Dlatego tak ważny jest sposób pożegnania z pracodawcą. Pod tym kątem urząd pracy sprawdza wszystkie umowy rozwiązane w ciągu 6 miesięcy poprzedzających rejestrację. A więc nie zawsze chodzi tylko o ostatnią umowę. I tak:

 • jeżeli to pracodawca wypowie umowę, zasiłek, jeśli zostanie przyznany, będzie przysługiwał od dnia rejestracji i będzie wypłacany przez cały okres, na który został przyznany;
 • gdy pracownik złoży wypowiedzenie, zasiłek, jeżeli zostanie przyznany, będzie naliczany po 90 dniach i o ten czas skrócony. Np. jeżeli bezrobotnemu zostanie przyznane prawo do zasiłku na 6 miesięcy, a to on wypowiedział umowę o pracę, świadczenie zacznie być naliczane po 90 dniach i będzie wypłacane przez 3 miesiące. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik złoży wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. Wówczas zasiłek, jeżeli zostanie przyznany, będzie naliczany od dnia rejestracji. 

 

Szczegółowych informacji w zakresie rozwiązania umowy o pracę udziela Państwowa Inspekcja Pracy, a w zakresie prawa do zasiłku dla bezrobotnych udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy.

Sąd Najwyższy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Czy można podpisać umowę o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego?
  Zwolnienie lekarskie pracownika to szczególny czas, w którym np. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Stanowi o tym art. 41 Kodeksu pracy. Co w sytuacji, gdy pracownik chce podpisać umowę o pracę w trakcie choroby? Czy ma do tego prawo? Odpowiadamy.

 • Zagubione świadectwo pracy
  Nie masz świadectwa pracy? Sprawdź, kto może Ci pomóc!

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Kiedy pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie dodatkowych obowiązków
  Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracownika z zakresem jego obowiązków przed dopuszczeniem go do pracy. Czy pracodawca może zlecić pracownikowi inne zadania niż wynikające z zawartej umowy o pracę? Czy pracownik ma obowiązek je wykonać? Podpowiadamy.

 • Nie ze wszystkich uprawnień rodzicielskich skorzysta jednocześnie matka i ojciec
  Kodeks pracy przewiduje liczne uprawnienia związane z rodzicielstwem. Jednym z nich jest zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy rodzica wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia. Czy oboje rodzice mają prawo skorzystać z tego uprawnienia? Co w przypadku, gdy tylko jeden z nich jest zatrudniony? Podpowiadamy.

 • Zadaniowy czas pracy - zasady
  Zadaniowy czas pracy jest jednym z systemów czasu pracy. Na czym polega i kto może pracować w takim systemie? Podpowiadamy.

 • Równe traktowanie w zatrudnieniu
  Równe traktowanie pracowników jest podstawową zasadą prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu. Podpowiadamy, jakie są przesłanki dyskryminacji oraz kiedy pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

 • Przerwy w pracy
  Od czego zależy długość i ilość przerw w pracy? Czy czas odpoczynku zawsze wlicza się do wymiaru czasu pracy? Kto może skorzystać z dodatkowej przerwy? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy