Powrót

Osoba bezrobotna a podjęcie pracy lub działalności gospodarczej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-04-15

Każda osoba bezrobotna, która zarejestruje się w urzędzie pracy ma zarówno prawa, jak i obowiązki wynikające z posiadanego statusu. Jednym z obowiązków jest zawiadomienie urzędu pracy o podjęciu pracy lub rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy należy to zrobić? Co warto wiedzieć? Odpowiadamy.

Przepisy dotyczące rejestracji i wyrejestrowania osób bezrobotnych zawarte są przede wszystkim w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W dokumencie tym czytamy, że osoba bezrobotna to m.in. taka, która nie jest zatrudniona, nie wykonuje innej pracy zarobkowej i nie prowadzi działalności gospodarczej (nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Na początek warto wyjaśnić pojęcia zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zatrudnienie oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

Stosunek pracy nawiązuje się najczęściej zawierając umowę o pracę.

 

Czytaj także: Przychody osoby bezrobotnej

 

W myśl przepisów ww. ustawy inna praca zarobkowa to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo wykonywanie pracy w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

 

Powiadomienie i wyrejestrowanie

Osoba bezrobotna (zarejestrowana w urzędzie pracy) ma obowiązek zawiadomienia urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub otwarciu działalności gospodarczej. Stanowi o tym art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym czytamy:

„Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.”

 

Czytaj także: Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej

 

Po takim zawiadomieniu, najlepiej zrobić to wysyłając przez system praca.gov.pl wniosek „Zgłoszenie podjęcia pracy (PSZ-ZPP)” lub „Zgłoszenie rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej (PSZ-ZRDG)”, następuje wyrejestrowanie z urzędu pracy z powodu podjęcia pracy lub działalności gospodarczej. O tym, dlaczego to ważne, niżej - w części „Zasiłek uzupełniający”.

O wyrejestrowaniu osoby, która podjęła pracę (zatrudnienie, inną pracę zarobkową) lub podjęła działalność gospodarczą stanowi art. 33 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czytamy w nim m.in., że starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2.

Te warunki to m.in.: bycie osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej lub osobą, która nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

Zasiłek uzupełniający

Osoba bezrobotna, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych, gdy podejmie pracę lub otworzy działalność gospodarczą, powinna wyrejestrować się z urzędu pracy, właśnie ze względu na te okoliczności (podjęcie pracy, otwarcie działalności gospodarczej). Dlaczego to takie ważne? Osoba bezrobotna, która wyrejestruje się z tego powodu i potem w okresie krótszym niż 365 dni zarejestruje ponownie (zakończy pracę lub zakończy prowadzenie działalności gospodarczej), będzie mogła wrócić na zasiłek, tzw. zasiłek uzupełniający. Ważne jest jednak jeszcze to, aby ponownie zarejestrować się w ciągu 14 dni od zakończenia pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowi o tym art. 73 ust 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym czytamy m.in., że bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego.

 

Szczegółowych informacji na temat rejestracji w urzędzie pracy i wyrejestrowania udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19 524.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zezwolenie jednolite a zmiana pracodawcy
  Zezwolenie jednolite, czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, łączy w sobie dokumenty legalizujące pobyt i pracę. Cudzoziemiec, który je posiada może być zatrudniony na warunkach zapisanych w decyzji wojewody. O czym powinien pamiętać obcokrajowiec posiadający zezwolenie jednolite? Odpowiadamy.

 • Paszport i inne dokumenty cudzoziemca przebywającego w Polsce
  Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce powinien mieć ważny dokument uprawniający go do tego. Ponadto ma obowiązek posiadać ważny dokument podróży. Jeżeli dodatkowo chce pracować w RP, musi mieć dokument, który uprawnia go do pracy, chyba że jest z tego obowiązku zwolniony, np. jako absolwent szkoły ponadpodstawowej w Polsce.

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Praca obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową po 23 lutego 2022 r.
  Pracę cudzoziemców w Polsce legalizują zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. 24 lutego 2022 r. wprowadzono kolejną możliwość, dotyczącą obywateli Ukrainy, czyli powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Co warto wiedzieć o tej formie legalizacji pracy? Odpowiadamy.

 • Czy Polacy nadużywają zwolnień lekarskich? [BADANIE]
  Choroba pracownika, potwierdzona zwolnieniem lekarskim, powoduje niezdolność do pracy i tym samym nieobecność w zakładzie pracy. Jak pokazują wyniki badania „Lewe zwolnienia lekarskie”, wielu z nas niewłaściwie wykorzystuje tzw. L4. Okazuje się, że są tacy, którzy symulują chorobę, by uzyskać zwolnienie lekarskie i po prostu odpocząć. Co jeszcze jest powodem brania lewych zwolnień? Jakie mogą być konsekwencje symulowania choroby przez pracownika? Odpowiadamy i prezentujemy najważniejsze wyniki badania.

 • Stampila w paszporcie cudzoziemca – czym jest i do czego uprawnia?
  Po złożeniu kompletnego wniosku o pobyt w Polsce, cudzoziemiec otrzymuje od urzędu wojewódzkiego pieczątkę, tzw. stampilę. Co ona potwierdza i gdzie jej szukać? Dlaczego jest taka ważna, szczególnie dla potencjalnego pracodawcy?

 • Dotacja na otwarcie firmy – kiedy następuje wyrejestrowanie z urzędu pracy?
  Dotacja na otwarcie firmy, czyli jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, to jedno z najpopularniejszych wsparć, które osobom bezrobotnym oferują urzędy pracy. Jaką kwotę można otrzymać? Jakie warunki należy spełnić? Kiedy następuje wyrejestrowanie z urzędu pracy po przyznaniu dotacji?

 • Rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych przez urzędy pracy [Infografika]
  Osoby bezrobotne rejestrujące się w powiatowych urzędach pracy mogą liczyć na świadczenia pieniężne, które są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Jednym z nich, i chyba najlepiej wszystkim znanym, jest zasiłek dla bezrobotnych. Jakie inne świadczenia wypłacają urzędy? Sprawdźcie sami.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy