Powrót

Odprawa pieniężna

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-11

Odprawa pieniężna to podstawowe świadczenie przysługujące pracownikom, z którymi rozwiązano umowy o pracę w trybie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych.

Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia u pracodawcy, u którego dochodzi do rozwiązania umowy (tzw. zakładowego stażu pracy). Wysokość odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość odprawy w zależności od tzw. zakładowego stażu pracy, to:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż dwa lata,
  • dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od dwóch do ośmiu lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad osiem lat.
    Pracownik nie będzie miał prawa do odprawy, gdy stosunek pracy ustanie na skutek:
  • wypowiedzenia dokonanego przez pracownika,
  • upływu czasu, na który umowa została zawarta,
  • wygaśnięcia stosunku pracy,
  • rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia,
  • ukończenia pracy, dla wykonania której umowa była zawarta.

PAMIĘTAJ!

Wysokość odprawy jest tym większa, im dłuższy masz staż pracy u swojego pracodawcy!


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.