Powrót

Likwidacja barier

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-11

Jako osoba niepełnosprawna możesz ubiegać się o dofinansowanie na likwidację barier:

  • architektonicznych – dotyczy to osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się i tych które są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi lub posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;
  • technicznych lub komunikacyjnych – powinno to być uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Przysługuje ono tylko tym osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiedniego dofinansowania ze środków PFRON.

Jeżeli jednak w ciągu ostatnich trzech lat otrzymałeś dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, możesz nadal starać się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikacji lub technicznych.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 95% wartości realizowanego przedsięwzięcia, jednakże nie więcej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem jego przyznania jest posiadanie udziału własnego w kwocie przekraczającej 5% kosztów przedsięwzięcia.

Wniosek o dofinansowanie likwidacji można złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania. Nie ma określonych terminów składania wniosków.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie na zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

PAMIĘTAJ!

Możesz starać się zarówno o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, jak i o dofinansowanie na likwidację barier komunikacyjnych lub technicznych.
 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.