Powrót

Jak założyć firmę?

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-01-16

Jak założyć firmę?

Jak założyć firmę

Spis treści:

 1. Jak trafnie wybrać rodzaj działalności?
 2. A teraz rejestracja
 3. Składki do ZUS
 4. Coś więcej?

 

Jak trafnie wybrać rodzaj działalności?

Najczęściej szukamy pomysłu na własną działalność, rozglądając się wkoło i idąc w ślady tych, którzy zaczęli wcześniej i odnieśli sukces. Z tego powodu w danej miejscowości jest kilka podobnych firm, kilka sklepów ze zbliżonym asortymentem, kilka zakładów fryzjerskich etc.

Twoja szansa tkwi w znalezieniu oryginalnego pomysłu. Powinieneś postarać się zaproponować usługi czy towary, które pod jakimś względem mogą lepiej zadowolić wybraną grupę klientów. Lepiej niż konkurencja.

Analiza własnych umiejętności, predyspozycji i preferencji jest najprostszym sposobem na znalezienie pomysłu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jeśli nigdy nie prowadziłeś działalności gospodarczej, warto pomyśleć o udziale w szkoleniu, np. „ABC działalności gospodarczej”. Dzięki niemu uzyskasz podstawowe informacje o tym, jaki rodzaj działalności najlepiej wybrać, jak rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS-em, w jaki sposób prowadzić księgowość. Szkolenia o tej tematyce organizowane są często przez powiatowe urzędy pracy lub centra informacji i planowania kariery zawodowej w wojewódzkich urzędach pracy.

Istotne jest również zastanowienie się nad tym, jakie koszty trzeba będzie ponieść w związku z otwarciem własnej działalności. Warto poszukać źródeł, z których pozyskać można odpowiednie środki na ten cel. Nie zawsze posiadany wkład własny wystarczy na pokrycie wszystkich wydatków.

Zakładając własny biznes, można skorzystać ze źródeł takich jak:

 • środki z Funduszu Pracy,
 • środki z UE na rozpoczęcie działalności, m.in.:
  • Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia,
  • Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Więcej na ten temat możesz przeczytać w naszym poradniku „Źródła finansowania działalności gospodarczej”.

Będzie Ci również potrzebny biznesplan. Poniżej zamieszczona jest przykładowa konstrukcja biznesplanu, która zawiera zakres zadań wraz z krótkim opisem poszczególnych punktów.

Streszczenie projektu i charakterystyka firmy

Przedstawiasz, jaki jest pomysł na biznes i gdzie będzie realizowany. Dlaczego właśnie ta dziedzina? Dlaczego ten pomysł będzie się wyróżniać wśród konkurencji? Warto wspomnieć o swoich kwalifikacjach i umiejętnościach. Zachęć potencjalnego inwestora konkretami na temat przedsięwzięcia oraz przedstaw Twój własny wkład/kapitał do interesu. Rzetelnie skalkuluj realny zwrot inwestycji. Napisz to w przejrzystej formie, aby czytający mógł znaleźć wszystkie interesujące go informacje.

Analiza SWOT

Przeprowadzając analizę, trzeba dokonać diagnozy – określić silne i słabe strony firmy oraz prognozy – opisać szanse i zagrożenia. SWOT ma być przede wszystkim uczciwy oraz zwięzły. Spisz analizę, np. w pięciu punktach – ma to być czytelny obraz. Postępuje się tak zarówno w przypadku firm początkujących, jak i wielkich korporacji.

Cele przedsięwzięcia

Chodzi tu o cele firmy dotyczące udziału w rynku, wielkości sprzedaży oraz zysku. Firmy muszą stawiać sobie cele i planować ich realizację. Wymień poszczególne cele, jak np. określony poziom sprzedaży lub zysków, procent marży brutto, stopę wzrostu lub udział w rynku. Twórz takie zadania, które w sposób oczywisty powiązane są z dalszymi celami przedsiębiorstwa, są osiągalne i wymierne.

Plan działalności operacyjnej

Badanie rynku pracy oraz przedstawienie planu marketingowego ma na celu zdobycie i utrzymanie swojej pozycji. Plan powinien precyzyjnie określać, gdzie i kiedy oraz w jaki sposób firma osiągnie zadowalający rezultat i kto będzie za niego odpowiedzialny. Musisz napisać, ile środków i na jaki cel potrzebujesz oraz przedstawić ich finansowanie, a także wskazać, skąd konkretnie uzyskałeś informacje o kwotach, jakie zamieściłeś w biznesplanie.

Prognozy dla przedsięwzięcia

Solidnie wykonany biznesplan to połowa sukcesu. Doświadczenie mówi, że do każdego przedsięwzięcia finansowego podejść należy indywidualnie, z dużą znajomością zagadnienia i specyfiki określonej firmy. Przy pisaniu dokumentu pokaż, że dane przedsięwzięcie ma szansę na osiągnięcie sukcesu.

PAMIĘTAJ!

Trafny wybór rodzaju działalności i dobry biznesplan – to szansa na osiągnięcie sukcesu!

 

 

A teraz rejestracja…

Działalność gospodarczą rozpoczynamy od rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który oprócz wniosku o wpis do ewidencji jest również wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do urzędu skarbowego (nadanie lub wskazanie numeru NIP) oraz do ZUS lub KRUS. Wymieniony wniosek pozwala także na wybór formy opodatkowania.

Należy pamiętać, że dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać będzie m. in. rejestracja do podatku VAT. Czynność  ta powinna być wykonana  przed uzyskaniem pierwszych przychodów.
Za pośrednictwem tego samego wniosku zgłasza się wszelkie zmiany, w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Formularz jest dostępny na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Po złożeniu wniosku CEIDG, nie później niż  w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy złożyć w dowolnym oddziale ZUS uzupełniony druk ZUA - jeśli wykonywana działalność jest jedynym naszym źródłem dochodów lub ZZA - gdy jesteśmy jednocześnie zatrudnieni na umowę o pracę, w której zarabiamy powyżej minimalnego wynagrodzenia.

Ważne

Nie ma obowiązku zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej danych dotyczących miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz zmian w tym zakresie.
Warto postarać się o pieczątkę firmową, co ułatwia i przyspiesza wypełnianie wielu dokumentów, na większości urzędowych druków znajduje się pole na nią przeznaczone.  Można także jej używać na umowach i przy fakturach.

Na pieczątce umieszcza się:

 • pełną nazwę firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy),
 • adres siedziby,
 • może być telefon i faks,
 • REGON,
 • NIP.

Przy transakcjach związanych z prowadzoną działalnością można używać konta prywatnego lub płacić gotówką, nie ma obowiązku posiadania konta firmowego. Wymóg konta firmowego istnieje
w przypadku transakcji powyżej 15 000 euro.

Warto wiedzieć

Jeśli zdecydujemy się na prowadzenie działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej, rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. W sądach są dostępne odpowiednie ku temu formularze.
Uzyskanie wpisu w ewidencji albo KRS może być jednak niewystarczające , aby podjąć działalność gospodarczą. Wynika to po części z faktu, iż wiele rodzajów działalności wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych (przedsiębiorcy są zobowiązani zapewnić posiadanie tych kwalifikacji). Najczęściej jednak przedsiębiorca nie musi posiadać tych kwalifikacji sam,  wystarczy bowiem, jeśli zatrudni osoby z niezbędnymi kwalifikacjami do wykonywania określonych czynności. Wyjątkiem są natomiast określone zawody (np. medyczne i prawnicze), w których wymagane jest, by kwalifikacje zawodowe posiadał sam przedsiębiorca .

Kolejną grupą barier prawnych, jakie należy pokonać, aby móc dokonać  legalizacji naszej działalności, jest tzw. reglamentacja działalności gospodarczej, tj. obowiązek uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Tego rodzaju obowiązki dotyczą ponad 80 rodzajów działalności gospodarczej.

Co oznacza reglamentacja? Najprościej mówiąc, mówi ona o tym, że nie możemy podjąć działalności, jeżeli nie spełnimy, przewidzianych prawem, szczególnych jej warunków. W przypadku koncesji i zezwoleń należy wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o ich udzielenie. Natomiast 
w przypadku działalności regulowanej wystarczy, jeśli złożymy prawdziwe oświadczenie o spełnianiu tych warunków. Prowadzenie działalności możemy rozpocząć dopiero po uzyskaniu koncesji, zezwolenia albo zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej. Wyjątkiem od tej reguły jest działalność regulowana, którą możemy podjąć nawet po upływie 14 dni od złożenia wspomnianego oświadczenia, w sytuacji, gdy organ prowadzący rejestr nic w tym czasie, w naszej sprawie nie zrobił.

Osoby, które planują założyć  działalność gospodarczą, powinny określić, czym będzie się zajmować ich firma. W związku z tym należy wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, które są dostępne na stronie GUS lub skorzystać z Wyszukiwarki kodów PKD na stronie EUGO.

 

 

Składki do ZUS

Zakładając własny biznes, który jest jedynym źródłem dochodu, należy pamiętać o obowiązku odprowadzania składek do ZUS.

Wśród przewidzianych ubezpieczeń znajdują się ubezpieczenia obowiązkowe: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne oraz ubezpieczenie dobrowolne: chorobowe. Dodatkowo przedsiębiorcy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym odprowadzają składkę na Fundusz Pracy.

Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne

Osoby, które rozpoczynają po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej mają prawo do ZUS-u preferencyjnego przez okres 24 pełnych miesięcy. To oznacza, że jeśli rozpoczniesz prowadzenie działalności gospodarczej 2 lutego, to wskazany okres zaczyna płynąć dopiero od 1 marca, co w praktyce daje dłuższy okres uprawniający do ulgi. Prawo to przysługuje również osobom, które prowadziły wcześniej działalność i ją zamknęły, a od czasu zamknięcia upłynęło już 5 lat.

Składki preferencyjne obliczane są od minimalnej miesięcznej podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, dla porównania pełne wynoszą 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z prawa do niższych składek. Ci, którzy wykonują czynności na rzecz byłego pracodawcy, które wchodziły w ich zakres obowiązków na etacie w bieżącym lub ubiegłym roku oraz wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich lub jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością od początku działalności zobowiązani są do odprowadzania pełnych składek do ZUS.

Wysokość składek

Wysokość składek wyrażana jest w formie stóp procentowych, które wynoszą:

 • 19,52 proc. dla ubezpieczenia emerytalnego,
 • 8 proc. dla rentowego,
 • od 0,40 do 3,60 proc. dla wypadkowego,
 • 9 proc. zdrowotne,
 • 2,45 proc. na ubezpieczenie chorobowe oraz Fundusz Pracy.

Osoby korzystające z ZUS-u preferencyjnego nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Podstawą wymiaru składek jest kwota, od której naliczamy należne składki (30 proc. minimalnego wynagrodzenia – przy ZUS-ie preferencyjnym lub od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia), mnożąc ją przez wskazane wyżej stopy procentowe.

W przypadku składki zdrowotnej podstawa wymiaru wynosi zadeklarowaną kwotę, nie niższą jednak niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia. 

Termin płatności

W przypadku, gdy przedsiębiorca odprowadza składki tylko za siebie, zobowiązany jest dokonać płatności do 10. dnia następnego miesiąca, a w przypadku odprowadzania składki za siebie i osobę współpracującą  - do 15. dnia następnego miesiąca. Składki opłaca się w formie przelewu bankowego.

Pamiętaj!

ZUS preferencyjny przysługuje przez pełne 24 miesiące.

 

 

Coś więcej?

Poniżej przedstawiamy źródła, z których korzystaliśmy i do których możesz się odwołać:

Marzena Łotys, Cezary Łotys: Jak założyć własną firmę – Jak założyć małą firmę? (poradnik)

Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki

 

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii

Pobierz poradnik w formacie PDF


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.