Back

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-07-04

Otrzymałeś od urzędu pracy decyzję o nienależnie pobranym zasiłku dla bezrobotnych? Zastanawiasz się, co mogło być przyczyną? Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach bezrobotny zostaje wezwany do zwrotu pobranego świadczenia, o jaką kwotę upomina się urząd i w jakim terminie powinien nastąpić zwrot pobranych środków.

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany osobie, która w ciągu ostatnich 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała przynajmniej 365 dni. Warunkiem jest osiąganie wynagrodzenia co najmniej minimalnego, od którego pracodawca opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 6 lub 12 miesięcy. Bezrobotny, aby go pobierać, musi w tym czasie pozostawać w rejestrze urzędu pracy, czyli spełniać warunki osoby bezrobotnej wymienione w ustawie. Jeśli z jakiegoś powodu bezrobotny traci swój status, a urząd pracy zdążył już wypłacić świadczenie, uznaje się je za nienależnie pobrane.

 

Termin i kwota zwrotu

Osoba bezrobotna, która nienależnie pobrała zasiłek, powinna go zwrócić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z urzędu pracy. Zwrot obejmuje kwotę otrzymanego świadczenia wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Czytaj także: Zasiłek dla osób bezrobotnych

 

Kiedy urząd wzywa do zwrotu zasiłku?

Sytuacje, w jakich może dojść do nienależnie pobranego zasiłku to np.:

 • niepoinformowanie urzędu pracy w wyznaczonym terminie o okolicznościach mających wpływ na utratę statusu osoby bezrobotnej,
 • nieprawdziwe oświadczenia, sfałszowana dokumentacja lub inne świadome wprowadzenie w błąd urzędu pracy przez bezrobotnego,
 • zasiłek wypłacony za okres, za który osoba bezrobotna nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy nie dokonał jego pomniejszenia,
 • zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • zasiłek wypłacony z Funduszu Pracy za okres po śmierci bezrobotnego,
 • świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia emerytalnego.

 

Czytaj także: Utrata i zawieszenie świadczeń

 

Przedawnienie roszczenia

Roszczenia z tytułu zasiłku dla bezrobotnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia spełnienia warunków do jego nabycia. Natomiast roszczenia powiatowego urzędu pracy ulegają przedawnieniu w tym samym terminie, ale licząc od dnia ich wypłaty.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 76).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Prawo do zasiłku dla bezrobotnych – na co zwrócić uwagę?
  Rejestracja w urzędzie pracy nie oznacza automatycznego przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jakie warunki należy spełniać, aby go otrzymać? Od kiedy jest on naliczany? Na jakie terminy bezrobotny powinien zwrócić uwagę? Wyjaśniamy.

 • Zawieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczej a zasiłek dla bezrobotnych
  Jaki wpływ na prawo do zasiłku i okres jego wypłacania ma zawieszenie działalności gospodarczej, a jaki zamknięcie działalności? Odpowiadamy.

 • Dodatek aktywizacyjny a ciągłość zatrudnienia
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej, która w trakcie przyznanego jej prawa do zasiłku podejmie pracę – samodzielnie lub w wyniku skierowania przez urząd pracy. Jednym z warunków pobierania tego dodatku jest pozostawanie w zatrudnieniu przez cały okres, na który świadczenie zostało przyznane. Odpowiadamy na kilka wątpliwości związanych z ciągłością zatrudnienia, ważną z punktu widzenia dodatku aktywizacyjnego.

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Profil zaufany – najwyższy czas, aby go założyć
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.

 • Ponaglenie w sprawie urzędowej – sprawdź, kiedy nie jest skuteczne
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.

 • Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych
  W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajduje się określenie „bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych”. Co ono oznacza? Jakie wsparcie jest skierowane szczególnie do bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych? Odpowiadamy.

 • Bezrobotny długotrwale
  Długotrwałe bezrobocie jest ważnym problemem i wyzwaniem dla rynku pracy. Bezrobotni, zaliczani do tego grona, są jedną z najtrudniejszych grup pod względem aktywizacji zawodowej. Jak określa się zjawisko długotrwałego bezrobocia i bezrobotnych długotrwale? Jakie są najważniejsze problemy z tym związane? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy