Back

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-20

Jaka jest różnica między wynagrodzeniem chorobowym a zasiłkiem chorobowym? Ile wynosi okres zasiłkowy i od czego on zależy? Odpowiadamy.

Zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy przysługują pracownikowi za czas niezdolności do pracy. W zależności od czasu trwania tej niezdolności, przysługuje najpierw wynagrodzenie chorobowe, a po nim, jeżeli jest taka potrzeba, zasiłek chorobowy.

 

Wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą oraz odbywającym służbę wojskową. Jest ono wypłacane przez pracodawcę (z jego środków) za czas niezdolności do pracy, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a jeżeli dotyczy to osoby, która ukończyła 50 rok życia – łącznie do 14 dni. W przypadku osób po 50 roku życia, czternastodniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończyła 50 lat.

Ważne, że okres 33 lub 14 dni nie musi wystąpić nieprzerwanie. Ustala się go sumując poszczególne okresy niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Nie ma znaczenia, czy między nimi wystąpiły przerwy oraz, czy w danym roku kalendarzowym osoba uprawniona do wynagrodzenia chorobowego pracowała u więcej niż jednego pracodawcy. 

 

Zasiłek chorobowy

Prawo do zasiłku chorobowego ma ubezpieczony, który w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Przysługuje ono, podobnie jak wynagrodzenie chorobowe, pracownikowi ubezpieczonemu, który wykonuje pracę nakładczą, a także poborowemu odbywającemu służbę zasadniczą. Zasiłek chorobowy jest naliczany od 34 dnia choroby (w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia - od 15 dnia choroby). Jeśli pracownik jest ubezpieczony z innego tytułu, świadczenie to przysługuje mu od pierwszego dnia niezdolności do pracy, po spełnieniu ustawowych warunków.

 

Czytaj także: Czy można podpisać umowę o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego?

 

Zasiłek chorobowy jest naliczany za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla ubezpieczonego będącego pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień choroby stanowi 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

 

Okres zasiłkowy

Zasiłek chorobowy ma ograniczenia czasowe. Przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez:

 • 182 dni,
 • 270 dni - w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

Dodatkowo, jeżeli okres niezdolności do pracy przypada po ustaniu ubezpieczenia, zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

 

Czytaj także: Urlop macierzyński – wymiar i zasady udzielania

 

Niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą jest oznaczana w zaświadczeniu lekarskim kodem „D”, a niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży - kodem „B”.

 

Szczegółowych informacji na temat wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego udziela ZUS.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
  Zgodnie z przepisami zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Do kiedy obowiązuje ubezpieczenie chorobowe po ustaniu stosunku pracy? W jakich przypadkach można otrzymywać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia? Odpowiadamy.

 • Urlop wychowawczy a własna działalność gospodarcza
  Jesteś przedsiębiorcą i nie chcesz jeszcze wracać do obowiązków po zakończeniu urlopu macierzyńskiego? Sprawdź, co możesz zrobić, aby nie zamykać działalności gospodarczej.

 • Renta rodzinna a status bezrobotnego
  Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która nie nabyła prawa do emerytury lub renty, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej oraz renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, komu przysługuje renta rodzinna oraz jakie warunki powinna spełnić osoba posiadająca prawo do renty rodzinnej, aby mogła zarejestrować się w urzędzie pracy.

 • Czy można podpisać umowę o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego?
  Zwolnienie lekarskie pracownika to szczególny czas, w którym np. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Stanowi o tym art. 41 Kodeksu pracy. Co w sytuacji, gdy pracownik chce podpisać umowę o pracę w trakcie choroby? Czy ma do tego prawo? Odpowiadamy.

 • Renta szkoleniowa z ZUS
  Osoba, która ze względu na niezdolność do pracy w swoim zawodzie zmuszona jest do przekwalifikowania, może starać się o rentę szkoleniową. Świadczenie to przyznawane jest przed Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby je otrzymać, trzeba jednak spełniać pewne warunki. Prześledziliśmy je dokładnie.

 • Wypłata gwarantowana z ZUS
  Osoby, które pobierają emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego, mają możliwość wskazania osoby, która w razie śmierci tego emeryta będzie miała prawo do otrzymania wypłaty gwarantowanej. Podpowiadamy, kogo można uposażyć oraz jakie warunki należy spełnić.

 • Twoje dziecko chodzi do żłobka? Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie
  Od 1 kwietnia 2022 roku będzie można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wysokość wsparcia wyniesie do 400 zł miesięcznie. Podpowiadamy, kto może z niego skorzystać oraz jakie warunki należy spełnić.

 • Zasiłek opiekuńczy dla pracującego rodzica
  Pracującemu rodzicowi, podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu, przysługuje prawo do płatnego zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka, zamknięcia placówki, do której uczęszcza, a także w przypadku objęcia dziecka kwarantanną. Podpowiadamy, jakie warunki muszą być spełnione, aby zasiłek opiekuńczy został wypłacony.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy