Back

Student w urzędzie pracy

Jednym z warunków uzyskania statusu osoby bezrobotnej jest oświadczenie o zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Studia nie zawsze stanowią przeszkodę do podjęcia pracy, ale mogą stanowić przeszkodę w rejestracji w urzędzie pracy.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy student studiów dziennych nie może zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Nauka w systemie stacjonarnym nie pozwoli mu podjąć pracy na pełen etat, a tym samym nie zostanie spełniony warunek uzyskania statusu osoby bezrobotnej.

Warto zaznaczyć, że z pełnym wymiarem czasu pracy wiąże się również większość form wsparcia dla osób bezrobotnych dostępnych w urzędzie pracy.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby student dzienny mógł szukać zatrudnienia za pośrednictwem urzędu pracy. W tym celu może się zarejestrować w dowolnym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i uzyskać dostęp do ofert pracy.

 

Studia doktoranckie

Podjęcie studiów doktoranckich (stacjonarnych czy niestacjonarnych) nie stanowi przeszkody w uzyskaniu lub posiadaniu statusu bezrobotnego. Osoba rejestrująca się powinna jednak złożyć oświadczenie, że jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, a tym samym przy przedłożeniu jej propozycji zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej nie może powoływać się na podjęte studia doktoranckie jako na uzasadnioną przyczynę odmowy przyjęcia takiej propozycji. Studia doktoranckie nie stanowią również uzasadnionej przyczyny odmowy przyjęcia propozycji innych form pomocy lub wsparcia określonych w ustawie.

Ważny wyjątek! Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie nie mogą nabyć statusu bezrobotnego, ponieważ na postawie art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

 

Absolutorium

Osoby wpisane w dniu rejestracji na listę studentów dziennych, nie spełniają warunku do nabycia statusu osoby bezrobotnej. Jeśli natomiast dana osoba uzyskała absolutorium, ale nie obroniła pracy dyplomowej i nie ma wyznaczonego terminu obrony, to przyjmuje się, że spełnia wówczas warunek uzyskania statusu osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jeśli student zakończył już naukę i ma wyznaczony termin obrony, nie może zarejestrować się w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Praca – informacje żądane od kandydata i pracownika
  Jakich informacji (danych osobowych) może żądać pracodawca od kandydata do pracy, a jakich od pracownika? Odpowiadamy.

 • Osiąganie przychodu a status osoby bezrobotnej
  Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej, w okresie posiadania tego statusu, nie może osiągać przychodu przekraczającego połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, jak rozumieć pojęcie przychodu oraz w jakich przypadkach możliwe jest zachowanie statusu osoby bezrobotnej, mimo przekroczenia dozwolonego progu przychodu.

 • Status osoby bezrobotnej a służba w wojsku
  Osoba nabywająca status bezrobotnego ma obowiązek oświadczenia zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia, a także musi stawiać się w urzędzie pracy w wyznaczonych terminach. Podpowiadamy, czy osoba bezrobotna, która wstępuje w szeregi rezerwistów może nabyć status osoby bezrobotnej albo go zachować?

 • Status bezrobotnego a staż pracy
  Jakie okresy zaliczają się do uprawnień pracowniczych, które z nich można zaliczyć do wysługi lat, nagrody jubileuszowej, emerytury czy urlopu? U nas znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

 • Status osoby bezrobotnej a zaległe wynagrodzenie
  Osoba bezrobotna ma obowiązek w terminie 7 dni zgłosić do urzędu pracy osiągnięcie przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia. Co w przypadku, jeśli wypłata będzie miała miejsce już po dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy? Sprawdź, kiedy zaległe wynagrodzenie nie wpłynie na status bezrobotnego.

 • Cechy idealnego przywódcy [Infografika]
  Bycie liderem to nie przysłowiowa bułka z masłem. Wiąże się ono z dużą odpowiedzialnością i stresem, jednak są osoby, które świetnie odnajdują się w tej roli. Jakie umiejętności powinny cechować lidera? Wymieniamy 6 cech idealnego przywódcy.

 • Nietypowe kierunki studiów
  Wybierając kierunek studiów większość młodych ludzi zastanawia się nad swoją przyszłością. Co po tych studiach mógłbym robić? Czy znajdę dobrą pracę? Najlepszą opcją jest rozpoczęcie studiów zgodnych z własnymi zainteresowaniami, a zainteresowania bywają różne. Tak jak różne bywają kierunki studiów. Podpowiadamy, gdzie można rozpocząć najbardziej nietypowe studia w Polsce.

 • Okresy uprawniające do nabycia prawa do zasiłku
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych jest przyznawane osobom, które rejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotne (zasiłek nie przysługuje osobom rejestrującym się ze statusem poszukujący pracy) i spełniają szereg warunków. Jednym z nich jest odpowiednio długi czas zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej. Opisujemy, jakie m.in. okresy wliczają się do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy