Back

Student w urzędzie pracy

Jednym z warunków uzyskania statusu osoby bezrobotnej jest oświadczenie o zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Studia nie zawsze stanowią przeszkodę do podjęcia pracy, ale mogą stanowić przeszkodę w rejestracji w urzędzie pracy.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy student studiów dziennych nie może zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Nauka w systemie stacjonarnym nie pozwoli mu podjąć pracy na pełen etat, a tym samym nie zostanie spełniony warunek uzyskania statusu osoby bezrobotnej.

Warto zaznaczyć, że z pełnym wymiarem czasu pracy wiąże się również większość form wsparcia dla osób bezrobotnych dostępnych w urzędzie pracy.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby student dzienny mógł szukać zatrudnienia za pośrednictwem urzędu pracy. W tym celu może się zarejestrować w dowolnym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i uzyskać dostęp do ofert pracy.

 

Studia doktoranckie

Podjęcie studiów doktoranckich (stacjonarnych czy niestacjonarnych) nie stanowi przeszkody w uzyskaniu lub posiadaniu statusu bezrobotnego. Osoba rejestrująca się powinna jednak złożyć oświadczenie, że jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, a tym samym przy przedłożeniu jej propozycji zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej nie może powoływać się na podjęte studia doktoranckie jako na uzasadnioną przyczynę odmowy przyjęcia takiej propozycji. Studia doktoranckie nie stanowią również uzasadnionej przyczyny odmowy przyjęcia propozycji innych form pomocy lub wsparcia określonych w ustawie.

Ważny wyjątek! Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie nie mogą nabyć statusu bezrobotnego, ponieważ na postawie art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

 

Absolutorium

Osoby wpisane w dniu rejestracji na listę studentów dziennych, nie spełniają warunku do nabycia statusu osoby bezrobotnej. Jeśli natomiast dana osoba uzyskała absolutorium, ale nie obroniła pracy dyplomowej i nie ma wyznaczonego terminu obrony, to przyjmuje się, że spełnia wówczas warunek uzyskania statusu osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jeśli student zakończył już naukę i ma wyznaczony termin obrony, nie może zarejestrować się w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Ubezpieczenie zdrowotne studenta
  Studenci, aby mieć prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, powinni mieć własny tytuł do ubezpieczenia lub być do niego zgłoszonym. Podpowiadamy, kto może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, jak długo jest ważne takie ubezpieczenie oraz jak sprawdzić swój status?

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Rejestracja rolnika w urzędzie pracy
  Osoby posiadające nieruchomość rolną również mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i korzystać z określonych form wsparcia. Rodzaj uzyskanego statusu zależy jednak od wielkości nieruchomości rolnej.

 • Renta rodzinna a status bezrobotnego
  Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która nie nabyła prawa do emerytury lub renty, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej oraz renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, komu przysługuje renta rodzinna oraz jakie warunki powinna spełnić osoba posiadająca prawo do renty rodzinnej, aby mogła zarejestrować się w urzędzie pracy.

 • Praca – informacje żądane od kandydata i pracownika
  Jakich informacji (danych osobowych) może żądać pracodawca od kandydata do pracy, a jakich od pracownika? Odpowiadamy.

 • Osiąganie przychodu a status osoby bezrobotnej
  Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej, w okresie posiadania tego statusu, nie może osiągać przychodu przekraczającego połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, jak rozumieć pojęcie przychodu oraz w jakich przypadkach możliwe jest zachowanie statusu osoby bezrobotnej, mimo przekroczenia dozwolonego progu przychodu.

 • Status osoby bezrobotnej a służba w wojsku
  Osoba nabywająca status bezrobotnego ma obowiązek oświadczenia zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia, a także musi stawiać się w urzędzie pracy w wyznaczonych terminach. Podpowiadamy, czy osoba bezrobotna, która wstępuje w szeregi rezerwistów może nabyć status osoby bezrobotnej albo go zachować?

 • Status bezrobotnego a staż pracy
  Jakie okresy zaliczają się do uprawnień pracowniczych, które z nich można zaliczyć do wysługi lat, nagrody jubileuszowej, emerytury czy urlopu? U nas znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy