Back

Status osoby bezrobotnej a służba w wojsku

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-04-04

Osoba nabywająca status bezrobotnego ma obowiązek oświadczenia zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia, a także musi stawiać się w urzędzie pracy w wyznaczonych terminach. Podpowiadamy, czy osoba bezrobotna, która wstępuje w szeregi rezerwistów może nabyć status osoby bezrobotnej albo go zachować?

Odbywanie ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy i otrzymywanie z tego tytułu uposażenia nie powoduje utraty statusu osoby bezrobotnej. Uposażenie za ćwiczenia powoduje jedynie zawieszenie za ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych, ale nie pozbawia statusu osoby bezrobotnej.
 

Stosunek służby wojskowej

Stosunek służby wojskowej ma charakter stosunku administracyjnego, a zatem nie jest stosunkiem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Żołnierz z tytułu pełnienia służby nie otrzymuje wynagrodzenia, tylko uposażenie zasadnicze i dodatki.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierze zawodowi są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej. Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo służbę kontraktową.

 

Gotowość do podjęcia zatrudnienia

Podpisanie przez żołnierza rezerwy kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych samo w sobie nie powoduje, że przestaje być on gotowy do podjęcia zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, a zatem nie stanowi podstawy do odmowy jego rejestracji jako bezrobotnego, czy też do pozbawienia statusu, jeżeli już go posiada.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Bezrobotni żołnierze niezawodowi w dniach odbywania ćwiczeń nie powinni być pozbawiani statusu bezrobotnego. Zawieszeniu ulega jedynie prawo do zasiłku dla bezrobotnych, o ile takie prawo bezrobotnemu przysługuje.

 

Prawo do zasiłku

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, opłacają m.in. jednostki organizacyjne za żołnierzy zawodowych.

Do okresów, od których zależy nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wlicza się okres służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej.

W związku z powyższym żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową kontraktową, rejestrujący się po jej odbyciu w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny, nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dodatek aktywizacyjny a ciągłość zatrudnienia
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej, która w trakcie przyznanego jej prawa do zasiłku podejmie pracę – samodzielnie lub w wyniku skierowania przez urząd pracy. Jednym z warunków pobierania tego dodatku jest pozostawanie w zatrudnieniu przez cały okres, na który świadczenie zostało przyznane. Odpowiadamy na kilka wątpliwości związanych z ciągłością zatrudnienia, ważną z punktu widzenia dodatku aktywizacyjnego.

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Profil zaufany – najwyższy czas, aby go założyć
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.

 • Ponaglenie w sprawie urzędowej – sprawdź, kiedy nie jest skuteczne
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.

 • Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych
  W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajduje się określenie „bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych”. Co ono oznacza? Jakie wsparcie jest skierowane szczególnie do bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych? Odpowiadamy.

 • Bezrobotny długotrwale
  Długotrwałe bezrobocie jest ważnym problemem i wyzwaniem dla rynku pracy. Bezrobotni, zaliczani do tego grona, są jedną z najtrudniejszych grup pod względem aktywizacji zawodowej. Jak określa się zjawisko długotrwałego bezrobocia i bezrobotnych długotrwale? Jakie są najważniejsze problemy z tym związane? Odpowiadamy.

 • Zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych
  Otrzymałeś od urzędu pracy decyzję o nienależnie pobranym zasiłku dla bezrobotnych? Zastanawiasz się, co mogło być przyczyną? Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach bezrobotny zostaje wezwany do zwrotu pobranego świadczenia, o jaką kwotę upomina się urząd i w jakim terminie powinien nastąpić zwrot pobranych środków.

 • Renta rodzinna a status bezrobotnego
  Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która nie nabyła prawa do emerytury lub renty, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej oraz renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, komu przysługuje renta rodzinna oraz jakie warunki powinna spełnić osoba posiadająca prawo do renty rodzinnej, aby mogła zarejestrować się w urzędzie pracy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy