Back

Praca obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową po 23 lutego 2022 r.

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-04-29

Pracę cudzoziemców w Polsce legalizują zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. 24 lutego 2022 r. wprowadzono kolejną możliwość, dotyczącą obywateli Ukrainy, czyli powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Co warto wiedzieć o tej formie legalizacji pracy? Odpowiadamy.

Co do zasady, aby cudzoziemiec z kraju trzeciego mógł legalnie pracować w Polsce powinien mieć odpowiedni tytuł pobytowy (taki, który uprawnia go do wykonywania pracy) oraz zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (oświadczenie dotyczy obywateli 5 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy).

O dokument pobytowy stara się zawsze cudzoziemiec, natomiast zezwolenie na pracę lub oświadczenie uzyskuje pracodawca – wyjątkiem jest zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (zezwolenie jednolite), o które stara się cudzoziemiec i które łączy w sobie zezwolenie na pobyt i zezwolenie na pracę.

 

Ułatwienie w zatrudnieniu obywateli Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i napływem obywateli tego kraju do Polski, wprowadzono dodatkową, uproszczoną procedurę zatrudniania Ukraińców w RP. Chodzi o powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Czytamy o nim w art. 22 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

1) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 lub

2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi, a praca jest powierzana w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.

 

Czytaj także: Rodzaje zezwoleń na pracę [INFOGRAFIKA]

 

Art. 2, o którym mowa w punkcie 1) stanowi m.in., że jeżeli obywatel Ukrainy przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny do dnia 30 czerwca 2024 r.

Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem 22 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, polski pracodawca może powierzyć pracę na podstawie powiadomienia każdemu obywatelowi Ukrainy, który legalnie przebywa w Polsce, bez względu na tytuł pobytowy. Może to być nawet wiza wydana w celu turystycznym (cel wydania 01), na której cudzoziemiec (inny niż obywatel Ukrainy) nie może w Polsce legalnie pracować.

 

Ochrona czasowa obywateli Ukrainy a legalna praca

Warto wiedzieć, że o ile każdy obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce legalnie, może być zatrudniony na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, to nie każdy z obywateli Ukrainy może pracować na podstawie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Aby pracodawca mógł uzyskać zezwolenie na pracę lub oświadczenie, obywatel Ukrainy musi posiadać odpowiedni tytuł pobytowy w RP, czyli mieć wizę (z wyjątkiem wiz oznaczonych celem wydania 01 i 20), zezwolenie na pobyt czasowy (z wyjątkiem zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na konieczność krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, wynikającą z obowiązku stawienia się przed polskim organem władzy publicznej lub ważnego interesu cudzoziemca, lub interesu Polski) lub przebywać w ramach ruchu bezwizowego.

 

Czytaj także: Zatrudnianie cudzoziemców a dokumenty pobytowe

 

Oznacza to, że jeżeli obywatel Ukrainy wjechał do Polski ze względu na działania wojenne w okresie od 24 lutego 2022 r. i jego pobyt w RP został uznany za legalny do 30 czerwca 2024 r. (ochrona czasowa), to jego pracę można zalegalizować wyłącznie na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Czyli osobom, które korzystają z takiej ochrony czasowej (potwierdzonej najczęściej statusem UKR), nie można powierzyć pracy na podstawie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. 

 

Szczegółowych informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwentów polskich uczelni
  Cudzoziemcy, absolwenci polskich uczelni, którzy po zakończeniu nauki planują szukać pracy lub rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce mogą w związku z tym ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Co warto o nim wiedzieć? Na jaki okres jest udzielane takie zezwolenie? Odpowiadamy.

 • Nielegalne zatrudnienie lub nielegalna inna praca zarobkowa
  Pojęcie nielegalnej pracy najczęściej kojarzy się z zatrudnianiem cudzoziemców. Dotyczy ono jednak wszystkich pracowników. Co dokładnie oznacza? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie jednolite - zmiana warunków pracy
  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite) legalizuje zarówno pobyt, jak i pracę cudzoziemca w Polsce. Jakie warunki zatrudnienia wskazuje się w decyzji wydanej do takiego zezwolenia? Które z nich można zmienić bez dodatkowych formalności, a które wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Odpowiadamy.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - wpis i decyzja
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi legalizuje pracę obcokrajowców z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w Polsce. Gdzie się je uzyskuje? Czy wydawane jest w formie decyzji? Odpowiadamy.

 • Cudzoziemiec a zgubiony paszport z ważną wizą. Co należy zrobić?
  Wiza uprawnia cudzoziemca do przekroczenia granicy i pobytu w Polsce. Ma ona formę naklejki, którą umieszcza się w dokumencie podróży (najczęściej paszporcie). Zdarza się, że cudzoziemiec gubi paszport i tym samym wizę, która zapewnia mu legalny pobyt. Co wtedy? Gdzie cudzoziemiec powinien szukać pomocy? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie jednolite a zmiana pracodawcy
  Zezwolenie jednolite, czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, łączy w sobie dokumenty legalizujące pobyt i pracę. Cudzoziemiec, który je posiada może być zatrudniony na warunkach zapisanych w decyzji wojewody. O czym powinien pamiętać obcokrajowiec posiadający zezwolenie jednolite? Odpowiadamy.

 • Paszport i inne dokumenty cudzoziemca przebywającego w Polsce
  Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce powinien mieć ważny dokument uprawniający go do tego. Ponadto ma obowiązek posiadać ważny dokument podróży. Jeżeli dodatkowo chce pracować w RP, musi mieć dokument, który uprawnia go do pracy, chyba że jest z tego obowiązku zwolniony, np. jako absolwent szkoły ponadpodstawowej w Polsce.

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy