Back

Nowe świadectwo pracy – co powinno zawierać?

Gdy dochodzi do wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Co powinien zawierać ten dokument? Na co zwrócić uwagę? Co zmieniło się w przepisach dotyczących świadectwa pracy w 2023 r.?

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy oraz uprawnień z ubezpieczeń społecznych.

Dokument ten zawiera przede wszystkim dane o okresie zatrudnienia, wymiarze czasu pracy, rodzajach wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach czy pełnionych funkcjach. Dowiemy się z niego, w jaki sposób umowa została rozwiązana i z czyjej inicjatywy to nastąpiło. A jeśli pracodawca zakończył umowę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji, znajdzie się w nim również wzmianka o okresie za jaki pracownik otrzymał odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia.

W świadectwie pracy nie powinno też zabraknąć informacji o urlopach, na jakich pracownik przebywał. Czyli o urlopie:

 • wypoczynkowym,
 • bezpłatnym,
 • ojcowskim,
 • rodzicielskim,
 • wychowawczym (w tym o okresie ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego),
 • dodatkowym urlopie przewidzianym przepisami prawa pracy.

Analogicznie uwzględniany jest też wykorzystany przez pracownika okres zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem do lat 14.

 

Czytaj także: Zakończyłeś stosunek pracy? Sprawdź, kiedy powinieneś otrzymać świadectwo pracy

 

Czego jeszcze nie powinno zabraknąć w świadectwie pracy?

Świadectwo pracy to również potwierdzenie okresów:

 • nieskładkowych przypadających w okresie zatrudnienia,
 • odbytej służby wojskowej,
 • wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • otrzymywania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, badań i zabiegów przewidzianych dla dawców komórek i narządów,

oraz aspektów finansowych w postaci:

 • zajęć komorniczych,
 • należnościach ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych.

 

Zmiany w świadectwie pracy od maja 2023 r.

Za sprawą unijnej dyrektywy „Work Life Balance”, rok 2023 przyniósł poważne zmiany w Kodeksie pracy. Wpłynęło to na zmiany w dokumentacji pracowniczej. Nowy wzór świadectwa pracy stał się bogatszy o kilka dodatkowych informacji.

Dotyczy to w szczególności pracowników korzystających z nowych rozwiązań, czyli:

 • zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych (art. 148(1) Kodeksu pracy),
 • urlopu opiekuńczego udzielanego dla zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny wymagającemu opieki z poważnych względów medycznych (art. 173(1) Kodeksu pracy),
 • pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie (art. 67(33) Kodeksu pracy).

 

Pamiętaj! Na żądanie pracownika w świadectwie pracy mogą być też umieszczone informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach.

 

Czytaj także: Nowość w Kodeksie pracy! Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

 

Szczegółowych informacji w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Na jakie świadczenia może liczyć ojciec opiekujący się dzieckiem?
  Ojcowie również mają prawo do płatnego zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego z ZUS. Sprawdź, jakimi uprawnieniami ojcowie muszą podzielić się z matką, a które przysługują wyłącznie ojcom.

 • Czy kobieta w ciąży może wycofać wypowiedzenie umowy o pracę?
  Kodeks pracy przewiduje szczególną ochronę zatrudnienia kobiet w ciąży. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę takiej pracownicy, a w niektórych przypadkach umowa, która uległaby rozwiązaniu w okresie ciąży, zostaje przedłużona do dnia porodu. Co w przypadku, jeśli to pracownica składa wypowiedzenie? Wyjaśniamy, czy ma prawo je wycofać z powodu ciąży i w jakich przypadkach.

 • Równoważny system czasu pracy - zasady
  System równoważnego czasu pracy jest jedną z elastycznych form normowania czasu pracy. Na czym polega i jakie są jego ograniczenia? Sprawdź!

 • Roboty publiczne a limit umów o pracę na czas określony
  Czy umowa o pracę, którą podpisują bezrobotni w ramach robót publicznych wlicza się do limitu 3 umów (33 miesięcy) na czas określony, wymienionych w Kodeksie pracy? Podpowiadamy.

 • Czy premia wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?
  Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Czy pracodawca może uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Odpowiadamy.

 • Okazjonalna praca zdalna – czy pracodawca powinien pokryć koszty poniesione przez pracownika?
  Zgodnie z art. 67(33) § 1 Kodeksu pracy, każdy pracownik ma prawo zawnioskować do pracodawcy o okazjonalne wykonywanie pracy zdalnej poza stałym miejscem wykonywania swoich obowiązków. Co z kosztami poniesionymi przez pracownika podczas wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej? Czy pracodawca ma obowiązek je pokryć? Wyjaśniamy.

 • Uprawnienia osób niepełnosprawnych – jakie rodzaje zwolnień od pracy Ci przysługują?
  Jeśli masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, masz prawo do zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz w celu wykonania specjalistycznych badań. Sprawdź, co powinieneś przygotować.

 • Praca w godzinach nadliczbowych – kto nie musi jej wykonywać?
  Praca w nadgodzinach jest dopuszczalna w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej, usuwania skutków awarii oraz w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy. Kto nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych? Kto musi wyrazić na nią zgodę? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy