Back

Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-07-25

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajduje się określenie „bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych”. Co ono oznacza? Jakie wsparcie jest skierowane szczególnie do bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych? Odpowiadamy.

W art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy, że bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (Departament Rynku Pracy):

„Kryterium przesądzającym o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w rozumieniu ustawy jest dokument potwierdzający zdany egzamin z zakresu kwalifikacji zawodowej: dyplom, świadectwo lub inny dokument uprawniający do wykonywania zawodu lub poświadczający posiadanie kwalifikacji zawodowych. Np. kwalifikacje zawodowe ma osoba posiadająca potwierdzenie odbycia szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu w zakresie obsługi koparko-ładowarki. Są one udokumentowane świadectwem i wpisem do książki operatora wydanym na podstawie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych”.

 

Czytaj także: Prawa stażysty z urzędu pracy

 

W wyjaśnieniach czytamy też, że zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, np. komputerowych, krawieckich, gastronomicznych, handlowych, budowlanych lub prawa jazdy kat. B, wydawane przez instytucje szkoleniowe, nie są dokumentami poświadczającymi posiadanie kwalifikacji w określonym zawodzie występującym w Klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego lub Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Dokumenty te poświadczają jedynie nabycie wybranych umiejętności potrzebnych do wykonywania określonych zadań lub czynności zawodowych. Dlatego posiadanie takiego zaświadczenia nie dyskwalifikuje bezrobotnego do zakwalifikowania go do kategorii bezrobotnych nie posiadających kwalifikacji zawodowych.

 

Czytaj także: Renta rodzinna a status bezrobotnego

 

Za osobę bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych uznaje się w szczególności bezrobotnego, który nie przystąpił do egzaminu lub nie zdał egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych, mimo że ukończył szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe.

 

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Jednym ze wsparć, przeznaczonych szczególnie dla osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki. Może je otrzymać osoba bezrobotna, właśnie bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych. Dodatkowo, dochód na osobę w rodzinie na dzień rozpoczęcia nauki nie może przekraczać wysokości dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Osoba bezrobotna, której przyznano to wsparcie może otrzymywać stypendium (w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych) przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Starosta (urząd pracy) może także podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

 

Informacji na temat wsparcia udzielanego przez powiatowe urzędy pracy udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek dla bezrobotnych na 365 dni - komu przysługuje?
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po spełnieniu warunków, co do zasady przysługuje na 180 lub 365 dni. Kto może liczyć na zasiłek przez rok? Odpowiadamy.

 • Grupy docelowe w naborach - czy mogę złożyć wniosek o wsparcie z urzędu pracy?
  Urząd pracy prowadzi nabór wniosków na interesujące Cię wsparcie, ale nie jesteś pewny, czy zaliczasz się do grupy docelowej realizowanego projektu? Te informacje powinny Ci pomóc.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"
  Cudzoziemcy, którzy uzyskują pozytywną decyzję wojewody i zezwolenie na pobyt np. czasowy odbierają kartę pobytu, na której najczęściej widnieje adnotacja „dostęp do rynku pracy”. Co ona oznacza? Wyjaśniamy.

 • Zmiany w przepisach BHP na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy
  Postęp technologiczny, a wraz z nim zmiany, które zaszły w ostatnich 25 latach, stały się powodem nowelizacji przepisów dotyczących stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Co się zmieniło? Ile czasu mają pracodawcy na dostosowanie miejsca pracy do nowych regulacji? Odpowiadamy.

 • Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej
  Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia!

 • Nauka w szkole policealnej a status osoby bezrobotnej
  Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy student studiów stacjonarnych nie może się zarejestrować w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Co w przypadku ucznia lub słuchacza szkoły policealnej? Czy forma nauki ma znaczenie? Podpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy