Back

Utrata statusu osoby poszukującej pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-07

Kiedy utracisz status osoby poszukującej pracy?

Status osoby poszukującej pracy utracisz, jeżeli:

  • nie będziesz utrzymywał kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
  • nie stawisz się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomisz w terminie siedmiu dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
  • nie podejmiesz przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podejmiesz indywidualnego planu działania lub przerwiesz indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpisz do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, którego koszty zostały pokryte z Funduszu Pracy na wniosek osoby poszukującej pracy;
  • złożysz wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie, świadczonej przez powiatowy urząd pracy (pozbawienie statusu nastąpi od dnia złożenia wniosku);
  • pobierałeś w Rzeczpospolitej Polskiej, na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, oraz opuściłeś terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zostałeś pozbawiony zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa (pozbawienie statusu nastapi od dnia zaistnienia zdarzenia).

Na jak długo możesz utracić status osoby poszukującej pracy?

Status osoby poszukującej pracy utracisz na okres 120 dni odpowiednio:

  • po upływie 90 dni od ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
  • od dnia niestawiennictwa;
  • od następnego dnia po dniu niepodjęcia albo przerwania indywidualnego planu działania, szkolenia, studiów podyplomowych, uczestnictwa w programie specjalnym,nieprzystąpienia do egzaminu, którego koszty finansowane są ze środków Funduszu Pracy lub nie podjęcia przygotowania zawodowego doroslych.

Status osoby poszukującej pracy utracisz na okres 6 miesięcy, jeżeli:

  • z własnej winy przerwiesz program przygotowania zawodowego dorosłych lub nie przystąpisz do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.

Jak ponownie możesz uzyskać status osoby poszukującej pracy?

Status osoby poszukującej pracy będziesz mógł ponownie uzyskać po upływie wskazanego 120-dniowego okresu, w wyniku powtórnej rejestracji, przy spełnieniu wymaganych warunków.

Przydatne informacje

Wniosku o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez urząd pracy nie będziesz mógł złożyć po skierowaniu do realizacji indywidualnego planu działania, na szkolenie, studia podyplomowe, do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz programie specjalnym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 33)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy