Back

Uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-10

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym wspomaga proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej (oraz ewentualnie jej opiekuna) udzielane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwe dla miejsca zamieszkania tej osoby.

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofi nansowanie, pod warunkiem że w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel i spełni określone kryteria medyczne, organizacyjne i dochodowe.

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o:

  • zaliczeniu – przez organy orzekające – do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
  • niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia, lub orzeczenie równoważne lub
  • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym składa się w PCPR osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

Wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi od 18% do 27% przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie można uzyskać tylko raz w ciągu roku kalendarzowego.

PAMIĘTAJ!

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są na stronie internetowej: ebon.mpips.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.