Back

Od czego zacząć?

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-01-01

Od czego zacząć?

W celu dokonania rejestracji jako bezrobotny zgłoś się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe miejsce zameldowania, a jeżeli nie jesteś zameldowany - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywasz.

Rejestracja następuje w dniu, w którym osoba zgłosi się do urzędu i poświadczy własnoręcznym podpisem przekazane przez nią dane i złoży, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawidłowości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego”.

Zarejestrować się można w dowolnym momencie, gdyż ustawa nie narzuca określonego terminu.

Musisz przedłożyć do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z potwierdzeniem zameldowania i numerem PESEL,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub dyplom w przypadku ukończenia studiów wyższych,
 • zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,
 • oryginały świadectw pracy z całego okresu zatrudnienia oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień,
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonej pracy, jeżeli taki dokument posiadasz,
 • jeśli jesteś niepełnosprawny, oprócz ww. dokumentów, przedkładasz dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności,
 • jeżeli jesteś domownikiem lub współmałżonkiem właściciela nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, masz obowiązek przedstawić decyzję z KRUS-u o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w gospodarstwie,
 • jeśli posiadasz gospodarstwo rolne, przedkładasz aktualny nakaz podatkowy lub zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa,
 • jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą, musisz przedstawić: 
  - decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, 
  - zaświadczenie z ZUS-u o okresie podlegania składkom i ich opłacania oraz o wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące,
 • jeśli zawiesiłeś prowadzenie działalności gospodarczej, musisz przedstawić zaświadczenie o zwieszeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni urząd gminy lub urząd miasta,
 • jeśli we wniosku o wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej wskazałeś późniejszy termin rozpoczęcia działalności, musisz przedstawić decyzję o uzyskaniu tego wpisu, w której wskazany jest termin rozpoczęcia działalności,
 • jeśli byłeś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, musisz przedstawić zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto z wyszczególnieniem każdego miesiąca oraz informację, czy były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 • jeśli byłeś zatrudniony na umowę-zlecenie, musisz przedstawić:
  - zaświadczenie o okresie pracy na umowę-zlecenie wraz z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz
  - informację, czy były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 • jeśli byłeś zatrudniony na postawie umowy uaktywniającej, musisz przedstawić:
  - zaświadczenie z ZUS-u o okresie podlegania ubezpieczeniom z podstawą wymiaru oraz
  - umowę,
 • jeśli pobierałeś świadczenie z ZUS-u poza okresem zatrudnienia (rentę, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy i inne), musisz przedstawić zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające okres pobierania świadczenia oraz podstawę jego wymiaru,
 • po utracie renty lub innych świadczeń wypłaconych przez ZUS/KRUS przedkładasz:
  - decyzję potwierdzającą datę nabycia i wstrzymania pobieranego świadczenia,
  - zaświadczenie potwierdzające rodzaj i okres pobieranego świadczenia,
 • jeśli pobierasz rentę rodzinną, przedstawiasz aktualną decyzję o wysokości renty,
 • jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, musisz podać ich numery PESEL oraz skrócone akty urodzenia dzieci,
 • jeśli przebywałeś w zakładzie karnym, powinieneś dostarczyć świadectwo zwolnienia z zakładu karnego oraz zaświadczenie o wykonywaniu w nim pracy,
 • książeczkę wojskową lub zaświadczenie z WKU.

Wyżej wymienione dokumenty obowiązują wszystkie osoby rejestrujące się w urzędzie jako bezrobotne, bez względu na cel rejestracji.

Warto zachowywać dokumenty z urzędu, np. decyzję o zarejestrowaniu, gdyż mogą się okazać przydatne przy późniejszej weryfikacji informacji.

Brakuje Ci świadectwa pracy, a firma pracodawcy już nie istnieje? Na stronach internetowych www.zus.pl oraz archiwa.gov.pl są wyszukiwarki, za pomocą których można ustalić miejsce przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej upadłego pracodawcy.

PAMIĘTAJ!

Osoba zarejestrowana zobowiązana jest do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy w terminie siedmiu dni o wszelkich zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach.

Internetowa rezerwacja terminu rejestracji w powiatowym urzędzie pracy

Obecnie masz możliwość uprzedniego przekazania do właściwego urzędu pracy wymaganych danych, za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl. Wówczas urząd pracy wyznaczy Ci termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. W sytuacji gdy nie stawisz się w wyznaczonym przez urząd terminie, dane przez Ciebie przekazane zostają usunięte z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia.

Internetowa rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

Wraz z wejściem w życie wybranych przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, które nastąpiło 27 maja 2013 roku, pojawiła się również możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl.
Z rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, za pośrednictwem Internetu, będziesz mógł skorzystać jeśli dysponujesz:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
 • potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

W celu dokonania rejestracji jako bezrobotny możesz wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl. W takim przypadku wymagane do rejestracji dokumenty jesteś zobowiązany zeskanować, a wniosek opatrzyć jednym z powyżej opisanych bezpiecznych podpisów.

PAMIĘTAJ!

Status osoby bezrobotnej nabędziesz wówczas z dniem złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu – jednym z dwóch aktualnie akceptowanych bezpiecznych podpisów.

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej uniemożliwia rejestrację w tym samym urzędzie pracy jako poszukujący pracy przez okres posiadania statusu bezrobotnego.

Profilowanie pomocy

Podczas rejestracji zostanie wyznaczony termin  spotkania z Twoim doradcą w urzędzie, na którym zostanie określony profil pomocy odpowiedni do Twojej sytuacji.  Na kolejnym spotkaniu (nie później jednak niż 60 dni od ustalenia profilu pomocy) doradca klienta w urzędzie  ustali razem z Tobą  indywidualny plan działania.

Indywidualny plan działania będzie zawierał:

 • działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie;
 • działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy;
 • planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
 • formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym lub innym pracownikiem urzędu pracy;
 • termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.