Back

Charakterystyka Sił Zbrojnych RP

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-08-02

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie pokoju sprawuje on zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Swoje zadania minister wykonuje przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, w którego skład wchodzi Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Z jakich jednostek składa się wojsko?

W skład Sił Zbrojnych RP wchodzą:

 • Wojska Lądowe,
 • Siły Powietrzne,
 • Marynarka Wojenna,
 • Wojska Specjalne,
 • Żandarmeria Wojskowa.

Wojska Lądowe

Stanowią trzon Sił Zbrojnych RP.

Wojska Lądowe składają się z następujących rodzajów wojsk:

 • wojsk pancernych i zmechanizowanych,
 • wojsk aeromobilnych,
 • wojsk rakietowych i artylerii,
 • wojsk obrony przeciwlotniczej,
 • wojsk inżynieryjnych,
 • wojsk chemicznych,
 • wojsk łączności i informatyki,
 • oddziałów i pododdziałów rozpoznania i walki elektronicznej oraz logistycznych.

Siły Powietrzne

Siły Powietrzne są rodzajem sił zbrojnych przeznaczonym głównie do obrony przestrzeni powietrznej kraju prowadzenia operacji mających na celu utrzymanie przewagi w powietrzu oraz wspierania innych rodzajów wojsk w operacjach połączonych. Ponadto odpowiadają za polski wkład do zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO - NATINADS.

Siły Powietrzne składają się z trzech głównych rodzajów wojsk:

 • Wojsk Lotniczych,
 • Wojsk Obrony Przeciwlotniczej,
 • Wojsk Radiotechnicznych.

Marynarka Wojenna

Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej.

Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą:

 • flotylle okrętów (3 Flotylla Okrętów i 8 Flotylla Obrony Wybrzeża),
 • Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej,
 • brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.

Wojska Specjalne

Wojska Specjalne są przeznaczone do prowadzenia operacji specjalnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Prowadzone we współdziałaniu z siłami konwencjonalnymi lub samodzielnie zadania, mogą mieć znaczenie strategiczne lub operacyjne.

W strukturze Wojsk Specjalnych funkcjonują:

 • Jednostka Wojskowa GROM (Warszawa),
 • Jednostka Wojskowa Komandosów (Lubliniec),
 • Jednostka Wojskowa Formoza (Gdynia),
 • Jednostka Wojskowa Agat (Gliwice),
 • Jednostka Wojskowa Nil (Kraków).

Żandarmeria Wojskowa

Zadania Żandarmerii Wojskowej:

 • zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej,
 • ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych,
 • ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra,
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, popełnionych przez osoby, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa jest właściwa; ujawnianie i ściganie ich sprawców oraz ujawnianie i zabezpieczanie dowodów tych przestępstw i wykroczeń,
 • zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa jest właściwa, oraz innym zjawiskom patologicznym, a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii w siłach zbrojnych,
 • współdziałanie z polskimi i zagranicznymi organami i służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami wojskowymi,
 • zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidowanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, mających na celu ochronę życia i zdrowia oraz mienia,
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

PAMIĘTAJ!

Zastanów się, jaka jednostka Cię interesuje!


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.