Back

Charakterystyka pracy w policji

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-01-11

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do podstawowych zadań policji należą m.in.:

 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń,
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
 • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
 • współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi.

Z jakich działów składa się policja?

Policja składa się z następujących rodzajów służb:

 • kryminalnej,
 • śledczej,
 • prewencyjnej,
 • wspomagającej działalność policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym (logistyka).

W skład policji wchodzi również policja sądowa oraz ośrodki szkolenia i szkoły policyjne instytuty badawcze oraz wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne.

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Komendant Główny Policji, podlegający ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Organami administracji rządowej na obszarze województwa są:

 • wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego policji działającego w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach,
 • komendant powiatowy (miejski) policji,
 • komendant komisariatu policji.

PAMIĘTAJ!

Ścieżka kariery w policji jest złożona!


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.