Powrót

Charakterystyka pracy w policji

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-17

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do podstawowych zadań policji należą m.in.:

 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • prowadzenie działań kontrterrorystycznych,
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
 • ochrona obiektów stanowiących siedziby członków Rady Ministrów (z wyłączeniem obiektów służących Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości),
 • nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi,
 • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
 • współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej,
 • przetwarzanie informacji kryminalnych, w tym danych osobowych,
 • prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA).

Z jakich działów składa się policja?

Policja składa się z następujących rodzajów służb:

 • kryminalnej,
 • śledczej,
 • spraw wewnętrznych,
 • prewencyjnej,
 • kontrterrorystycznej,
 • zwalczania cyberprzestępczości
 • wspomagającej działalność policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym (logistyka).

W skład policji wchodzi również policja sądowa oraz Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne oraz wyodrębnione oddziały prewencji.

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Komendant Główny Policji, podlegający ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Organami administracji rządowej na obszarze województwa są:

 • wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego policji działającego w jego imieniu albo komendant wojewódzki policji działający w imieniu własnym w sprawach:
  • wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
  • wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
 • komendant powiatowy (miejski) policji,
 • komendant komisariatu policji.

PAMIĘTAJ!

Ścieżka kariery w policji jest złożona!


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.