Powrót

Stypendia dla osób bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-11

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i zostałeś skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie lub podejmiesz dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych albo w szkole wyższej w formie studiów niestacjonarnych, możesz otrzymać stypendium.

Stypendium w okresie odbywania szkolenia wynosi:

  • 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy (sprawdź aktualne kwoty), pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

Skierowany przez starostę na szkolenie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów. W takiej sytuacji przysługuje mu stypendium w wysokości 20% zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Za niepełny miesiąc kwotę stypendium ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium przysługuje.

Stypendium w okresie kontynuowania nauki wynosi:

  • 100% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy (sprawdź aktualne kwoty), wypłacane przez okres 12 miesięcy (lub do ukończenia nauki) od dnia rozpoczęcia nauki (stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium);
  • 20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy (sprawdź aktualne kwoty), w przypadku osób, które w trakcie nauki podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą. Za niepełny miesiąc kwotę stypendium ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium przysługuje.

Stypendium w okresie odbywania stażu wynosi:

Stypendium w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych wynosi:

  • 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Przydatne informacje:

Okresy pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Okresów pobierania stypendium nie wlicza się do:

  • okresów wymaganych do nabycia prawa oraz wysokości i długości okresu pobierania zasiłku;
  • okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;
  • stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 41, 53, 53g, 55,79)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Pokaż/ukryj panel komentarzy