Powrót

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2018 roku

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-01-08

Nowa procedura rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, nowe zezwolenie na pracę sezonową, nowa podstawa pobytu, czyli zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

Wraz z nowym rokiem weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest spowodowana przede wszystkim koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Przepisy te dotyczą warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

 

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca na podstawie oświadczenia dostarcza do powiatowego urzędu pracy wypełniony druk oświadczenia. Zostaje ono wpisane do ewidencji oświadczeń.

Pracodawca ma obowiązek zawiadomić urząd pracy na piśmie o tym, że cudzoziemiec podjął zatrudnienie – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Został na niego również nałożony obowiązek poinformowania urzędu, w przypadku gdy cudzoziemiec nie podejmie zatrudnienia.

Kolejna istotna zmiana dotyczy charakteru pracy –

 

zarejestrowane oświadczenie uprawnia jedynie do wykonywania pracy niesezonowej,

czyli takiej, która nie została objęta zezwoleniem na pracę sezonową.

Dotąd rejestracja oświadczenia była procedurą bezpłatną, natomiast wśród zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2018 r. pojawiła się

 

opłata za zarejestrowanie oświadczenia, która obecnie wynosi 30 zł.

Dotąd pojawiały się wątpliwości dotyczące zliczania okresów wykonywania pracy na podstawie zarejestrowanego oświadczenia. Nowe przepisy doprecyzowują tę kwestię. Przy zliczaniu okresów wykonywania pracy na podstawie zarejestrowanego oświadczenia pod uwagę brane są okresy, na jakie oświadczenie to zostało zarejestrowane. Dlatego tak istotne jest zawiadomienie urzędu pracy w przypadku, gdy umowa zostanie zakończona wcześniej niż zostało to zapisane w oświadczeniu. Może to zrobić zarówno cudzoziemiec jak i pracodawca.

Nowe regulacje zawierają listę przypadków, w których starosta może odmówić rejestracji oświadczenia. Nakładają również na organ obowiązek wydania odmowy w formie decyzji administracyjnej, a co za tym idzie, istnieje możliwość odwołania się do organu drugiej instancji, którym jest minister właściwy ds. pracy.

 

Zezwolenie na pracę sezonową – typ S

 

Zezwolenie na pracę sezonową to całkiem nowa forma legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Na podstawie tego zezwolenia zatrudnić można obywateli wszystkich państw trzecich. Wprowadzono jednak pewne przepisy upraszczające procedurę w przypadku, gdy do prac sezonowych zatrudniani są  obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy. Jednym z takich udogodnień jest zwolnienie z obowiązku uzyskania informacji starosty. 

Istotną kwestią w tym przypadku jest ścisłe określenie, w jakich konkretnie podklasach praca sezonowa może być wykonywana. Lista podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca znajduje się w rozporządzeniu tego dotyczącym.

Co za tym idzie, osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej itp., która zechce zatrudnić cudzoziemca dla potrzeb swojego gospodarstwa domowego nie może uzyskać dla niego zezwolenia na pracę sezonową. Kod PKD, który powinna podać, to 97.00.Z – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników. W związku z tym, że nie został ujęty we wspomnianym rozporządzeniu, nie dotyczy go zezwolenie na pracę sezonową.

Na podstawie tego zezwolenia cudzoziemiec może pracować przez maksymalny okres 9 miesięcy w roku kalendarzowym.  Również w tym przypadku pracodawca został zobowiązany do poinformowania urzędu o przyjeździe cudzoziemca oraz dodatkowo do podania jego adresu zamieszkania w Polsce. Dopiero po spełnieniu powyższych obowiązków urząd pracy wyda zezwolenie na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta, czyli z wnioskiem należy się zwrócić do właściwego powiatowego urzędu pracy.

 

W tym przypadku pracodawca powinien również uiścić opłatę w wysokości 30 zł.

W związku z tym, że zasady zatrudniania cudzoziemców zostały gruntownie zmienione nowymi przepisami, wiele urzędów pracy w Polsce już w zeszłym roku uruchomiło cykl szkoleń dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Zdecydowanie warto wziąć udział w tego rodzaju wydarzeniach, szczególnie że organizowane są bezpłatnie. Informacje na temat terminów szkoleń zamieszczane są na stronach poszczególnych urzędów.

Szczegółowe informacje na temat zatrudniania cudzoziemców znajdują się w zakładce Zatrudnianie cudzoziemców.

Agnieszka Juźwiuk (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 88n – art. 88y

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

 

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • 4 kluczowe trendy HR, które zdominują 2020 rok
  Warszawa, 16 grudnia 2019 r. – Świat HR nieustannie się zmienia, rosną oczekiwania pracowników, a wraz z nimi pojawiają się innowacje, które mają usprawnić zarządzanie kapitałem ludzkim. Najnowsze rozwiązania, które mają zdominować rynek HR w 2020 roku, skupiają się na motywacji pracowników, opierają się na wsparciu zespołów, personalizacji, sprawnym dostosowaniu do wymogów oraz na technologiach, mających na celu jak największą indywidualizację.

 • Kogo skontroluje PIP w 2020 roku?
  72 tysiące – tyle kontroli planuje przeprowadzić Państwowa Inspekcja Pracy w 2020 r.

 • Minimalne wynagrodzenie wciąż wzrasta
  Ustalana jest płaca minimalna na kolejny rok. Pracowników z minimalnym wynagrodzeniem czeka podwyżka. O ile wzrośnie wynagrodzenie?

 • Kolejne zmiany dla przedsiębiorców
  W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii trwają prace nad kolejnymi zmianami w małym ZUS-ie. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

 • Praktyka absolwencka
  Kończysz naukę i chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe? Zaproponuj pracodawcy praktykę absolwencką!

 • Polecenie służbowe – co grozi za odmowę wykonania
  Czy trzeba wykonywać wszystkie polecenia pracodawcy? Czy zawsze grożą konsekwencje za odmowę wykonania poleconego zadania? Sprawdź!

 • Umowa na czas nieokreślony
  Sprawdź, kiedy pracodawca musi podpisać umowę na czas nieokreślony!

 • Odwołanie urlopu wypoczynkowego
  Odliczasz dni do urlopu? Sprawdź, czy pracodawca może pokrzyżować ci plany!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.