Powrót

Żłobek i klub dziecięcy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-10

Czym jest żłobek i klub dziecięcy?

Żłobek lub klub dziecięcy to każda jednostka organizacyjna, która:

 • prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, które uwzględniają rozwój dziecka stosownie do jego wieku,
 • zapewnia dziecku opiekę w warunkach zbliżonych do domowych,
 • gwarantuje dziecku opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną.

Kto może tworzyć i prowadzić żłobki oraz kluby dziecięce?

Żłobki i kluby dziecięce mogą być zakładane i prowadzone przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne,
 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Kto wchodzi w skład personelu?

Skład personelu w żłobku i w klubie dziecięcym musi być dostosowany do liczby dzieci objętych opieką. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci.

W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki, a w przypadku żłobka także dziecko, które nie ukończyło 1. roku życia – dzieci, którymi zajmuje się jeden opiekun, nie może być więcej niż pięcioro.

W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, konieczne jest zatrudnienie pielęgniarki lub położnej.

Kto może zostać opiekunem?

Opiekunem w żłobku lub w klubie dziecięcym może zostać osoba posiadająca kwalifikacje:

 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • opiekunki dziecięcej,
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 • pedagoga społeczno-wychowawczego,
 • pedagoga wczesnej edukacji
 • terapeuty pedagogicznego,

która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 • średnie lub średnie branżowe oraz:
  • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
  • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego   co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

PAMIĘTAJ!

W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, konieczne jest zatrudnienie pielęgniarki lub położnej. W celu zapewnienia opieki dzieciom można korzystać z pomocy przeszkolonych wolontariuszy.

Jakie są podstawowe różnice między żłobkiem a klubem dziecięcym?

Podstawowe różnice pomiędzy żłobkiem a klubem dziecięcym przedstawia poniższa tabela.

   Żłobek  Klub dziecięcy
 Wiek dziecka Opieka sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia przez nie 20. tygodnia życia. Opieka sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia przez nie 1. roku życia.
 Wymiar opieki Zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie. Zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie.
 Możliwość wydłużenia wymiaru opieki W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą.
 Obowiązek zatrudnienia pielęgniarki lub położnej W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, trzeba zatrudnić co najmniej jedną pielęgniarkę lub położną.  Brak wymogu zatrudnienia pielęgniarki lub położnej.
 Osoba kierująca placówką Pracą żłobka kieruje dyrektor (wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi). Osobą kierującą pracą klubu może być osoba posiadająca kwalifikacje opiekuna.
 Uczestnictwo rodziców w zajęciach Rodzice nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Może zostać utworzona rada rodziców. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach. Może zostać utworzona rada rodziców.
 Zapewnienie wyżywienia

Zapewniają  wyżywienie  zgodne  z wymaganiami  dla  danej  grupy  wiekowej wynikającymi  z aktualnych  norm  żywienia opracowywanych  przez  Instytut  Żywności  i Żywienia. 

Zapewniają  wyżywienie  zgodne  z wymaganiami  dla  danej  grupy  wiekowej wynikającymi  z aktualnych  norm  żywienia opracowywanych  przez  Instytut  Żywności  i Żywienia. 
 Lokal

Lokal musi posiadać co najmniej jedno pomieszczenie. Należy zapewnić także miejsce do odpoczynku dla dzieci.

Lokal musi posiadać co najmniej jedno pomieszczenie. Należy zapewnić także miejsce do odpoczynku dla dzieci.
 

PAMIĘTAJ!

Pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach i w klubach dziecięcych są płatne.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.