Powrót

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-06

Sprawdź, jakie warunki muszą spełniać osoby prowadzące działalność gospodarczą, aby otrzymać zasiłek macierzyński i w jakiej wysokości jest on przyznawany.

Zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego dla osób prowadzących działalność są takie same jak w przypadku innych form zatrudnienia. Zgodnie z przepisami świadczenie to przysługuje osobom, które odprowadzają składkę chorobową i w okresie objętym ubezpieczeniem urodzi im się lub przyjmą na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, które ma odroczony obowiązek szkolny - do 10. roku życia.

Okres pobierania zasiłku

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy przyznawany jest na taki sam okres jak dla osób pracujących na podstawie umów. Maksymalny okres pobierania świadczenia wynosi 52 tygodnie. Składa się na nie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w przypadku urodzenia jednego dziecka) oraz 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego. Po 14 tygodniach urlopu matka ma prawo przekazać pozostałą część urlopu ojcu dziecka, o ile podlega on ubezpieczeniu chorobowemu.
Dodatkowo ojciec dziecka ma prawo do 14 dni urlopu ojcowskiego, który powinien wykorzystać do czasu ukończenia przez dziecko 2. roku życia.

Zasady naliczania zasiłku

Za podstawę wymiaru zasiłku przyjmuje się przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana była składka na ubezpieczenie chorobowe za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających powstanie uprawnień do świadczenia, a gdy uprawnienia te powstały przed upływem tego okresu, za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie.

To przedsiębiorca deklaruje, od jakiej podstawy chce opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe. Minimalna podstawa może wynosić 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a maksymalna 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dany rok. W sytuacji, gdy okres opłacania składek jest krótszy niż 12 miesięcy, pod uwagę brana jest średnia podstawa w tym krótszym okresie, co oznacza, że jeśli przedsiębiorca przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, z zadeklarowaną najwyższą podstawą, na miesiąc przed narodzinami dziecka, podstawą wyliczenia zasiłku macierzyńskiego będzie tylko ten jeden miesiąc.

Składka chorobowa stanowi 2,45 proc. deklarowanej podstawy.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Wysokość zasiłku macierzyńskiego uzależniona jest od samej zainteresowanej, a mianowicie od tego, czy złoży, w ciągu 21 dni od porodu, deklarację chęci skorzysta od razu z obu urlopów:  macierzyńskiego i rodzicielskiego, czy też nie. Jeśli taka deklaracja zostanie złożona do ZUS, zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80 proc. podstawy. W przypadku niezłożenia deklaracji przez okres urlopu macierzyńskiego zasiłek przysługuje w wysokości 100 proc., a w ciągu urlopu rodzicielskiego 60 proc. podstawy.

Pamiętaj!

Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć do właściwego oddziału ZUS dokumenty, na podstawie których organ wydaje decyzję. Wypłata zasiłku rozpoczyna się nie później niż w ciągu 30 dni od stwierdzenia przez ZUS uprawnień do zasiłku. Sam fakt złożenia dokumentów bowiem nie oznacza, że przedsiębiorca otrzyma zasiłek. Zakładowi przysługuje prawo do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, które wydłuża czas oczekiwania na wypłatę.

W kwestii zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorcy należy kontaktować się z ZUS.

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.