Powrót

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-06

Przedsiębiorca przebywający na zwolnieniu lekarskim również ma prawo do zasiłku chorobowego.

Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do zasiłku chorobowego jest opłacanie składki chorobowej, która jest składką dobrowolną. Kolejnym warunkiem jest opłacanie składek w terminie, czyli do 10. dnia każdego miesiąca.

Składka chorobowa wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru. Podstawa składki chorobowej nie może być inna niż podstawa składek na ubezpieczenia społeczne.

Prawo do zasiłku chorobowego przedsiębiorca uzyskuje po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który wynosi 90 dni. To oznacza, że jedno opłacenie składki chorobowej nie daje Ci jeszcze prawa do zasiłku chorobowego. Musisz być ubezpieczony nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni, aby nabyć prawo do zasiłku. Dopiero niezdolność do pracy zaistniała po tym okresie uprawnia do wnioskowania o zasiłek. Do okresu 90 dni wliczane są poprzednie okresy ubezpieczenia, o ile przerwa między poprzednim ubezpieczeniem a ubezpieczeniem z tytułu działalności gospodarczej nie jest dłuższa niż 30 dni.

Pamiętaj o terminowym opłacaniu składki chorobowej. Jej nieterminowe opłacenie lub opłacenie jej w niepełnej wysokości powoduje utratę prawa do zasiłku od pierwszego dnia miesiąca, za który składkę opłacono nieterminowo lub w niepełnej wysokości. Oznacza to automatyczne wyrejestrowanie z ubezpieczenia chorobowego, potrzebę ponownego zgłoszenia i odczekania kolejnych 90 dni dla ponownego nabycia praw zasiłkowych, jeśli przerwa przekroczy 30 dni.

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od podstawy wymiaru składek.

Podstawę wymiaru dla zasiłku chorobowego stanowi średnia podstawa wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszona o wskaźnik w wysokości 13,71 proc.

Miesięczna kwota zasiłku chorobowego wynosi 80 proc. tak wyliczonej podstawy (a w przypadku, gdy choroba przypada na okres ciąży – 100 proc.). Za każdy dzień choroby przysługuje 1/30 tak obliczonej kwoty. Należy pamiętać, że od kwoty zasiłku potrącana jest jeszcze zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 18 proc.

Dokumenty do ZUS

Chory przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do ZUS zwolnienie lekarskie (ZUS ZLA) oraz wypełniony formularz ZUS Z-3b. Dokumenty powinny zostać dostarczone w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia (decyduje data stempla pocztowego). Wpłata zasiłku powinna nastąpić w ciągu 30 dni.
W okresie przysługiwania zasiłku chorobowego nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca ma prawo pomniejszyć płacone składki ZUS proporcjonalnie do liczby dni, za które pobierał zasiłek. Pomniejszenie to dotyczy jednak tylko składek na ubezpieczenie społeczne. Składka zdrowotna płacona jest w całości, niezależnie od liczby przechorowanych dni. W tym celu należy złożyć korekty deklaracji rozliczeniowych na formularzu ZUS DRA.

W kwestii zasiłku chorobowego należy kontaktować się z ZUS-em.

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.