Powrót

Utrata statusu osoby bezrobotnej

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-01-01

Utrata statusu osoby bezrobotnej

Stracisz status bezrobotnego, jeżeli:

 • nie spełniasz ustawowych warunków do uznania za osobę bezrobotną,
 • nie wyrazisz zgody na określenie profilu pomocy,
 • otrzymałeś pożyczkę z PFRON-u lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymałeś jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • otrzymałeś jednorazowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej (pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu),
 • rozpocząłeś realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisałeś kontrakt socjalny,
 • nie stawiłeś się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiłeś w ciągu siedmiu dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; utrata statusu następuje odpowiednio na okres:
   - 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa, 
   - 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa, 
   - 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa,
 • nie wyraziłeś zgody na określenie profilu pomocy, odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, innej formy pomocy określonej w ustawie bądź poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy, lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
   - 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
   - 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
   - 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy, 
 • z własnej winy przerwałeś szkolenie, staż, wykonywanie prac społecznie użytecznych udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu następuje od dnia przerwania na okres wskazany wyżej (tzn. 120, 180 lub 270 dni),
 • po skierowaniu nie podjąłeś szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; utrata statusu bezrobotnego następuje od dnia po dniu wydania skierowania na okres wskazany wyżej (tzn. 120, 180 lub 270 dni),
 • nie stawiłeś się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,
 • złożyłeś wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego,
 • pozostajesz niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okres niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego; starosta nie może jednak pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży z powodu związanej z ciążą  niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, chyba że sama bezrobotna złoży wniosek o rezygnację z rejestracji,
 • nie przedstawiłeś zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym odrębnymi przepisami,
 • z własnej winy przerwałeś program przygotowania zawodowego dorosłych lub nie przystąpiłeś do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego; utrata statusu następuje na okres 6 miesięcy.

Starosta nie może również pozbawić statusu osoby bezrobotnej:

 • matki dziecka;
 • ojca dziecka w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę albo rezygnacji przez matkę z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego;
 • bezrobotnego po przysposobieniu dziecka;
 • bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie

z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.

PAMIĘTAJ!

Stracisz status osoby bezrobotnej i wszystkie związane z tym uprawnienia, jeżeli któryś z powyższych punktów będzie Cię dotyczył!

Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.