Powrót

Uprawnienia osoby niepełnosprawnej prowadzącej własną firmę

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-11

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i już prowadzisz działalność gospodarczą, również możesz starać się o pomoc w formie:

 • refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • dofinansowania odsetek od kredytów zaciągniętych na kontynuowanie działalności gospodarczej.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

Jeżeli wykonujesz działalność gospodarczą, możesz ubiegać się z PFRON o refundację składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem terminowego opłacania składek przed dniem złożenia wniosku o wypłatę refundacji. Refundacja składek obejmuje składki emerytalne i rentowe. Jest ona udzielana na zasadach de minimis. Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc powinieneś złożyć w PFRON. Wniosek możesz złożyć w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego oraz w ten sam sposób pobrać potwierdzenie wysłania wniosku. Wniosek w formie wydruku z oprogramowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można nieodpłatnie sporządzić w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym ZUS.

Wysokość refundacji wygląda następująco:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przysługuje osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przysługuje osobom zaliczonym do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przysługuje osobom zaliczonym do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

O refundację składek mogą ubiegać się również osoby niepełnosprawne będące rolnikami lub rolnikami zobowiązanymi do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika. W tym wypadku mogą być zrefundowane następujące składki:

 • wypadkowe,
 • chorobowe,
 • macierzyńskie,
 • emerytalno-rentowe.

Dofinansowanie odsetek od kredytów zaciągniętych na kontynuowanie działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, możesz otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, o ile:

 • nie korzystałeś z pożyczki z Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej oraz z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • pożyczka została spłacona lub w całości umorzona,
 • nie otrzymałeś bezzwrotnych środków na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej albo prowadziłeś tę działalność co najmniej 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania, powinieneś złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej są to powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Do wniosku należy dołączyć takie dokumenty, jak:

 • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej i o niezaleganiu z podatkami,
 • umowa kredytowa wraz z harmonogramem spłat,
 • oświadczenie o niekorzystaniu z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON,
 • informacja wnioskodawcy o uzyskanej pomocy publicznej w okresie trzech lat przed datą złożenia wniosku.

Na podstawie umowy zawartej ze starostą można ubiegać się o dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej. Dofinansowanie udzielane jest w ramach pomocy de minimis.

PAMIĘTAJ!

Prowadząc już własną działalność, również możesz uzyskać pomoc!


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.