Powrót

Rejestracja rolnika w urzędzie pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-13

Osoby posiadające nieruchomość rolną również mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i korzystać z określonych form wsparcia. Rodzaj uzyskanego statusu zależy jednak od wielkości nieruchomości rolnej.

Zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy status osoby bezrobotnej może nabyć osoba, która nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

 

Co dołączyć do wniosku?

Oprócz niezbędnych dokumentów potrzebnych do rejestracji, posiadacz nieruchomości rolnej lub domownik w gospodarstwie rolnym będzie potrzebował dodatkowo:

 • zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych (dotyczy osób będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej),
 • decyzję z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (w przypadku domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe).

Czytaj także: Dokumenty potrzebne do rejestracji

 

Czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych?

Status osoby bezrobotnej daje możliwość korzystania z dostępnych w urzędzie usług i form wsparcia. Jeśli rolnik spełni warunki do nabycia prawa do zasiłku – również zostanie on przyznany.

W przypadku gdy gospodarstwo rolne przekracza 1 ha przeliczeniowy, podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników z ustawy i figurując w rejestrze osób bezrobotnych, będziesz zobowiązany odprowadzać składki do KRUS. W czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych jesteś z tego obowiązku zwolniony.

 

Nieruchomość rolna powyżej 2 ha

Jeśli nie spełniasz warunków niezbędnych do nabycia statusu osoby bezrobotnej, możesz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy.

Właściciele nieruchomości rolnej przekraczającej 2 ha przeliczeniowe nie mogą zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne i korzystać z form wsparcia, ale przysługują im inne świadczenia.

Jeśli podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników, a stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i nie nabędziesz prawa do zasiłku, przysługuje Ci:

 • pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego;
 • stypendium w okresie odbywania szkolenia;
 • odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z odbywaniem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych.

 

Małżonek rolnika

Jeśli Twój małżonek posiada nieruchomość rolną lub jesteś współwłaścicielem takiej nieruchomości, to wszystkie osoby mają do niej prawo w całości.

Wyjątek może stanowić sytuacja, jeśli małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową. Wówczas jeden z małżonków, który nie posiada nieruchomości rolnej lub posiada część o wielkości poniżej 2 ha przeliczeniowych, może nabyć w urzędzie pracy status osoby bezrobotnej.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

www.krus.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Status bezrobotnego a nieruchomość rolna
  Czy osoba, która posiada nieruchomość rolną może zarejestrować się w urzędzie pracy i uzyskać status bezrobotnego? Odpowiadamy.

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Kiedy przychód nie wpływa na status osoby bezrobotnej
  Zarejestrowany bezrobotny nie może mieć dochodów, ale może mieć przychód. W jakiej wysokości?

 • Przychód a rejestracja w urzędzie pracy
  Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy nie może być nigdzie zatrudniona. Nie może także uzyskiwać zbyt dużego przychodu z innych tytułów. Jaki przychód może uzyskiwać bezrobotny, jak go liczyć i jakie świadczenia nie wliczają się do miesięcznego limitu? Odpowiadamy.

 • Praktyki absolwenckie a status osoby bezrobotnej
  Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Podpowiadamy, kto jest uprawniony do odbycia takiej praktyki.

 • Profil zaufany na nowych zasadach
  Profil zaufany to narzędzie, które pomaga załatwić sprawy urzędowe przez Internet bez konieczności wychodzenia z domu. Właśnie weszły zmiany, szczególnie w jego tymczasowej wersji, które mogą Was zainteresować. Sprawdźcie.

 • Urząd pracy – wsparcie dla rolników zwalnianych z pracy
  Rolnicy, co do zasady, nie mogą się rejestrować jako bezrobotni. Jednak ci, którzy pracowali i zostali zwolnieni z pracy mogą liczyć na wsparcie z urzędu pracy. Jakie warunki musi spełnić rolnik, by uzyskać wsparcie? Co obejmują świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy