Powrót

Rejestr

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-10

Prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Prowadzony jest on przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przy użyciu systemu teleinformatycznego. 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby dokonać wpisu?

Dokonanie wpisu następuje na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Wniosek zawiera: 

 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu,

 • numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano,

 • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podmiotu zamierzającego prowadzić żłobek lub klub dziecięcy,

 • decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych (odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych),

 • w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,

 • w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL,

 • informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego,

 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego,

 • informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,

 • wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

 • numner rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żlobek lub klub dziecięcy.

Czy wniosek o wpis do rejestru podlega opłacie?

Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Jej wysokość nie może być wyższa niż 1000 zł.

Dokonanie zmian w rejestrze oraz wykreślenie są zwolnione z opłat.

PAMIĘTAJ!

Informacje o wszelkich zmianach danych w rejestrze należy zgłosić w ciągu 14 dni od ich powstania.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.