Powrót

PUP Tomaszów Lubelski - Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2024 realizuje projekt niekonkurencyjny pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu tomaszowskiego (I)" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Cel projektu: Aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 296 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tomaszowie Lubelskim.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tomaszowie Lubelskim, w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku, pracy w tym: osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy należących do kategorii NEET, osób z niepełnosprawnościami lub ograniczoną mobilnością, osób długotrwale bezrobotnych,  osób odchodzących z rolnictwa,  osób starszych w wieku powyżej 55 roku życia, osób którym udzielono czasowej ochrony w związku z wojną na Ukrainie.
 
Oferowane wsparcie w ramach projektu:

  • Indywidualny Plan Działania,
  • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe,
  • bon na zasiedlenie,
  • szkolenia,
  • staże,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • refundacja kosztów wyposażenia lud doposażenia stanowiska pracy.

Projekt zakłada zastosowanie kompleksowego wsparcia dla uczestniczek/uczestników projektu obejmującego obligatoryjnie formy pomocy w postaci przygotowania/modyfikacji IPD oraz skorzystania z usługi pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego, jak również nabycia, podniesienia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy poprzez szkolenia, uzyskania umiejętności praktycznych do wykonywania pracy w ramach stażu, otrzymania jednorazowych i bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podjęcia pracy w ramach bonu na zasiedlenie, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia lub prowadzenie działalności gospodarczej przez uczestniczki/uczestników po zakończeniu udziału w projekcie na poziomie co najmniej 30%.

Dodatkowo Urząd zakłada, że kwalifikacje/kompetencje po zakończeniu udziału w projekcie uzyska co najmniej 40 osób, natomiast działalność gospodarczą podejmie nie mniej niż 17 osób.

Działania w projekcie prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn.

Rekrutacja i obsługa osób z niepełnosprawnościami odbywać się będzie na parterze budynku, który posiada udogodnienia architektoniczne w postaci platformy pionowej do przewozu z poziomu O na parter budynku gdzie pośrednicy pracy i doradcy zawodowi będą prowadzić rekrutację. W razie potrzeby koordynator oraz pracownicy merytoryczni z I i II piętra będą świadczyć usługi na sali obsługi klienta. Strona internetowa urzędu: http://tomaszowlubelski.praca.gov.pl  jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i spełnia międzynarodowy standard dotyczący dostępności stron tj. WCAG 2.1. Ponadto PUP dysponuje Systemem pętli indukcyjnej stanowiącej (mikrofon pastylkowy) OPUS DCL-20K oraz miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. Materiały informacyjne, dokumenty rekrutacyjne będą przygotowane i udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu.

Szczegółowych informacji dotyczących realizowanego projektu można uzyskać u doradcy klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim: ul. Lwowska 35; 22-600 Tomaszów Lubelski oraz pod numerami telefonów: (84) 6660 201, (84) 6660 207, (84) 6660 216.

Szczegółowe informacje na temat Funduszy Europejskich: #FunduszeUE
Wartość projektu wynosi: 4 457 462,95 PLN.
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 788 843,51 PLN.
      

Więcej informacji znajduje się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim, 16.04.2024 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.