Powrót

Prawa bezrobotnego

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-01-01

Prawa bezrobotnego

Jeżeli jesteś bezrobotny, masz prawo do:

 • otrzymania pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania z pośrednictwa pracy,
 • korzystania z poradnictwa zawodowego i uczestniczenia w zajęciach klubu pracy,
 • przesunięcia terminu wizyty maksymalnie o 10 dni kalendarzowych w ciągu roku w ramach tzw. braku gotowości (za ten okres zasiłek nie przysługuje);
 • ubiegania się o skierowanie na szkolenia organizowane przez powiatowy urząd pracy,
 • ubiegania się o indywidualne skierowanie na szkolenie związane z podnoszeniem lub uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, 
 • ubiegania się o skierowanie na staż celem nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania pracy,
 • ubiegania się o bony,
 • ubiegania się o skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych w miejscu pracy w przypadku braku kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy,
 • otrzymywania stypendium w okresie szkolenia, odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
 • ubiegania się o przyznanie pożyczki szkoleniowej lub dofinansowania kosztów studiów podyplomowych,
 • ubiegania się o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,
 • ubiegania się o skierowanie do pracy w ramach prac interwencyjnych,
 • otrzymania zasiłku dla bezrobotnych w przypadku spełnienia warunków zawartych w art. 71 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • otrzymania dodatku aktywizacyjnego w przypadku podjęcia pracy w okresie pobierania zasiłku,
 • ubiegania się o przyznanie stypendium w przypadku podjęcia dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania,
 • ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i opieki nad dzieckiem do lat siedmiu lub osobą zależną w przypadkach określonych w ustawie,
 • bezpłatnej opieki zdrowotnej, pod warunkiem że nie istnieje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • korzystania z usług EURES.

PAMIĘTAJ!

O przysługujących Ci prawach dowiesz się we właściwym powiatowym urzędzie pracy!

Przyznanie form wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.