Powrót

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-06-09

Ubieganie się o pożyczkę to dobre rozwiązanie, jeżeli jesteś osobą bezrobotną, poszukującym pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunem osoby niepełnosprawnej, absolwentem bądź studentem ostatniego roku studiów. Pożyczka udzielana jest ze środków Funduszu Pracy, środków Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Unii Europejskiej przez pośredników finansowych wybieranych przez BGK.

Możesz ubiegać się o takie środki, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • w ciągu 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • nie jesteś zatrudniony lub nie wykonujesz innej pracy zarobkowej;
 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki nie prowadziłeś działalności gospodarczej;
 • w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go 2 lata kalendarzowe nie uzyskałeś pomocy de minimis przekraczającej 200 tys. Euro lub 100 tys. euro w przypadku działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego towarów;
 • zobowiążesz się do:
  • niezawieszania działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia,
  • wykorzystania środków pożyczki zgodnie z przeznaczeniem,
  • poddawania kontroli dokonywanej przez MPiPS, BGK, pośrednika finansowego lub inne uprawnione podmioty,
  • przechowywania dokumentacji związanej z udzieloną pożyczką przez okres 10 lat od podpisania pożyczki.

O pożyczkę mogą ubiegać się również osoby spełniające powyższe warunki, które zamierzają prowadzić wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Pożyczka udzielana jest na podstawie umowy, na Twój wniosek, po przedstawieniu opisu i kosztorysu planowanej działalności oraz zabezpieczenia prawnego spłaty bądź zwrotu udzielonej pożyczki – weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych.

Wniosek o pożyczkę należy złożyć u pośrednika finansowego działającego w ramach danego obszaru, terytorialnie właściwemu ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Lista instytucji, które świadczą usługi doradcze i udzielają pożyczek oraz wniosek do pobrania znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pożyczki trwa 14 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów usług doradczych i szkoleniowych, możesz otrzymać pożyczkę w wysokości do 100 proc. kosztów podjęcia działalności, nie wyższej jednak niż 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat. W tym czasie przysługuje możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okresnie dłuższy niż 12 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie kredytowania i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski, a dla poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej nie może dotyczyć prowadzenia działalności:

 • związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu podstawowych produktów rolnych;
 • w sektorze górnictwa węgla;
 • w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 • w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych;
 • w sektorze budownictwa okrętowego;
 • w zakresie produkcji lub obrotu bronią;
 • związanej z branżą erotyczną;
 • prowadzonej w formie spółki prawa handlowego.

Po upływie co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej możesz dodatkowo ubiegać się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy. Jeśli korzystałeś z karencji w spłacie kredytu, bieg trzymiesięcznego terminu rozpoczyna się po zakończeniu okresu karencji.

Minister właściwy do spraw pracy może umorzyć Ci jednorazowo należności z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, wraz z odsetkami, jeśli spełniasz poniższe warunki:

 • utrzymasz, przez co najmniej 12 miesięcy, pierwsze stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • nie zalegasz ze spłatą rat pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wniosek o umorzenie należy złożyć u pośrednika finansowego.

PAMIĘTAJ!

Zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jej otrzymania będziesz zobowiązany dokonać w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli prowadziłeś działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub naruszyłeś inne warunki umowy.

Kwota niespłaconej pożyczki podlega zwiększeniu o kwotę uzyskanej korzyści, wynikającej z różnicy oprocentowania spłaconej części pożyczki w stosunku do oprocentowania rynkowego, obowiązującego w dniu otrzymania pożyczki.

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.