Powrót

Obowiązki bezrobotnego

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-01-01

Obowiązki bezrobotnego

Jeżeli jesteś bezrobotny, masz obowiązek:

 • zgłaszać się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym terminie w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (w przypadku dłużników alimentacyjnych wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni),
 • powiadomić powiatowy urząd pracy w okresie do siedmiu dni o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa, usprawiedliwieniem nieobecności może być np. zwolnienie lekarskie, zaświadczenie od pracodawcy o rozmowie kwalifikacyjnej,
 • przyjąć propozycję odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd (np. staż, szkolenie),
 • uczestniczyć w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych, programie Aktywizacja i Integracja lub innej formie pomocy określonej w ustawie, przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego,
 • powiadomić powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu bez skierowania starosty, finansowanym z publicznych środków wspólnotowych i krajowych, w terminie do siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia,
 • zawiadomić w ciągu siedmiu dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej  (umowa-zlecenie, umowa o dzieło) bez względu na wysokość wynagrodzenia, lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego (niezgłoszenie tego faktu podlega karze grzywny),
 • składać lub przesyłać powiatowemu urzędowi pracy pisemne oświadczenia o przychodach oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie, w terminie siedmiu dni od uzyskania przychodów,
 • zwrócić, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, nienależnie pobrane świadczenia (zasiłek, stypendium),
 • bezzwłocznie zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli wykorzystano ją na inne cele niż określone w umowie,
 • zgłosić się do odpowiedniego urzędu pracy za granicą w ciągu siedmiu dni w przypadku poszukiwania pracy za granicą i transferu zasiłku,
 • przedstawić zaświadczenie o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach,
 • zwrócić kwotę dofinansowania studiów podyplomowych, jeżeli doszło do przerwania studiów z winy bezrobotnego,
 • powiadomić powiatowy urząd pracy, w którym jesteś zarejestrowany, o zmianie miejsca zamieszkania w terminie siedmiu dni oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,
 • zawiadomić powiatowy urząd pracy o pobycie za granicą lub innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia (łącznie nie więcej niż 10 dni w jednym roku kalendarzowym).

PAMIĘTAJ!

Musisz pamiętać o swoich obowiązkach, aby zachować status osoby bezrobotnej i związane z tym uprawnienia!


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.