Powrót

Nadzór, finansowanie

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-07

Kto sprawuje nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami?

Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsca sprawowania opieki przez opiekuna dziennego.

Czynności nadzorczych dokonują osoby upoważnione przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Za co i w jakiej wysokości pobierane są opłaty?

Opłaty pobierane są za:

  • pobyt dziecka,
  • wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku,
  • wyżywienie.

Wysokość opłaty oraz opłaty za pobyt dziecka   w żłobku  lub  klubie  dziecięcym  utworzonym  przez  jednostki samorządu terytorialnego  albo  dziennego  opiekuna  zatrudnionego  przez jednostki samorządu terytorialnego oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie  ustalają,  w drodze  uchwały,  odpowiednio  rada  gminy,  rada powiatu lub sejmik województwa.

W przypadku zatrudniania dziennego opiekuna przez podmioty inne niż  jednostka  samorząd u  terytorialnego  wysokość  opłat  określa  podmiot, który zatrudnia dziennego opiekuna.

PAMIĘTAJ!

Nadzór nad działalnością żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia lub sprawowania opieki.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.