Powrót

Jakie są zasady zatrudnienia w wojsku?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-08-02

Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową w postaci służby stałej albo służby kontraktowej. Mogą ją pełnić zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Żołnierze zawodowi tworzą trzy korpusy: korpus oficerów zawodowych, korpus podoficerów zawodowych oraz korpus szeregowych zawodowych. Z kolei korpusy osobowe dzielą się na grupy osobowe, w których występuje podział na specjalności wojskowe.

Przyjęcie do służby wojskowej odbywa się w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia. Osobę, która wyraziła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia służby.

Przyjęcie do służby kontraktowej następuje w korpusie oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych na podstawie umowy zwanej „kontraktem”. Powołanie do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 2 do 6 lat. Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia innych form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służby w formacjach: Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa. Najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki zawarty został kontrakt, żołnierz służby kontraktowej może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej. Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić również dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni kontraktową służbę wojskową. Przyjęcie do służby stałej – w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych – następuje na czas nieokreślony.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.