Powrót

Jak się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-03-13

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy zgłasza się do wybranego lub wybranych powiatowych urzędów pracy.

Internetowa rezerwacja terminu rejestracji w powiatowym urzędzie pracy (prerejestracja)

Istnieje  możliwość uprzedniego przekazania do wybranego urzędu pracy wymaganych danych, za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl. Wówczas urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. W sytuacji, gdy osoba chcąca zarejestrować się jako poszukujący pracy nie stawi się w wyznaczonym przez urząd terminie, dane przekazane zostają usunięte z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia.

Ta procedura umożliwia osobie chcącej się zarejestrować wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji, co ma na celu przede wszystkim zaoszczędzenie czasu, jaki osoby bezrobotne i poszukujące pracy spędzają w urzędzie pracy, oczekując na rejestrację.

Pamiętaj!

Status osoby poszukującej pracy nabywa się z dniem, w którym osoba zgłosi się do powiatowego urzędu pracy, poświadczy własnoręcznym podpisem przekazane dane i złoży, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu.

Internetowa pełna rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

Rejestracji jako osoba poszukująca pracy za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, którmożna dokonać na stronie www.praca.gov.pl.

Z rejestracji w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy, za pośrednictwem Internetu, mogą skorzystać osoby dysponujące:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
  • potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

W celu dokonania rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy może wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl. W takim przypadku wymagane do rejestracji dokumenty muszą zostać zeskanowane (skan dowodu osobistego nie jest wymagany), a wniosek opatrzony jednym z powyżej opisanych bezpiecznych podpisów.

Internetowa rejestracja w powiatowym urzędzie pracy ma na celu zaoszczędzenie czasu, który osoby poszukujące pracy i bezrobotne standardowo poświęcają, oczekując na rejestrację w urzędzie pracy, jak również zaoszczędzenie czasu i środków potrzebnych na dojazd do urzędu.

Status osoby poszukującej pracy nabywa się z dniem złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu – jednym z dwóch aktualnie akceptowanych bezpiecznych podpisów.

Przydatne informacje

Z kolei szczegółowe informacje na temat uzyskania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej dostępne są na stronie epuap.gov.pl.

Nie będziesz mógł uzyskać statusu poszukującego pracy w urzędzie pracy, w którym jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy