Powrót

Dzienny opiekun

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-11

Kim jest dzienny opiekun?

Dzienny opiekun może, za zgodą wszystkich rodziców, sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku  życia, jest niepełnosprawne lub  wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad pięciorgiem dzieci – jeżeli co najmniej jedno z rodziców będzie sprawowało opiekę nad dziećmi razem z dziennym opiekunem.

Dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki nad dziećmi może korzystać z pomocy wolontariuszy.

Jakie są podstawowe zadania dziennego opiekuna?

Dzienny opiekun w szczególności ma za zadanie:

  • zapewnić dziecku opiekę w warunkach zbliżonych do warunków domowych,
  • zagwarantować dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną,
  • prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz edukacyjne.

Jakie dodatkowe wymogi musi spełnić kandydat na opiekuna?

Kandydat na dziennego opiekuna musi dysponować warunkami lokalowymi, które zapewniają bezpieczną opiekę nad dziećmi.

Kandydat na opiekuna musi ukończyć 160-godzinne szkolenie. W przypadku osób posiadających kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego wymiar szkolenia ulega skróceniu do 40 godzin.

W przypadku osób, które pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji opiekuna dziennego, nie ma wymogu odbywania szkolenia.

PAMIĘTAJ!

Dzienny opiekun musi posiadać ukończone szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy, które odbyło się nie wcześniej, niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.