Powrót

Czy chętnie angażujemy się w wykonywaną pracę?

Najbardziej zaangażowani pracownicy dostosowują warunki pracy do swoich predyspozycji - tłumaczy Konrad Kulikowski, specjalista ds. badań, na co dzień pracujący w Sedlak&Sedlak.

 

Czy, Pana zdaniem, w Polsce istnieje problem braku zaangażowania w pracę? Czy było to impulsem do przeprowadzenia badań?

Z przeprowadzonych za pośrednictwem portalu badaniaHR.pl analiz zaangażowania w pracę wynika, że zupełnie niezaangażowanych było ok. 15 procent respondentów i nie jest to wynik szczególnie wysoki. Z pewnością nie możemy mówić o ogromnym braku zaangażowania wśród badanych przez nas pracowników. Wciąż więcej jest tych, którzy choćby w niewielkim stopniu angażują się w wykonywaną pracę niż tych, którzy są zupełnie niezaangażowani.

Natomiast problem braku zaangażowania istnieje i jest niezwykle istotny, bowiem nawet kilku niezaangażowanych pracowników może wywierać negatywny wpływ na resztę załogi i funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Impulsem do przeprowadzenia badań zaangażowania w pracę była odpowiedź na potrzeby naszych klientów, którzy coraz częściej pytali o znaczenie zaangażowania w pracę oraz o możliwość pomiaru zaangażowania w ich przedsiębiorstwach.

Na czym polegały przeprowadzone badania dotyczące zaangażowania Polaków w pracę?

Badania zaangażowania w pracę przeprowadzone zostały za pośrednictwem portalu badaniaHR.pl. Wykorzystaliśmy w tym celu autorski kwestionariusz składający się z 43 pytań odnoszących się do dwóch wymiarów zaangażowania: zainteresowania pracą i identyfikacji z firmą, w której się pracuje. Osoby uzyskujące wysokie wyniki w obu wymiarach klasyfikowane były jako zaangażowane, osoby uzyskujące niskie wyniki w obu wymiarach tworzyły grupę niezaangażowanych pracowników. Stworzona przez nas metodologia badania zakłada, iż pracownicy zaangażowani są wysoce zainteresowani wykonywaną pracą, a ponadto identyfikują się z firmą, w której pracują. Zainteresowanie pracą zdefiniowaliśmy jako przekonanie, że wykonywana praca jest ciekawa i ważna, w praktyce oznacza to brak znudzenia i ożywienie podczas jej wykonywania. To także chęć wykonywania jej pomimo zmęczenia, czy licznych czynników odwracających uwagę. Z kolei identyfikacja z firmą przejawia się w utożsamianiu się z celami i wartościami firmy. Pracownik, który identyfikuje się z organizacją, w której pracuje, uznaje jej działania za sensowne i zgodne ze swoimi planami i osobistymi wartościami. Zainteresowanych szczegółowym opisem metodologii badania zaangażowania w pracę zapraszam do odwiedzenia strony badaniaHR.pl.

Zgodnie z wynikami badań, najbardziej zaangażowane w pracę są osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Jednak, co zaskakujące, także w tej grupie jest wiele osób, które wykazują brak zaangażowania. Dlaczego polscy przedsiębiorcy nie chcą angażować się w pracę?

To prawda, jak pokazują wyniki naszych badań najwięcej zaangażowanych osób występuje wśród prywatnych przedsiębiorców. Natomiast fakt, iż w tej grupie występuje równocześnie spory odsetek pracowników niezaangażowanych jest rzeczywiście dość zaskakujący. Trudno przecież uwierzyć, by przedsiębiorcy, którzy w większości są  pomysłodawcami swoich biznesów i często sami je prowadzą, nie byli zaangażowani. Próbując wytłumaczyć tę ciekawą zależność, wysunęliśmy hipotezę, iż grupa przedsiębiorców jest bardzo zróżnicowana. W grupie tej, oprócz rasowych „biznesmenów”, mogą znajdować się osoby, które działalność gospodarczą prowadzą nie z powodu swojej przedsiębiorczości, ale ze względu na kontekst, w jakim przychodzi im pracować. Zdarza sie bowiem, że założenie własnej działalności gospodarczej jest warunkiem zatrudnienia ze względu na prawnopodatkowe korzyści płynące z tej formy współpracy dla pracodawcy. Wówczas osoba, która nigdy wcześniej nie myślała o własnej firmie, rozpoczyna działalność gospodarczą, chociaż jej praca przypomina raczej zatrudnienie etatowe niż prowadzenie biznesu. Przypuszczalnie grupa tego rodzaju „przedsiębiorców” może być szczególnie niezaangażowana w wykonywaną pracę.

Na kolejnym miejscu pod względem zaangażowania, za przedsiębiorcami, w badaniu znalazły się osoby pracujące w spółkach skarbu państwa, administracji państwowej i samorządowej. Najmniej zaangażowani w tym wypadku są pracownicy firm prywatnych. Czy poziom zaangażowania zależy od warunków pracy?

Na zaangażowanie w pracę wpływa wiele czynników. Jednym z nich są warunki pracy. Zdarzają sie nawet opinie, iż pracownik może być na tyle zaangażowany, na ile pozwalają mu warunki, w jakich pracuje. Każda praca stawia przed pracownikiem specyficzne wymagania, jeżeli wymagania te przekraczają jego wiedzę i umiejętności bardzo trudno będzie mu rozwinąć pełne zaangażowanie. To, w jaki sposób wymagania stawiane przez pracę oddziałują na pracownika, zależy nie tylko od warunków pracy, ale także od tego, jak spostrzega je pracownik. Może być bowiem tak, że warunki trudne i niedogodne dla jednego pracownika będą satysfakcjonujące dla innego. Ważna jest więc ocena pracownika dotycząca warunków zatrudnienia.

Czy brak zaangażowania pracowników, a w efekcie utrata stanowiska, może się później przekładać na problem ze znalezieniem zatrudnienia?

Brak zaangażowania w pracę w jednej firmie wcale nie musi oznaczać, iż pracownik nie będzie zaangażowany w innej. Tak jak już wspominałem, zaangażowanie zależeć może od specyficznych wymagań stawianych przez konkretną pracę. Jeżeli te wymagania wraz ze zmianą miejsca zatrudnienia zmienią się na bardziej adekwatne w stosunku do umiejętności posiadanych przez pracownika, to jego zaangażowanie może wzrosnąć. Jeżeli pracownik zauważy u siebie brak zaangażowania w wykonywane, zawodowe czynności, to powinien zastanowić się nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Nie można bać się zmian, być może warto poszukać nowych wyzwań w pracy lub pomyśleć o nowym miejscu zatrudnienia, które pozwoli na rozwinięcie pełni zawodowych możliwości.

Dlaczego warto budować zaangażowanie pracowników w swojej firmie?

Najcenniejszą cechą zaangażowanych w pracę nie jest, jak mogłoby się wydawać to, iż pracują całymi dniami bez wytchnienia. Jest nią natomiast to, że potrafią się szybko mobilizować do skutecznego działania. Zaangażowany pracownik, jeśli zajdzie taka potrzeba, może pracować długo i intensywnie, a ujawnia się to zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. W przypadku zwykłego dnia pracy każdemu może zdarzyć się spadek efektywności, jednak w sytuacji trudnej pracodawca zawsze może liczyć na tych pracowników, którzy są zaangażowani.

Jak, Pana zdaniem, można zwiększyć zaangażowanie Polaków w pracę?

Sądzę, że nie można dać jednej, uniwersalnej rady, która odnosiłaby się do ogółu Polaków. Dbanie o poziom zaangażowania w pracę zawsze musi się odbywać w kontekście określonej firmy i określonych ludzi. Każde przedsiębiorstwo ma swoją własną specyfikę. Inaczej kształtowanie zaangażowania wyglądać będzie w firmie produkującej gwoździe, a inaczej w agencji reklamowej. Wydaje się jednak, że najważniejsze jest to, by kadra zarządzająca miała świadomość tego, jak ważne jest zaangażowanie w pracę oraz by prowadziła cykliczne jego badania. Dopiero w oparciu o wyniki rzetelnych badań można ustalić przyczyny ewentualnego obniżonego poziomu zaangażowania w danej firmie i podjąć konkretne działania ukierunkowane na jego zwiększanie. Chcąc dać pewne, ogólne wskazówki można wspomnieć o wynikach badań prowadzonych przez profesora Schaufeliego z Utrechtu. Wykazał on, że zaangażowaniu sprzyjają takie czynniki, jak: wysoki stopień autonomii w pracy, wsparcie ze strony współpracowników, dobre relacje międzyludzkie, możliwość ciągłego doskonalenia zawodowych umiejętności oraz otrzymywanie jasnej informacji zwrotnej na temat wykonywanej pracy. Za czynniki obniżające zaangażowanie uznano przeciążenie pracą, wkradnie się pracy w życie prywatne oraz wysokie obciążenie emocjonalne.

Ciekawym wnioskiem z badań nad zaangażowaniem jest też obserwacja, iż najbardziej zaangażowani pracownicy dostosowują warunki pracy do swoich predyspozycji. Jeśli otrzymają zbyt trudne zadanie szukają wsparcia społecznego, jeśli coś szczególne ich drażni w codziennych obowiązkach, próbują to zmieniać, jeśli się nudzą, stawiają sobie wyższe wymagania. Warto zatem zachęcać pracowników, by eksperymentowali i próbowali tak modyfikować swoje środowisko pracy, aby jak najbardziej odpowiadało ich preferencjom. Oczywiście należy tu zachować zdrowy rozsądek.

Czy można mówić o bezpośrednim przełożeniu zaangażowania pracowników na zyski firmy?

Wydaje się, że tak. Analizy badań prowadzonych nad związkiem zaangażowania w pracę z zyskami wykazują, iż firmy, w których większość pracowników jest mocno zaangażowana, funkcjonują lepiej i generują większe zyski. Co więcej, zaangażowani działają na korzyść firmy także „po godzinach”, polecają jej usługi innym, promując tym samym markę swojego pracodawcy. Zaangażowani pracownicy mają także mniej dni absencji, a ich praca jest bardziej efektywna, co także przekłada się na zyski firmy.

Raport Instytutu Gallupa, w którym  analizowano ponad 150 badań naukowych przeprowadzonych w 125 organizacjach biznesowych, wskazuje, iż zaangażowanie pracowników to jeden z kluczowych czynników sukcesu organizacji. Wykazano bowiem, że organizacje posiadające pracowników wysoce zaangażowanych charakteryzowały się o 12% większą rentownością i o 18% większą produktywnością niż te, w których pracownicy w większości byli niezaangażowani.

Czy mógłby Pan podać (nawet obserwując własne środowisko) pozytywne przykłady zaangażowania pracowników, które przełożyły się na lepsze funkcjonowanie ich pracodawcy?

Niestety nie prowadzimy badań o charakterze jakościowym, dzięki czemu mógłbym szczegółowo opisać indywidualne przypadki. Natomiast sądzę, że odpowiedź na to pytanie zawiera się po części we wcześniejszych, moich wypowiedziach. Jak wskazują wyniki badań, zaangażowani pracownicy pracują efektywniej i przynoszą większe zyski swojemu pracodawcy.

Konrad Kulikowski,specjalista ds. badań na co dzień pracujący w Sedlak & Sedlak. Odpowiada za rozwój portalu bdaniaHR.pl, na którym pracodawcy mogą przeprowadzić m.in.: badanie satysfakcji z pracy, badanie satysfakcji z wynagrodzenia, badanie zaangażowania, badanie poziomu stresu zawodowego.

 

Wywiad w 2013 r. przeprowadziła:

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Syndrom grupowego myślenia
  Umiejętności pracy zespołowej uczymy się już od najmłodszych lat i, bez wątpienia, owocuje ona w późniejszym życiu zawodowym. Oprócz wiedzy i doświadczenia jest to jedna z bardziej pożądanych współcześnie kompetencji na rynku pracy.

 • Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
  Stypendium ma na celu wsparcie osób bezrobotnych, które chcą podjąć dalszą naukę w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i zwiększenia swoich szans na znalezienie pracy. Podpowiadamy, kto może skorzystać z tej formy wsparcia.

 • Świadczenia dla bezrobotnych obywateli Ukrainy
  Zawierane przez Polskę dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym mają na celu ułatwienie osobom ubezpieczonym nabywania prawa do świadczeń w innym państwie, którego dotyczą.

 • Uzupełnienie zasiłku dla bezrobotnych
  Otrzymałeś prawo do zasiłku i podjąłeś w tym czasie pracę? Podpowiadamy, co zrobić, aby nie stracić tego prawa w przypadku ponownej utraty zatrudnienia.

 • Cudzoziemiec nie podjął pracy mimo aktualnego zezwolenia? Pamiętaj o powiadomieniu urzędu [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Aby cudzoziemiec mógł pracować w Polsce, powinien posiadać zezwolenie na pracę wydane przez właściwego wojewodę. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy cudzoziemiec z jakichś powodów nie podejmuje zatrudnienia u pracodawcy, na którego zostało wydane zezwolenie. Co w tej sytuacji?

 • Pełny i ograniczony dostęp do polskiego rynku pracy [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Podstawowym warunkiem wykonywania legalnej pracy przez cudzoziemca w Polsce jest posiadanie ważnego dokumentu pobytowego. Są jednak sytuacje, w których cudzoziemiec nie musi posiadać dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę w Polsce. Każde z nich charakteryzują inne okoliczności zatrudnienia cudzoziemca spoza krajów UE/EOG.

 • Zawód programisty łączy się z dzieleniem się wiedzą [WYWIAD]
  „Naturalną ścieżką rozwoju programisty jest obcowanie z technologią i komputerami od małego. Liceum o profilu informatyczno-matematycznym, a następnie studia informatyczne. Wszystko to daje bardzo mocne podstawy teoretyczne. Kolejny etap to praktyka. Im wcześniej się zacznie tym lepiej” – mówi Piotr Cichosz, programista i bloger, który dzieli się swoją wiedzą i spostrzeżeniami na blogu highlab.pl.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.