Powrót

Bon na zasiedlenie – komu przysługuje, a komu nie?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-09-06

Bon na zasiedlenie jest formą wsparcia, oferowaną przez powiatowe urzędy pracy, skierowaną do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia. Warunkiem ubiegania się o bon jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Odpowiadamy, co w sytuacji, gdy ktoś m.in. nawiązuje stosunek administracyjny lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim lub pozarezydenckim. Czy takim osobom przysługuje bon na zasiedlenie?

Zgodnie z art. 66n ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Opisane w przepisach warunki mają wpływ na to komu można przyznać bon na zasiedlenie, a komu to świadczenie nie przysługuje.

 

Stosunek administracyjny

Osoby bezrobotne, które rozpoczną stosunek służbowy w policji nie mogą ubiegać o bon na zasiedlenie ponieważ jest to stosunek administracyjny (nie jest stosunkiem pracy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy). A zatem, nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Nawiązanie stosunku służbowego na podstawie rozkazu personalnego o mianowaniu na stanowisko służbowe w policji nie spełnia przesłanek, wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia, dotyczących bonu na zasiedlenie.

Podobnie stosunek służby wojskowej ma charakter stosunku administracyjnego. Żołnierz z tytułu pełnienia służby nie otrzymuje wynagrodzenia, tylko uposażenie zasadnicze i dodatki.

W związku z administracyjnym charakterem stosunku służby wojskowej, powołanie do służby wojskowej, bez względu na rodzaj służby i czas trwania, osoby bezrobotnej, nie może być uznane za spełnienie warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia, dotyczących bonu na zasiedlenie.

Również stosunek służbowy funkcjonariuszy służby więziennej (na podstawie mianowania) nie spełnia warunków, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia. Obowiązujące przepisy wyłączają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w trakcie trwania stosunku służbowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym, lecz odrębnym regulacjom zawartym w ustawie o Służbie Więziennej. 

Także stosunek służb mundurowych w Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa ma charakter stosunku administracyjnego, a zatem nie jest stosunkiem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. W związku z administracyjnym charakterem stosunku tych służb, bez względu na rodzaj służby i czas trwania, osobie bezrobotnej, nie może być przyznany bon na zasiedlenie, gdyż nie spełni ona warunków, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia.

 

Aplikanci komorniczy, KSAP i staż podyplomowy lekarzy

W przypadku aplikantów komorniczych wpis na listę aplikantów następuje na podstawie uchwały rady izby komorniczej. Rada izby komorniczej obowiązana jest wskazać komornika, w którego kancelarii aplikant komorniczy jest albo zostanie zatrudniony. Odbywanie praktyki przez aplikanta komorniczego, w ramach której aplikant nabywa prawo do wykonywania zawodu komornika, nie spełnia przesłanek uprawniających do rozliczenia bonu na zasiedlenie.

Kształcenie w KSAP (Krajowej Szkole Administracji Publicznej) nie jest równorzędne z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia.

Tak więc, okres pobierania stypendium z KSAP, nie powinien zostać uznany za spełnienie warunków, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, dotyczących bonu na zasiedlenie.

Również odbywanie stażu podyplomowego, w ramach którego lekarz lub lekarz dentysta wykonuje zawód na podstawie ograniczonego prawa do wykonywania tego zawodu, jest formą obowiązkowego kształcenia podyplomowego. Oferta stażu jest lekarzowi przedstawiona, w związku z czym nie zostają spełnione przesłanki uprawniające do uzyskania bonu na zasiedlenie.

 

Szkolenia specjalizacyjne w trybie rezydenckim lub pozarezydenckim

Inaczej wygląda sytuacja osób, które odbywają szkolenia specjalizacyjne w trybie rezydenckim lub pozarezydenckim. W tym przypadku możemy mówić o spełnieniu warunków ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczących bonu na zasiedlenie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy szkolenie specjalizacyjne prowadzone w trybie pozarezydenckim (na wniosek lekarza) odbywa się w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów – w trybie określonym w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

Urzędy pracy rozpatrują przyznanie bonu na zasiedlenie w oparciu o złożony wniosek, obowiązujące przepisy oraz wewnętrzny regulamin, który może wprowadzać dodatkowe zasady przyznawania wsparcia.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku – art. 66n.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Prowadzenie działalności gospodarczej i praca na etacie
  Polskie prawo nie zabrania łączenia prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na etacie. Są jednak określone warunki, jakich należy przestrzegać, aby nie narazić się na konflikt z pracodawcą, urzędem ochrony konkurencji i konsumentów czy urzędem skarbowym. Podpowiadamy, w jakich okolicznościach praca na etacie może być łączona z prowadzeniem własnej firmy.

 • Bon na zasiedlenie a działalność gospodarcza
  Przepisy zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowią, że starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać bon na zasiedlenie w związku podjęciem przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Opisujemy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wsparcie w postaci bonu, podejmując działalność gospodarczą.

 • Wynagrodzenie za pracę – wypłata
  Wypłata wynagrodzenia za pracę jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Wynagrodzenie jest też jednym z najważniejszych elementów każdej umowy zawieranej między pracodawcą a pracownikiem. Opisujemy, jakie zasady obowiązują pracodawcę i pracownika w przypadku wypłaty wynagrodzenia.

 • Bon na zasiedlenie – warunki wsparcia
  Bon na zasiedlenie jest formą wsparcia, oferowaną przez powiatowe urzędy pracy, skierowaną do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia. Podstawowym warunkiem ubiegania się o takie wsparcie jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Opisujemy, jakie jeszcze warunki trzeba spełnić i na co zwrócić uwagę wnioskując o bon na zasiedlenie.

 • Co się składa na wynagrodzenie?
  Wynagrodzenie (inaczej płaca, pensja, zapłata, gratyfikacja) to ogół wydatków pieniężnych i innych świadczeń wypłacanych pracownikom z tytułu zatrudnienia. Opisujemy elementy, które wchodzą w jego skład.

 • Potrzebujemy na świecie więcej społeczników [WYWIAD]
  „Leżenie na kanapie nie sprawi, że odkryjemy w sobie nową pasję. Obracanie się od lat w zamkniętym, ciągle tym samym środowisku nie odkryje w nas rzeczy, których być może jeszcze sami o sobie nie wiemy” – mówi Dagmara Sobczak, socjolog zasobów ludzkich i karier zawodowych, autorka bloga socjopatka.pl. W rozmowie ze „Szczęśliwym socjologiem” poruszyliśmy wiele tematów, dotyczących edukacji, rozwoju, budzenia w sobie chęci do działania, czytania książek, „slow life” i miłości do zwierząt. Zapraszamy do lektury.

 • Poszukiwanie właściwej ścieżki kariery [WYWIAD]
  „Na skończeniu studiów nie możemy się zatrzymać. Tu powinno być znane pojęcie kształcenia ustawicznego. Ciągle musimy się uczyć, dokształcać, aktualizować wiedzę, żeby nasza elastyczność na rynku pracy była większa. Pracodawcy oprócz wykształcenia stawiają na języki obce, gdzie angielski już przestaje wystarczać, a atutem jest, np. niemiecki, rosyjski czy hiszpański” – mówi Marcelina Wojno, kierownik Biura Karier Uniwersytetu w Białymstoku. W rozmowie o rynku pracy podjęliśmy, m.in. tematy szukania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, działalności biur karier oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zapraszamy do lektury.

 • Dodatek aktywizacyjny – kiedy i komu przysługuje?
  Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez urząd pracy osobom bezrobotnym z prawem do zasiłku, które podejmą zatrudnienie. Należy jednak spełnić określone warunki. Odpowiadamy, komu i po spełnieniu jakich warunków przysługuje dodatek aktywizacyjny.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.