Powrót

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-01-15

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Spis treści:

 1. Pierwsze kroki
 2. Środki z Funduszu Pracy
 3. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
 4. Środki z Unii Europejskiej
 5. Coś więcej?

 

Pierwsze kroki

Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła sfinansowania nowego przedsiębiorstwa w pierwszej fazie jego działalności. W naszym poradniku podpowiadamy Ci, z jakich źródeł możesz skorzystać, zakładając własny biznes.

Są to:

 • środki z Funduszu Pracy;
 • środki z Unii Europejskiej , m.in.:
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
  • Regionalne Programy Operacyjne.

PAMIĘTAJ!

Brak własnych funduszy nie oznacza, że musisz zrezygnować z własnego biznesu!

 

 

Środki z Funduszu Pracy

Ubieganie się o dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy to najlepsze rozwiązanie, jeżeli jesteś zarejestrowaną osobą bezrobotną lub jesteś absolwentem centrum integracji społecznej, albo absolwentem klubu integracji społecznej.

Możesz ubiegać się o takie środki, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie  prowadziłeś działalności gospodarczej ani nie posiadałeś wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku posiadania wpisu - oświadczysz o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających  dzień złożenia wniosku,
 • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • zakładaną działalność będziesz prowadzić przez minimum 12 miesięcy,
 • wykorzystasz otrzymane środki zgodnie z przeznaczeniem,
 • nie skorzystałeś ze środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny:
  • propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
  • innej pracy zarobkowej,
  • szkolenia,
  • stażu,
  • przygotowania zawodowego dorosłych,
  • wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
 • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie przerwałeś z własnej winy:
  • szkolenia,
  • stażu,
  • przygotowania zawodowego dorosłych,
  • wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych,
  • udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
 • zamierzasz prowadzić działalność na terenie Polski.

Pomoc z urzędu pracy jest bezzwrotna. Zwrotowi podlega jedynie równowartość odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania. Informację o wysokości udzielanej dotacji możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Urząd pracy może jednak ustalić niższą kwotę dotacji.

Ubiegając się o środki z Funduszu Pracy, składasz we właściwym powiatowym urzędzie pracy kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek, w którym wymagane są następujące informacje:

 • kwota, o jaką wnioskujesz,
 • rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności,
 • specyfikację wydatków  przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dotacji.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest możliwość składania tego samego wniosku kilkakrotnie. Z reguły urzędy prowadzą kilka naborów w ciągu roku. Jeśli nie uda Ci się w pierwszej edycji, nic straconego! Powinieneś śledzić ogłoszenia o konkursach, ponieważ terminy składania wniosków ustalają poszczególne urzędy.

Ubiegając się o dotację, pamiętaj o poręczeniach. Formami zabezpieczenia zwrotu środków z Funduszu Pracy mogą być:

 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku bankowego,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Jeśli wniosek otrzyma pozytywną ocenę, zostanie podpisana umowa. Zobowiązuje ona do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy oraz do nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania (taka dotacja jest wtedy bezzwrotna), wydatkowania środków zgodnie z wnioskiem oraz rozliczenia się z otrzymanej dotacji w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

PAMIĘTAJ!

Będziesz musiał zwrócić otrzymaną dotację wraz z odsetkami w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli naruszysz warunki umowy!

Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

 

 

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Ubieganie się o pożyczkę to dobre rozwiązanie, jeżeli jesteś osobą bezrobotną, poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego bądź studentem ostatniego roku studiów. Pożyczka udzielana jest ze środków Funduszu Pracy, środków Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Unii Europejskiej przez pośredników finansowych wybieranych przez BGK.

Możesz ubiegać się o takie środki, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • w ciągu 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • nie jest zatrudniony lub nie wykonujesz innej pracy zarobkowej;
 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki nie prowadziłeś działalności gospodarczej;
 • w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go 2 lata kalendarzowe nie uzyskała pomocy de minimis przekraczającej 200 tys. Euro lub 100 tys. Euro w przypadku działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego towarów;
 • zobowiąże się do:
  • niezawieszania działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia,
  • wykorzystania środków pożyczki zgodnie z przeznaczeniem,
  • poddawania kontroli dokonywanej przez MPiPS, BGK, pośrednika finansowego lub inne uprawnione podmioty,
  • przechowywania dokumentacji związanej z udzieloną pożyczką przez okres 10 lat od podpisania pożyczki.

O pożyczkę mogą ubiegać się również osoby spełniające powyższe warunki, które zamierzają prowadzić wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Pożyczka udzielana jest na podstawie umowy, na Twój wniosek, po przedstawieniu opisu i kosztorysu planowanej działalności oraz zabezpieczenia prawnego spłaty bądź zwrotu udzielonej pożyczki – weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych.

Wniosek o pożyczkę należy złożyć u pośrednika finansowego działającego w ramach danego obszaru, terytorialnie właściwemu ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Lista instytucji, które świadczą usługi doradcze i udzielają pożyczek oraz wniosek do pobrania znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pożyczki trwa 14 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów usług doradczych i szkoleniowych, możesz otrzymać pożyczkę w wysokości do 100 proc. kosztów podjęcia działalności, nie wyższej jednak niż 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat. W tym czasie przysługuje możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie kredytowania i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej nie może dotyczyć prowadzenia działalności:

 • związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu podstawowych produktów rolnych;
 • w sektorze górnictwa węgla;
 • w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 • w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych;
 • w sektorze budownictwa okrętowego;
 • w zakresie produkcji lub obrotu bronią;
 • związanej z branżą erotyczną;
 • prowadzonej w formie spółki prawa handlowego.

Po upływie co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej możesz dodatkowo ubiegać się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy. Jeśli korzystałeś z karencji w spłacie kredytu, bieg trzymiesięcznego terminu rozpoczyna się po zakończeniu okresu karencji.

Minister właściwy do spraw pracy może umorzyć Ci jednorazowo należności z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, wraz z odsetkami, jeśli spełniasz poniższe warunki:

 • utrzymasz, przez co najmniej 12 miesięcy, pierwsze stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • nie zalegasz ze spłatą rat pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wniosek o umorzenie należy złożyć u pośrednika finansowego.

PAMIĘTAJ!

Zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jej otrzymania będziesz zobowiązany dokonać w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli prowadziłeś działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub naruszyłeś inne warunki umowy.

Kwota niespłaconej pożyczki podlega zwiększeniu o kwotę uzyskanej korzyści, wynikającej z różnicy oprocentowania spłaconej części pożyczki w stosunku do oprocentowania rynkowego, obowiązującego w dniu otrzymania pożyczki.

 

 

Środki z Unii Europejskiej

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w związku z potrzebami reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) znalazły się działania skierowane do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 lat (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. Młodzież NEET).

Wśród głównych zadań programu dotyczących zatrudnienia osób młodych uwzględnione zostały m. in. instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W ramach wsparcia osoby młode zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się o:

 • bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa;
 • doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia biznesu;
 • wsparcie pomostowe.

Dzięki środkom PO WER realizowane będą  projekty wspierające m in. rozwój przedsiębiorczości.

Aktualnie w ramach programu realizowane są projekty Ochotniczych Hufców Pracy: „Równi na rynku pracy” i „Pomysł na siebie”.

 

Regionalne Programy Operacyjne

Istnieją również inne programy unijne wspierające przedsiębiorców. Każde województwo ma swój Regionalny Program Operacyjny. Regionalne Programy Operacyjne są często uzupełnieniem Krajowych Programów Operacyjnych. Wsparcie mogą otrzymać projekty najlepsze i charakteryzujące się wysokim stopniem innowacyjności. Sprawdź, czy w Twoim regionie taki program oferuje wsparcie na działalność gospodarczą.

 

PAMIĘTAJ!

Procedury postępowania mogą być różne w różnych instytucjach dysponujących unijnymi środkami, dlatego też przed ubieganiem się o dotacje sprawdź, na jakich zasadach są one udzielane!

 

 

Coś więcej?

W Polsce działają instytucje i organizacje oferujące przedsiębiorcom, zwłaszcza tym rozpoczynającym działalność, informacje i dofinansowanie, np.:

 • Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorców (KSU)

KSU to sieć dobrowolnie współpracujących ze sobą organizacji świadczących usługi na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą. W jego ramach działają punkty konsultacyjne (PK KSU), w których uzyskasz informacje dotyczące podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa i zarządzaniem nim oraz dostępnych instrumentów wsparcia (w tym funduszy unijnych).

Adresy punktów konsultacyjnych w poszczególnych województwach znajdziemy na stronie Krajowego Systemu Usług

 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

AIP oferują wsparcie w praktycznych działaniach rynkowych przez wsparciem osób przed założeniem działalności gospodarczej oraz umożliwienie beneficjentom prowadzenia własnej działalności przy wsparciu prawnym, lokalowym, szkoleniowym itp.     

Bieżące działania możesz śledzić w Internecie.

 

Poniżej podajemy Ci najważniejsze strony, z których korzystaliśmy pisząc poradnik:

Oficjalna strona funduszy europejskich:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/glowna.aspx

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

http://www.mir.gov.pl/Strony/glowna.aspx

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:

http://www.parp.gov.pl/index/main/

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

http://pokl.mazowia.eu/zaloz-firme-z-funduszy-unijnych-krok-po-kroku/zaloz-firme-z-funduszy-ue.html

Bank Gospodarstwa Krajowego:

http://www.bgk.com.pl/wws

Poradnik "Pieniądze z Unii Europejskiej w 2012 roku", Dziennik Gazeta Prawna, Styczeń 2012

Informacje na temat źródła finansowania działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych znajdziesz w kolejnym Poradniku Zielonej Linii.

 

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii

Pobierz poradnik w formacie PDF


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.