Назад

Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-04-08

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

Zasiłek przysługuje m.in. osobie, która w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania pracowała łącznie przez okres co najmniej 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Podobnie w przypadku osoby, która prowadziła działalność gospodarczą, jeżeli (w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji, przez co najmniej 365 dni) opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Sposób rozwiązania umowy o pracę

Sposób rozwiązania umowy o pracę nie decyduje o przyznaniu prawa do zasiłku. Ma jednak wpływ na to, od kiedy świadczenie będzie naliczane i wypłacane. Czy od dnia rejestracji, czy po karencji, np. 90-dniowej. Dlatego, tak ważny jest sposób rozwiązania umowy o pracę.

 

Czytaj także: Nauka w szkole policealnej a status osoby bezrobotnej

 

Co do zasady, gdy to pracodawca zwolni pracownika za wypowiedzeniem lub gdy upłynie okres, na który została zawarta umowa o pracę, prawo do zasiłku będzie przysługiwać od dnia rejestracji. Gdy jednak pracownik sam wypowie umowę lub zostanie zawarte porozumienie stron (są tu pewne wyjątki), zasiłek będzie naliczany po 90 dniach od rejestracji i o te 90 dni będzie skrócony okres wypłacania świadczenia.

Jak wygląda sytuacja naliczania zasiłku dla bezrobotnych, gdy pracodawca rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)?

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

O przypadkach, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika czytamy w art. 52  § 1 Kodeksu pracy.

„Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.”

 

Zasiłek a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 75 ust. 1) czytamy, że prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia.

W kolejnym ustępie czytamy jednak, że bezrobotnemu, który spełnia warunki do uzyskania prawa do zasiłku, zasiłek przysługuje po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy – w przypadku spowodowania rozwiązania ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia.

 

Czytaj także: Przychody osoby bezrobotnej

 

Zgodnie z przepisami prawo do zasiłku jest przyznawane na 180 lub 365 dni. W przypadku gdy osoba bezrobotna, której pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z jej winy (w okresie 6 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy), spełni warunki uzyskania zasiłku dla bezrobotnych i go otrzyma na 180 dni, urząd pracy nie wypłaci żadnej części zasiłku, ponieważ świadczenie będzie skrócone o 180 dni karencji i w rezultacie nie pozostanie żaden okres uprawniający do wypłaty. Dopiero, gdy osoba bezrobotna, której pracodawca rozwiązał umowę w taki sposób, otrzyma prawo do zasiłku na 365 dni, świadczenie zacznie być naliczane po 180 dniach i wypłacane przez pozostały okres (185 dni).   

 

Szczegółowych informacji na temat rejestracji w urzędzie pracy i prawa do zasiłku udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19 524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednym ze sposobów na doprowadzenie do ustania stosunku pracy, czyli pożegnania się z pracownikiem lub pracodawcą. O czym należy pamiętać składając wypowiedzenie? Jaki ma ono wpływ na zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiadamy.

 • Rozwiązanie umowy o pracę – porozumienie stron
  Ustanie stosunku pracy następuje w drodze jego rozwiązania lub wygaśnięcia. Jednym z rodzajów rozwiązania umowy o pracę (ustania stosunku pracy) jest porozumienie stron. Co warto o nim wiedzieć? Czy można cofnąć zgodę na rozwiązanie umowy w taki sposób? Co z zasiłkiem dla bezrobotnych po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron? Odpowiadamy.

 • Ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia
  Martwisz się o ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia? Sprawdź, jak długo możesz korzystać z bezpłatnej opieki medycznej!

 • Kto ma obowiązek uzasadnić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?
  Kodeks pracy przewiduje kilka sposobów rozwiązania stosunku pracy. Z inicjatywą wypowiedzenia umowy o pracę może wyjść zarówno pracownik, jak i pracodawca. Sprawdź, która ze stron ma obowiązek uzasadnić powód rozwiązania umowy o pracę.

 • Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy – komu przysługuje i ile wynosi?
  Jeśli jesteś zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego w ZUS, to możesz ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy lub uszczerbek na zdrowiu z powodu choroby zawodowej. Sprawdź, jakie obowiązują stawki.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy