Назад

Zawieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczej a zasiłek dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-10

Jaki wpływ na prawo do zasiłku i okres jego wypłacania ma zawieszenie działalności gospodarczej, a jaki zamknięcie działalności? Odpowiadamy.

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą nie może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotna. Stanowi o tym ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której czytamy, że bezrobotnym jest osoba, która m.in.:

„nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

 • zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
 • nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej” (art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f).

 

Czytaj także: Dokumenty potrzebne do rejestracji

 

Z powyższego wynika, że w urzędzie pracy może zarejestrować się jako bezrobotna osoba, która albo nie prowadzi działalności gospodarczej, albo ją zawiesiła i zawieszenie trwa w momencie rejestracji.

Wznowienie działalności gospodarczej lub jej założenie sprawia, że osoba bezrobotna musi się wyrejestrować z urzędu pracy.

 

Prawo do zasiłku a działalność gospodarcza

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowią, że prawo do zasiłku przysługuje m.in. bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. (Co do zasady, składki na Fundusz Pracy, opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn).

 

Czytaj także: Warunki nabycia statusu osoby bezrobotnej

 

Z powyższego wynika, że jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą skorzysta z możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach, musi liczyć się z tym, że tego okresu prowadzenia działalności nie zaliczy się do okresu (365 dni) uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych.

 

Od kiedy wypłata zasiłku?

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobie, która prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 365 dni i odprowadzała w tym czasie składki na ubezpieczenia społeczne od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (nie korzystała z preferencyjnego ZUSu) i przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy zamknęła działalność gospodarczą, zasiłek będzie przysługiwał od dnia rejestracji.

Inaczej wygląda sytuacja osoby, która, spełniając warunki przyznania prawa do zasiłku, przed rejestracją w urzędzie pracy zawiesiła działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 2 zasiłek będzie jej przysługiwał po 90 dniach od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy. Świadczenie będzie też o ten okres (90 dni) skrócone. Oznacza to, że jeżeli osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą, przyznano prawo do zasiłku na 6 miesięcy, świadczenie będzie wypłacane po 90 dniach, przez 3 miesiące.

 

Szczegółowych informacji w zakresie przyznawania prawa do zasiłku udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem 19524.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek dla bezrobotnych na 365 dni - komu przysługuje?
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po spełnieniu warunków, co do zasady przysługuje na 180 lub 365 dni. Kto może liczyć na zasiłek przez rok? Odpowiadamy.

 • Urlop wychowawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy a zasiłek dla bezrobotnych
  Zasiłek dla bezrobotnych - co do zasady - przysługuje osobom, które w trakcie rejestracji w urzędzie pracy udokumentują odpowiedni okres pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jak zatem w świetle przepisów o zasiłku dla bezrobotnych, wygląda kwestia przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy? Odpowiadamy.

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Osoba bezrobotna a podjęcie pracy lub działalności gospodarczej
  Każda osoba bezrobotna, która zarejestruje się w urzędzie pracy ma zarówno prawa, jak i obowiązki wynikające z posiadanego statusu. Jednym z obowiązków jest zawiadomienie urzędu pracy o podjęciu pracy lub rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy należy to zrobić? Co warto wiedzieć? Odpowiadamy.

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych przez urzędy pracy [Infografika]
  Osoby bezrobotne rejestrujące się w powiatowych urzędach pracy mogą liczyć na świadczenia pieniężne, które są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Jednym z nich, i chyba najlepiej wszystkim znanym, jest zasiłek dla bezrobotnych. Jakie inne świadczenia wypłacają urzędy? Sprawdźcie sami.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy