Назад

Zawieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczej a zasiłek dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-10

Jaki wpływ na prawo do zasiłku i okres jego wypłacania ma zawieszenie działalności gospodarczej, a jaki zamknięcie działalności? Odpowiadamy.

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą nie może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotna. Stanowi o tym ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której czytamy, że bezrobotnym jest osoba, która m.in.:

„nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

 • zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
 • nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej” (art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f).

 

Czytaj także: Dokumenty potrzebne do rejestracji

 

Z powyższego wynika, że w urzędzie pracy może zarejestrować się jako bezrobotna osoba, która albo nie prowadzi działalności gospodarczej, albo ją zawiesiła i zawieszenie trwa w momencie rejestracji.

Wznowienie działalności gospodarczej lub jej założenie sprawia, że osoba bezrobotna musi się wyrejestrować z urzędu pracy.

 

Prawo do zasiłku a działalność gospodarcza

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowią, że prawo do zasiłku przysługuje m.in. bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. (Co do zasady, składki na Fundusz Pracy, opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn).

 

Czytaj także: Warunki nabycia statusu osoby bezrobotnej

 

Z powyższego wynika, że jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą skorzysta z możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach, musi liczyć się z tym, że tego okresu prowadzenia działalności nie zaliczy się do okresu (365 dni) uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych.

 

Od kiedy wypłata zasiłku?

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobie, która prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 365 dni i odprowadzała w tym czasie składki na ubezpieczenia społeczne od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (nie korzystała z preferencyjnego ZUSu) i przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy zamknęła działalność gospodarczą, zasiłek będzie przysługiwał od dnia rejestracji.

Inaczej wygląda sytuacja osoby, która, spełniając warunki przyznania prawa do zasiłku, przed rejestracją w urzędzie pracy zawiesiła działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 2 zasiłek będzie jej przysługiwał po 90 dniach od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy. Świadczenie będzie też o ten okres (90 dni) skrócone. Oznacza to, że jeżeli osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą, przyznano prawo do zasiłku na 6 miesięcy, świadczenie będzie wypłacane po 90 dniach, przez 3 miesiące.

 

Szczegółowych informacji w zakresie przyznawania prawa do zasiłku udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem 19524.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Plusy i minusy B2B [INFOGRAFIKA]
  Business to business (B2B) - sprawdź jakie plusy i minusy płyną z takiej współpracy.

 • Czy osoba samotnie wychowująca dziecko może dłużej pobierać zasiłek dla bezrobotnych?
  Czy fakt samotnego wychowywania dziecka ma wpływ na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych? Gdy w trakcie pobierania zasiłku bezrobotny stanie się osobą samotnie wychowującym dziecko, zmieni się czas pobierania zasiłku? Odpowiadamy.

 • Uznanie w Polsce stażu pracy z Ukrainy
  Uznanie stażu pracy w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) regulują unijne przepisy o koordynacji świadczeń społecznych. Co w przypadku, jeśli praca była wykonywana w kraju trzecim? Czy ten okres zatrudnienia może zostać zaliczony do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

 • Praktyki absolwenckie a status osoby bezrobotnej
  Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Podpowiadamy, kto jest uprawniony do odbycia takiej praktyki.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a zmiana miejsca zamieszkania
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje zarejestrowanej osobie bezrobotnej po spełnieniu wymogów formalnych. Okres pobierania zasiłku zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest stopa bezrobocia na terenie powiatu, w którym zarejestrowana jest osoba bezrobotna. Co w przypadku zmiany miejsca zamieszkania bezrobotnego? Czy będzie to miało wpływ na okres pobierania zasiłku? Podpowiadamy.

 • Prawo do zasiłku dla bezrobotnych – na co zwrócić uwagę?
  Rejestracja w urzędzie pracy nie oznacza automatycznego przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jakie warunki należy spełniać, aby go otrzymać? Od kiedy jest on naliczany? Na jakie terminy bezrobotny powinien zwrócić uwagę? Wyjaśniamy.

 • Dodatek aktywizacyjny a ciągłość zatrudnienia
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej, która w trakcie przyznanego jej prawa do zasiłku podejmie pracę – samodzielnie lub w wyniku skierowania przez urząd pracy. Jednym z warunków pobierania tego dodatku jest pozostawanie w zatrudnieniu przez cały okres, na który świadczenie zostało przyznane. Odpowiadamy na kilka wątpliwości związanych z ciągłością zatrudnienia, ważną z punktu widzenia dodatku aktywizacyjnego.

 • Zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych
  Otrzymałeś od urzędu pracy decyzję o nienależnie pobranym zasiłku dla bezrobotnych? Zastanawiasz się, co mogło być przyczyną? Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach bezrobotny zostaje wezwany do zwrotu pobranego świadczenia, o jaką kwotę upomina się urząd i w jakim terminie powinien nastąpić zwrot pobranych środków.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy