Назад

Umowa o pracę tymczasową a uprawnienia pracownicze

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-03-20

Czym jest umowa o pracę tymczasową i jakie są warunki zatrudnienia na jej podstawie? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Umowa o pracę tymczasową to szczególny rodzaj umowy o pracę, który reguluje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 roku. Kwestie nieuregulowane w tej ustawie podlegają przepisom Kodeksu pracy.

 

Strony umowy

Zasadniczą różnicą pomiędzy umową o pracę a umową o pracę tymczasową jest różność podmiotów zlecających pracę. W umowie o pracę najczęściej występuje stosunek pracodawca - pracownik, natomiast w umowie o pracę tymczasową stosunek pracy tworzą trzy podmioty: agencja pracy, pracownik oraz pracodawca użytkownik, czyli podmiot, do którego agencja kieruje pracownika w celu wykonywania pracy tymczasowej.

 

Czas trwania umowy

Umowa o pracę tymczasową zawierana jest zawsze na czas określony. Agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika do wykonania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy na okres, który nie przekracza łącznie 18 miesięcy, w okresie obejmującym kolejnych 36 miesięcy.

 

Czytaj także: Pracownik, czyli kto?

 

Składki ZUS

Ze względu na trójstronność umowy o pracę tymczasową, płatnikiem składek do ZUS nie jest sam pracodawca użytkownik, a agencja pracy tymczasowej.

Umowa o pracę tymczasową jest oskładkowana na takiej samej zasadzie jak „zwykła” umowa o pracę. Odprowadzane są składki emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne i wypadkowe.

Dzięki odprowadzanej składce chorobowej, pracownik zatrudniony w oparciu o umowę tymczasową posiada prawo do świadczenia chorobowego, w razie choroby lub macierzyństwa. Kobiety w ciąży wykonujące umowę o pracę tymczasową podlegają ochronie pracowniczej w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego określonej w art. 177 Kodeksu pracy.

 

Praca tymczasowa a staż pracy

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tymczasową wlicza się do ogólnego stażu pracy. Jeśli praca tymczasowa jest wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej, tego rodzaju okres zatrudnienia nie będzie wliczany do stażu pracy.

Agencja pracy ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy za okres, w którym była wykonywana praca tymczasowa.

 

Czytaj także:  Zakładowy staż pracy a okres wypowiedzenia

 

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Po każdych 30 dniach zatrudnienia pracownik tymczasowy nabywa prawo do 2 dni urlopu wypoczynkowego. W ciągu roku nabywa prawo do 24 dni urlopu. Jest to urlop niezależny od innych czynników – stażu pracy, urlopu wykorzystanego u wcześniejszego pracodawcy czy wymiaru czasu pracy. Jeśli np. staż pracy pracownika dawałby mu prawo do 20 dni urlopu na „zwykłej” umowie o pracę, na umowie o pracę tymczasową będzie miał nadal 24 dni w ciągu roku.

 

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową jest uzależniony od czasu trwania zatrudnienia w ramach tej umowy. Jeśli umowa o pracę tymczasową jest zawarta na czas do 14 dni, obowiązuje 3-dniowy okres wypowiedzenia. Jeśli umowa jest zawarta na okres powyżej 14 dni, wówczas obowiązuje tygodniowy okres wypowiedzenia (liczony od soboty, tzn. jeśli złożysz wypowiedzenie w poniedziałek, to wypowiedzenie rozpoczyna bieg w najbliższą sobotę po złożonym wypowiedzeniu).

 

Wynagrodzenie za pracę tymczasową

Wynagrodzenie pracownika tymczasowego wypłacane jest przez agencję pracy tymczasowej, która w porozumieniu z pracodawcą użytkownikiem ustala stawkę wynagrodzenia. Pracodawca użytkownik ma obowiązek przedstawienia agencji tymczasowej siatki płac obowiązującej w jego zakładzie pracy. Pracownik tymczasowy zatrudniony na podobnym stanowisku powinien być traktowany na równi z pracownikami zatrudnionymi w danej firmie na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że powinien podlegać takiemu samemu zaszeregowaniu i widełkom płacowym.

Warto również pamiętać, że wynagrodzenie pracownika tymczasowego, nie może być niższe niż ustalone wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku kalendarzowym.

 

Szczegółowych informacji w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Czy pracodawca może powierzyć pracę w innym miejscu niż wskazane w umowie?
  Miejsce lub miejsca wykonywania pracy są wskazane w umowie o pracę. Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę w innej lokalizacji niż ta wskazana w umowie? Odpowiadamy.

 • Dokumentacja pracownicza a zlikwidowany zakład pracy
  Dokumenty potwierdzające zatrudnienie i okresy składkowe są bardzo ważne. Nie zawsze jednak o nich pamiętamy lub nawet zdarza nam się je zgubić. Co w sytuacji, gdy zakład pracy, w którym kiedyś pracowaliśmy został zlikwidowany, a my nie mamy świadectwa pracy lub zaświadczenia o okresach odprowadzanych składek. Gdzie szukać pomocy? Odpowiadamy.

 • Czy można podpisać umowę o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego?
  Zwolnienie lekarskie pracownika to szczególny czas, w którym np. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Stanowi o tym art. 41 Kodeksu pracy. Co w sytuacji, gdy pracownik chce podpisać umowę o pracę w trakcie choroby? Czy ma do tego prawo? Odpowiadamy.

 • Komu przysługuje dodatek stażowy?
  Dodatek stażowy, nazywany również dodatkiem za wysługę lat, wypłacany jest pracownikom sfery budżetowej, po przepracowaniu określonego czasu. Jaki staż pracy uprawnia do nabycia prawa do dodatku stażowego? Podpowiadamy.

 • Umowa zlecenia a staż pracy
  Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Jej podjęcie rodzi wątpliwości dotyczące stażu pracy. Czy umowa zlecenia zaliczana jest do stażu pracy? Czy ma wpływ na uprawnienia emerytalne? Podpowiadamy.

 • Nie ze wszystkich uprawnień rodzicielskich skorzysta jednocześnie matka i ojciec
  Kodeks pracy przewiduje liczne uprawnienia związane z rodzicielstwem. Jednym z nich jest zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy rodzica wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia. Czy oboje rodzice mają prawo skorzystać z tego uprawnienia? Co w przypadku, gdy tylko jeden z nich jest zatrudniony? Podpowiadamy.

 • Zadaniowy czas pracy - zasady
  Zadaniowy czas pracy jest jednym z systemów czasu pracy. Na czym polega i kto może pracować w takim systemie? Podpowiadamy.

 • Równe traktowanie w zatrudnieniu
  Równe traktowanie pracowników jest podstawową zasadą prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu. Podpowiadamy, jakie są przesłanki dyskryminacji oraz kiedy pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy