Назад

Podejmujesz pracę? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania lub przejazdu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-02-14

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taką refundację.

Refundacją mogą być objęte koszty zakwaterowania lub przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, a także koszty powrotu do miejsca zamieszkania.

 

Zwrot kosztów przejazdu

Aby móc się ubiegać o zwrot kosztów przejazdu należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • w wyniku skierowania z urzędu pracy podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż bądź zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego,
 • uzyskiwać wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Refundacja obejmuje:

 • koszty przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te skierował urząd pracy i odbywają się one poza miejscem zamieszkania,
 • koszty przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,
 • koszty przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu, jeżeli prace te są wykonywane poza miejscem zamieszkania.

 

Zwrot kosztów zakwaterowania

Aby móc ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w wyniku skierowania przez urząd pracy. Czas przejazdu i powrotu do miejsca zamieszkania środkami transportu zbiorowego powinien wynieść łącznie ponad trzy godziny dziennie,
 • zamieszkać w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub pobliżu miejscowości, w której będziesz zatrudniony lub będziesz wykonywać inną pracę zarobkową, odbywać staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • uzyskiwać wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

 

Okres refundacji

Zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania można otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych bądź zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

 

Szczegółowe kryteria przyznawania zwrotu kosztów przejazdu lub zakwaterowania określane są przez regulaminy poszczególnych urzędów pracy. Wysokość refundacji może być uzależniona od posiadanych środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 45).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Odmowa podjęcia pracy a status osoby bezrobotnej
  Jednym z obowiązków osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna jest przyjmowanie propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Co się kryje pod pojęciem odpowiedniej pracy i co się stanie, gdy bezrobotny nie przyjmie oferty takiego zatrudnienia? Odpowiadamy.

 • Kiedy przychód nie wpływa na status osoby bezrobotnej
  Zarejestrowany bezrobotny nie może mieć dochodów, ale może mieć przychód. W jakiej wysokości?

 • Przychód a rejestracja w urzędzie pracy
  Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy nie może być nigdzie zatrudniona. Nie może także uzyskiwać zbyt dużego przychodu z innych tytułów. Jaki przychód może uzyskiwać bezrobotny, jak go liczyć i jakie świadczenia nie wliczają się do miesięcznego limitu? Odpowiadamy.

 • Osiąganie przychodu a status osoby bezrobotnej
  Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej, w okresie posiadania tego statusu, nie może osiągać przychodu przekraczającego połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, jak rozumieć pojęcie przychodu oraz w jakich przypadkach możliwe jest zachowanie statusu osoby bezrobotnej, mimo przekroczenia dozwolonego progu przychodu.

 • Wolontariat a status bezrobotnego
  Warunkiem posiadania statusu osoby bezrobotnej jest pozostawanie zdolnym i gotowym do podjęcia zatrudnienia. Czy bycie wolontariuszem pozbawia bezrobotnego tej gotowości? Sprawdź, czy bezrobotny może być woluntariuszem.

 • Wsparcie z urzędu pracy a rozliczenie PIT
  Korzystałeś ze wsparcia finansowanego z urzędu pracy w 2022 roku? Sprawdź, czy musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym.

 • Dofinansowanie wynagrodzeń dla domów pomocy społecznej (DPS)
  Domy pomocy społecznej (DPS) oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRiPZ) uzyskały nowe wsparcie w ramach zatrudnienia osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy. Prześledziliśmy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać takie dofinansowanie.

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy