Назад

Czy osoba samotnie wychowująca dziecko może dłużej pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-02-03

Czy fakt samotnego wychowywania dziecka ma wpływ na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych? Gdy w trakcie pobierania zasiłku bezrobotny stanie się osobą samotnie wychowującym dziecko, zmieni się czas pobierania zasiłku? Odpowiadamy.

Przepisów na temat okresu na jaki przyznawane jest prawo do zasiłku należy szukać w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W art. 73 tego dokumentu czytamy, że okres ten może wynosić 180 dni lub 365 dni. W przypadku osób bezrobotnych samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, które nabyły prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jest to 365 dni.

 

Definicja osoby samotnie wychowującej dziecko

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobę samotnie wychowującą dzieci  definiuje się jako osobę samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym istotny jest nie tylko stan cywilny danej osoby, ale również fakt, czy osoba ta samotnie wychowuje dziecko. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2013 r., sygn. akt: I SA/Wr 191/13 czytamy m.in., że słowo „samotnie" nie nasuwa żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Przepisu tego nie można odczytywać tak, że każda osoba mająca dzieci i znajdująca się w stanie wolnym jest osobą samotnie wychowującą dziecko.

Oznacza to, że gdy osoba rejestrująca się w urzędzie pracy wskaże, że wychowuje dziecko razem z partnerem lub gdy urząd pracy jest w stanie wykazać taką okoliczność, osoba taka nie może być uznana za osobę samotnie wychowującą dziecko i tym samym nie może być jej przyznane z tego tytułu prawo do zasiłku na dłuższy okres (365 dni). 

 

Czytaj także: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych – na co zwrócić uwagę?

 

W wyjaśnieniach Departamentu Rynku Pracy czytamy, że aby określić stan faktyczny:

„PUP może zażądać od strony obok oświadczenia (że jest osobą samotnie wychowującą dziecko) również przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających wskazane przez stronę okoliczności np. separację, jeżeli przedstawione przez stronę oświadczenie budzi wątpliwości z uwagi np. na posiadane przez PUP informacje.

W sytuacji gdy rodzice dzieci, mimo orzeczonego rozwodu, zamieszkują pod wspólnym adresem, zasiłek na okres 365 dni będzie przysługiwał bezrobotnemu rodzicowi pod warunkiem, że oświadczy, że samotnie wychowuje dzieci oraz że nie prowadzi z byłym współmałżonkiem wspólnego gospodarstwa domowego.”

 

Co się stanie jeśli osoba bezrobotna w trakcie pobierania zasiłku, przyznanego na 180 dni, stanie się osobą samotnie wychowującą dziecko?

Może się zdarzyć sytuacja, że osoba bezrobotna w trakcie pobierania zasiłku, przyznanego na 180 dni, stanie się osobą samotnie wychowującą dziecko / dzieci.

Departament Rynku Pracy stoi na stanowisku, że jeżeli w trakcie pobierania zasiłku bezrobotny stanie się osobą samotnie wychowującą dziecko, to jeżeli urząd pracy poweźmie taką informację, z urzędu wydłuża okres obierania zasiłku do 365 dni.

 

Czytaj także: Zasiłek dla bezrobotnych a zmiana miejsca zamieszkania

 

Dlatego, w takim przypadku warto powiadomić urząd pracy o zaistniałej sytuacji. Dzięki temu bezrobotny może zyskać kolejne 180 dni zasiłku dla bezrobotnych.

 

Czy ukończenie przez dziecko rodzica samotnie je wychowującego 15 lat ma wpływ na wydłużony okres pobierania zasiłku?

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy, że wydłużony do 365 dni okres pobierania zasiłku dotyczy osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat. Jak czytamy w wyjaśnieniach DRP, warunek ten (wieku do 15 lat) urząd pracy bada w chwili przyznawania wydłużonego zasiłku dla bezrobotnych.  

„Ukończenie przez dziecko 15 lat w trakcie pobierania wydłużonego zasiłku nie powoduje zatem utraty prawa do jego pobierania. Dziecko musi posiadać odpowiedni wiek (mniej niż 15 lat) tylko w chwili ubiegania się przez jego rodzica o to prawo.”

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają konsultanci Zielonej Linii pod nr. telefonu 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?
  Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna nie zawsze wiąże się z otrzymaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, potocznie zwanego kuroniówką. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić określone warunki. Jakie to warunki i jaka jest wysokość „kuroniówki” w 2023 roku? Podpowiadamy.

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy