Powrót

Zatrudnianie cudzoziemców a dokumenty pobytowe

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-22

Podstawowa zasada dotycząca zatrudniania cudzoziemców z krajów trzecich w Polsce brzmi: „legalna praca = legalny pobyt + zezwolenie na pracę”. O ile z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemiec może być zwolniony, to legalny pobyt na terytorium RP, który ponadto upoważnia do wykonywania pracy, obcokrajowiec musi posiadać zawsze. Poniżej opisujemy podstawowe kwestie związane z pobytem cudzoziemców z krajów trzecich, którzy zamierzają pracować w Polsce.

 

Procedurę zatrudnienia w Polsce cudzoziemców z krajów trzecich, a więc państw spoza Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii, należy zacząć od:

 • sprawdzenia dokumentu pobytowego, który uprawnia obcokrajowca do pracy w RP, jeżeli przebywa on w Polsce lub
 • ułatwienia cudzoziemcowi uzyskania wizy do Polski, poprzez uzyskanie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które obcokrajowiec przedstawi w polskim konsulacie w swoim kraju.

 

Obowiązek pracodawcy   

Chociaż mogłoby się wydawać, że tytuł do legalnego pobytu w Polsce to „problem” cudzoziemca, obowiązek sprawdzenia dokumentu pobytowego i przechowywania jego kopii ciąży na pracodawcy. W  art. 2 i 3 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czytamy, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi ma obowiązek:

 • żądać od cudzoziemca przedstawienia – przed rozpoczęciem pracy – ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w szczególności wizy lub karty pobytu;
 • przechowywać kopię tego dokumentu – co najmniej przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca (należy jednak przyjąć, że w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę kopia ta powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika – na zasadach i przez okres obowiązkowego przechowywania tych akt).

 

Na których dokumentach pobytowych cudzoziemiec może świadczyć pracę?

Odpowiadając na to pytanie, można napisać, że na wszystkich, ale… są wyjątki. Zacznijmy od wiz.

 

1. Wizy

Każda wiza (wydana przez uprawniony do tego polski organ), czy to krajowa (typu D), czy Schengen (typu C), ma określony cel wydania. Wśród nich są dokumenty przeznaczone typowo do wykonywania pracy. Ich cele wydania określone są jako:

„05a” – w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanego do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy;

„05b” – w celu wykonywania pracy sezonowej;

„06” – w celu wykonywania pracy, której nie obejmują powyższe wizy, tj. najczęściej na podstawie zezwolenia na pracę.

 

Czytaj także: Karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"

 

Nie oznacza to, że są to jedyne wizy, na których przebywający w Polsce cudzoziemiec może legalnie pracować.

Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy czytamy wyjaśnienie:

„Obowiązujące przepisy przyjmują bowiem zasadę, że dokument pobytowy odpowiedni do wykonywania pracy – wraz z zezwoleniem na pracę lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – stanowi każda wiza wydana przez polskie organy (typu „C” – wiza Schengen, krótkoterminowa lub typu „D” – wiza krajowa, długoterminowa), niezależnie od celu jej wydania oraz każde zezwolenie na pobyt czasowy, z wyjątkiem wiz i zezwoleń wskazanych w przepisach jako wykluczające podjęcie pracy.”

 

Warto od razu wymienić wizy, które wykluczają wykonywanie legalnej pracy w Polsce:

 „01” – cel turystyczny;

 „20” – korzystanie z ochrony czasowej.

 

Również wizy wydane przez inne kraje strefy Schengen uprawniają do pracy w Polsce. W tym przypadku warto jedynie pamiętać, że pobyt cudzoziemca na takiej wizie wynosi 90 dni w ciągu 180 dni.

 

2. Zezwolenia na pobyt czasowy

Podobnie wygląda to, w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Z wyjątkiem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu), każde zezwolenie na pobyt czasowy uprawnia cudzoziemca do pracy w Polsce.

W zależności od rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy:

 • z zezwoleniem na pracę / oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi / powiadomieniem o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy lub
 • bez dokumentów legalizujących pracę.

 

Również zezwolenia na pobyt czasowy wydane przez inne kraje strefy Schengen uprawniają do pracy w Polsce. W tym przypadku warto jedynie pamiętać, że pobyt cudzoziemca na takim zezwoleniu wynosi 90 dni w ciągu 180 dni.

 

3. Ruch bezwizowy

Również cudzoziemcy, którzy mogą przyjeżdżać do Polski bez konieczności uzyskania wizy lub innego dokumentu pobytowego, czyli w ramach ruchu bezwizowego, mogą pracować w Polsce, pod warunkiem uzyskania dla nich zezwolenia na pracę / oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wysłania powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, chyba że cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie odrębnych przepisów.

 

Czytaj także: Ruch bezwizowy – których krajów dotyczy?

 

Warto dodać, że obywatele takich krajów, jak np.: Ukraina, Mołdawia czy Gruzja mogą korzystać z ruchu bezwizowego do Polski, tylko pod warunkiem posiadania paszportu biometrycznego.

Okres, w którym cudzoziemiec może skorzystać z pobytu na podstawie ruchu bezwizowego, to 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu – liczy się tu łączny okres przebywania danego cudzoziemca na terytorium wszystkich państw strefy Schengen.

 

4. Inne

Warto również wspomnieć o innych tytułach pobytowych, które umożliwiają cudzoziemcom z krajów trzecich legalną pracę w Polsce. I to bez zezwolenia na pracę. Tytuły te są wymienione w art. 87 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czytamy w nim m.in.:

 

Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
 • posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Te tytuły pobytowe, i jeszcze kilka wymienionych w ww. przepisie, wystarczą do zatrudnienia cudzoziemca bez uzyskiwania dla niego dokumentu legalizującego pracę (zezwolenia / oświadczenia / powiadomienia).

 

Szczegółowych informacji w kwestiach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwowa Inspekcja Pracy.

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Nie ze wszystkich uprawnień rodzicielskich skorzysta jednocześnie matka i ojciec
  Kodeks pracy przewiduje liczne uprawnienia związane z rodzicielstwem. Jednym z nich jest zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy rodzica wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia. Czy oboje rodzice mają prawo skorzystać z tego uprawnienia? Co w przypadku, gdy tylko jeden z nich jest zatrudniony? Podpowiadamy.

 • Umowa o pracę tymczasową a uprawnienia pracownicze
  Czym jest umowa o pracę tymczasową i jakie są warunki zatrudnienia na jej podstawie? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

 • Zadaniowy czas pracy - zasady
  Zadaniowy czas pracy jest jednym z systemów czasu pracy. Na czym polega i kto może pracować w takim systemie? Podpowiadamy.

 • Równe traktowanie w zatrudnieniu
  Równe traktowanie pracowników jest podstawową zasadą prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu. Podpowiadamy, jakie są przesłanki dyskryminacji oraz kiedy pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

 • Przerwy w pracy
  Od czego zależy długość i ilość przerw w pracy? Czy czas odpoczynku zawsze wlicza się do wymiaru czasu pracy? Kto może skorzystać z dodatkowej przerwy? Odpowiadamy.

 • Praca zdalna – czy pracodawca musi wyrazić na nią zgodę?
  O możliwość wykonywania pracy zdalnie musi zawnioskować pracownik oraz otrzymać zgodę pracodawcy. W jakich przypadkach pracodawca może nie wyrazić zgody i odrzucić wniosek pracownika? Sprawdź!

 • Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
  Urlop wypoczynkowy udzielany jest na wniosek pracownika, jednak nie zawsze pracodawca ma obowiązek taki wniosek uwzględnić. Wyjątkową sytuacją jest okres wypowiedzenia pracownika. Co stanowi Kodeks pracy? Podpowiadamy.

 • Rozwiązanie umowy o pracę – porozumienie stron
  Ustanie stosunku pracy następuje w drodze jego rozwiązania lub wygaśnięcia. Jednym z rodzajów rozwiązania umowy o pracę (ustania stosunku pracy) jest porozumienie stron. Co warto o nim wiedzieć? Czy można cofnąć zgodę na rozwiązanie umowy w taki sposób? Co z zasiłkiem dla bezrobotnych po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy