Powrót

Urlop dla poratowania zdrowia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-15

Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym rodzajem płatnego urlopu. Przysługuje on określonym grupom pracowników w ściśle określonych przypadkach. Podpowiadamy, kto i w jakich okolicznościach może z niego skorzystać.

Prawo do skorzystania z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia mają nauczyciele, którzy spełniają kilka warunków. Określone są one w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Jeśli nauczyciel złoży wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia poparty orzeczeniem lekarskim, dyrektor szkoły musi takiego urlopu udzielić.

 

Cel urlopu dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę.

Do chorób związanych z pracą można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe (Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy).

 

Warunki udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Aby móc wnioskować o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciel musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • być zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć,
 • być zatrudniony na czas nieokreślony,
 • przepracować nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
 • przedstawić orzeczenie lekarza medycyny pracy o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia lub skierowanie od lekarza rodzinnego na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Okres siedmioletniej pracy w szkole uważa się za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy.

 

Wymiar Urlopu dla poratowania zdrowia

Nauczyciel w okresie całego swojego zatrudnienia, może wykorzystać urlop dla poratowania zdrowia przez nie więcej niż 3 lata. Jeden urlop nie może trwać dłużej niż rok. 

Jeśli jednak nauczycielowi brakuje mniej niż rok do nabycia prawa do emerytury, to nie może iść na roczny urlop dla poratowania zdrowia. Może z niego korzystać maksymalnie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nabywa uprawnienia emerytalne.

Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. 

 

Wynagrodzenie w okresie urlopu zdrowotnego

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do:

 • comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatku za wysługę lat,
 • innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatku związanego z zatrudnieniem na terenach wiejskich.

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. Jeśli nauczyciel pracuje w dwóch szkołach jednocześnie, a w jednej z nich otrzymał urlop dla poratowania zdrowia, to nie może kontynuować pracy w drugiej szkole. Powinien w drugiej szkole wziąć urlop bezpłatny lub rozwiązać stosunek pracy.

 

Formalności

Nauczyciel:

 • składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia,
 • ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego.

Dyrektor Szkoły:

 • na wniosek nauczyciela wydaje skierowanie na badania lekarskie, po sprawdzeniu czy nauczyciel spełnia warunki formalne do uzyskania prawa do urlopu,
 • udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego,
 • ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego (odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie),
 • odwołuje nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku stwierdzenia, że w trakcie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel kontynuuje bądź nawiązał stosunek pracy lub kontynuuje bądź podjął inną działalność zarobkową,
 • wydaje skierowanie na badania kontrolne przed powrotem nauczyciela do pracy, w przypadku urlopu dla poratowania zdrowia dłuższego niż 30 dni.

Lekarz medycyny pracy:

 • orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,
 • przekazuje odwołanie od orzeczenia, złożone przez uprawnione osoby, podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia odwołania.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.

 • Brak wynagrodzenia a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  Czy niewypłacanie pracownikowi wynagrodzenia na czas może być powodem rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia? Na co zwrócić uwagę i jakie przepisy Kodeksu pracy mają w tym przypadku zastosowanie? Odpowiadamy.

 • Obowiązki pracodawcy w czasie upałów
  Okres wakacyjny kojarzy się ze słoneczną, upalną pogodą. O ile oczekujemy wysokiej temperatury podczas planowanego urlopu, o tyle upalna pogoda może być bardzo uciążliwa, a wręcz niebezpieczna podczas wykonywania pracy. Podpowiadamy, jakie obowiązki ma pracodawca względem pracowników wykonujących pracę podczas upałów.

 • Urlop szkoleniowy. Kiedy możesz z niego skorzystać?
  Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, ma możliwość skorzystania z urlopu szkoleniowego. Podpowiadamy, jaki jest wymiar urlopu szkoleniowego oraz kto może z niego skorzystać.

 • Bieg okresu wypowiedzenia [INFOGRAFIKA]
  Czy wiesz, jak liczyć bieg okresu wypowiedzenia? Podpowiadamy!

 • Uprawnienia pracownika-rodzica dziecka niepełnosprawnego
  Pracownik opiekujący się dzieckiem niepełnosprawnym może wnioskować o elastyczne formy zatrudnienia, jeśli nie naruszają one organizacji pracy. Podpowiadamy, z jakich ułatwień mogą skorzystać rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz jakich formalności należy dopełnić.

 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Pracodawca nie może więc bez zgody pracownika dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wypłaty. Wyjątek stanowią sytuacje przewidziane w przepisach, np. świadczenia alimentacyjne. Pozostałe, bezpodstawne potrącenia są wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny do 30 tys. zł.

 • Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie postojowe?
  Kiedy zakład produkcyjny z jakichś powodów zaczyna stopniowo ograniczać produkcję, może to doprowadzić do przestoju w firmie. Niektórzy pracodawcy w takich sytuacjach decydują się na redukcję zatrudnienia, inni natomiast wolą zachować pracowników. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracowników na czas przestoju, a kiedy powinien im wypłacać pełne wynagrodzenie postojowe.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy