Powrót

Szkolenia z języka polskiego dla cudzoziemców zarejestrowanych w urzędzie pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-04-19

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy daje starostom możliwość finansowania szkoleń językowych dla cudzoziemców zarejestrowanych w urzędach pracy. Na jakich zasadach odbywa się organizacja takiego szkolenia? Wyjaśniamy.

Starosta, korzystając ze środków Funduszu Pracy, ma możliwość inicjowania, organizowania i finansowania szkoleń z języka polskiego dla cudzoziemców zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Dotyczy to zarówno obcokrajowców, którzy uzyskali status osoby bezrobotnej, jak i status osoby poszukującej pracy.

Cudzoziemiec może wziąć udział w jednym szkoleniu. W trakcie jego odbywania nie przysługuje stypendium szkoleniowe.

 

Jaki jest koszt szkolenia?

Należność przysługująca instytucji szkoleniowej z tytułu organizacji szkolenia dla jednego cudzoziemca za jedno szkolenie nie może przekroczyć 2 000 zł. W uzasadnionych przypadkach starosta może zwiększyć należność przysługującą instytucji szkoleniowej z tytułu organizacji szkolenia z języka polskiego branżowego dla jednego cudzoziemca za jedno szkolenie do wysokości 3 000 zł.

 

Czytaj także: Warunki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca

 

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowej

Przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone lub powierzone przeprowadzenie szkoleń, starosta jest obowiązany uwzględnić co najmniej trzy spośród poniższych kryteriów:

 • jakość oferowanego programu szkolenia;
 • certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową;
 • dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia;
 • dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia;
 • koszty szkolenia.

Co ważne, instytucja szkoleniowa powinna mieć wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na swoją siedzibę.

 

 

Co powinna zawierać umowa?

Warunki przeprowadzenia szkolenia dla cudzoziemców określa umowa zawarta przez starostę z wybraną instytucją szkoleniową. Uwzględnia się w niej:

 • nazwę i zakres szkolenia;
 • miejsce i termin realizacji szkolenia;
 • liczbę uczestników szkolenia;
 • należność dla instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia z uwzględnieniem kosztu osobogodziny szkolenia;
 • program szkolenia;
 • sposób dokumentowania przebiegu szkolenia.

 

Skierowanie na szkolenie

Cudzoziemiec zakwalifikowany na szkolenie z języka polskiego otrzymuje skierowanie zawierające takie dane, jak:

 • nazwę powiatowego urzędu pracy wystawiającego skierowanie oraz datę wydania skierowania;
 • nazwę i adres instytucji szkoleniowej;
 • imię i nazwisko oraz numer PESEL (a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) i adres zamieszkania cudzoziemca;
 • nazwę, termin i miejsce realizacji szkolenia;
 • informację o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

 

Czytaj także: Szkolenia dla osób bezrobotnych

 

Odmowa, przerwanie, niepodjęcie szkolenia

Bezrobotny cudzoziemiec, który odmówi bez uzasadnionej przyczyny udziału w szkoleniu, musi liczyć się z wyrejestrowaniem na minimum 120 dni. Jeśli po wręczeniu skierowania cudzoziemiec nie podejmie szkolenia, pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu skierowania. Jeśli szkolenie rozpocznie, ale je przerwie, wtedy utrata statusu bezrobotnego nastąpi od dnia przerwania tego szkolenia.

W przypadku gdy cudzoziemiec posiada status poszukującego pracy, niepodjęcie lub przerwanie szkolenia również skutkuje wyrejestrowaniem. Następuje ono od kolejnego dnia od wystąpienia jednego z tych zdarzeń. Ponowna rejestracja jest możliwa dopiero po 120 dniach.

 

Zwrot kosztów szkolenia

Cudzoziemiec, który przerwał szkolenie z własnej winy, zwraca kwotę wydatkowaną na finansowanie szkolenia w wysokości proporcjonalnej do długości szkolenia, jaka pozostała do jego zakończenia.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 40b.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - priorytety wydatkowania na 2024 rok
  Pracodawcy, którzy w 2024 roku planują podnieść kompetencje swoich pracowników, od 28 listopada mogą zapoznać się z priorytetami wydatkowania środków KFS. Zostały one ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy. Łączna kwota, jaką Ministerstwo przekaże do dyspozycji urzędom pracy, wraz ze środkami rezerwy, to ok. 294 383 tys. zł.

 • Na co przeznaczyć środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego? [INFOGRAFIKA]
  Pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych mogą wystąpić do urzędu pracy o wsparcie finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na jakiego rodzaju działania można przeznaczyć pozyskane środki? Sprawdźcie sami.

 • Urlop szkoleniowy. Kiedy możesz z niego skorzystać?
  Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, ma możliwość skorzystania z urlopu szkoleniowego. Podpowiadamy, jaki jest wymiar urlopu szkoleniowego oraz kto może z niego skorzystać.

 • Renta szkoleniowa z ZUS
  Osoba, która ze względu na niezdolność do pracy w swoim zawodzie zmuszona jest do przekwalifikowania, może starać się o rentę szkoleniową. Świadczenie to przyznawane jest przed Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby je otrzymać, trzeba jednak spełniać pewne warunki. Prześledziliśmy je dokładnie.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – priorytety wydatkowania środków na 2022 rok
  Pracodawcy, którzy w 2022 roku planują podnieść kompetencje swoich pracowników, już teraz mogą zapoznać się z priorytetami wydatkowania środków KFS. Zostały one ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy. Łączna kwota, jaką urzędy przekażą do dyspozycji pracodawcom to ok. 177 470 tys. zł.

 • Prowadzisz instytucję szkoleniową? O tym nie możesz zapomnieć!
  Posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych niesie za sobą obowiązki, o których instytucja szkoleniowa nie może zapomnieć. Podpowiadamy, jakich terminów należy dotrzymać.

 • Szkolenia dla pracowników ze środków KFS w 2021 roku
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i własne. Ze środków KFS mogą skorzystać pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

 • Syndrom grupowego myślenia
  Umiejętności pracy zespołowej uczymy się już od najmłodszych lat i, bez wątpienia, owocuje ona w późniejszym życiu zawodowym. Oprócz wiedzy i doświadczenia jest to jedna z bardziej pożądanych współcześnie kompetencji na rynku pracy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy