Powrót

Na jaki okres przyznawane jest prawo do zasiłku?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-02-07

Urząd pracy przyznaje zasiłek dla bezrobotnych osobie, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację udokumentuje przynajmniej 365 dni uprawniające ją do takiego świadczenia. Na jak długo urząd pracy przyznaje zasiłek? Od czego zależy długość jego pobierania? Wyjaśniamy!

Prawo do zasiłku jest rozpatrywane automatycznie podczas rejestracji osoby bezrobotnej, dlatego nie ma potrzeby składać osobnego wniosku, aby takie świadczenie otrzymać. Decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu zasiłku odbywa się na podstawie dokumentów, które osoba bezrobotna przedstawia podczas rejestracji. Są to między innymi świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu, zaświadczenia z ZUS-u. Natomiast to, przez jaki okres zasiłek będzie naliczany, zależy już od zupełnie innych czynników.

 

Zasiłek na 6 miesięcy

Jeśli bezrobotny zarejestrował się na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, zasiłek będzie wypłacany przez 180 dni (sprawdź stopę bezrobocia w Twoim powiecie).

 

Zasiłek na rok

Jeśli bezrobotny dokonał rejestracji na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, wtedy urząd pracy będzie wypłacał zasiłek przez 365 dni.

Roczny zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany również osobom powyżej 50. roku życia, które jednocześnie udokumentują co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku.

Ustawa o promocji zatrudnienia dłuższym zasiłkiem obejmuje dodatkowo osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat. Jeśli rejestrujący się ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku 15 lat, ale nie jest samotnym rodzicem, także ma szansę na roczny zasiłek, ale musi być spełniony dodatkowy warunek. Małżonek rejestrującego się musi być również osobą bezrobotną, która traci prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez rejestrującego.

 

Czytaj także:

 

Skrócenie zasiłku

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 ust. 1-3 ustawy o promocji zatrudnienia.

 

Przedłużenie zasiłku

W sytuacji, kiedy kobieta z prawem do zasiłku urodzi dziecko w trakcie okresu jego przysługiwania lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.

 

Zmiana miejsca zamieszkania a okres pobierania zasiłku

Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania zmienił on miejsce zamieszkania. Również w sytuacji, gdy miejscowość, w której bezrobotny rejestrował się w urzędzie pracy, w wyniku zmian administracyjnych, znajdzie się w innym powiecie, czas pobierania zasiłku będzie taki, jak pierwotnie przyznany.

Jeśli w okresie posiadania prawa do zasiłku bezrobotny zmienia miejsce zamieszkania (co skutkuje zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy), powinien poinformować o tym fakcie urząd pracy. Kolejnym krokiem jest rejestracja w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) w terminie 14 dni.

 

Informacji na temat zgłoszenia oferty pracy do urzędu pracy udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 73)

psz.praca.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?
  Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna nie zawsze wiąże się z otrzymaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, potocznie zwanego kuroniówką. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić określone warunki. Jakie to warunki i jaka jest wysokość „kuroniówki” w 2023 roku? Podpowiadamy.

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy