Powrót

Na jaki okres przyznawane jest prawo do zasiłku?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-02-07

Urząd pracy przyznaje zasiłek dla bezrobotnych osobie, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację udokumentuje przynajmniej 365 dni uprawniające ją do takiego świadczenia. Na jak długo urząd pracy przyznaje zasiłek? Od czego zależy długość jego pobierania? Wyjaśniamy!

Prawo do zasiłku jest rozpatrywane automatycznie podczas rejestracji osoby bezrobotnej, dlatego nie ma potrzeby składać osobnego wniosku, aby takie świadczenie otrzymać. Decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu zasiłku odbywa się na podstawie dokumentów, które osoba bezrobotna przedstawia podczas rejestracji. Są to między innymi świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu, zaświadczenia z ZUS-u. Natomiast to, przez jaki okres zasiłek będzie naliczany, zależy już od zupełnie innych czynników.

 

Zasiłek na 6 miesięcy

Jeśli bezrobotny zarejestrował się na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, zasiłek będzie wypłacany przez 180 dni (sprawdź stopę bezrobocia w Twoim powiecie).

 

Zasiłek na rok

Jeśli bezrobotny dokonał rejestracji na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, wtedy urząd pracy będzie wypłacał zasiłek przez 365 dni.

Roczny zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany również osobom powyżej 50. roku życia, które jednocześnie udokumentują co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku.

Ustawa o promocji zatrudnienia dłuższym zasiłkiem obejmuje dodatkowo osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat. Jeśli rejestrujący się ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku 15 lat, ale nie jest samotnym rodzicem, także ma szansę na roczny zasiłek, ale musi być spełniony dodatkowy warunek. Małżonek rejestrującego się musi być również osobą bezrobotną, która traci prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez rejestrującego.

 

Czytaj także:

 

Skrócenie zasiłku

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 ust. 1-3 ustawy o promocji zatrudnienia.

 

Przedłużenie zasiłku

W sytuacji, kiedy kobieta z prawem do zasiłku urodzi dziecko w trakcie okresu jego przysługiwania lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.

 

Zmiana miejsca zamieszkania a okres pobierania zasiłku

Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania zmienił on miejsce zamieszkania. Również w sytuacji, gdy miejscowość, w której bezrobotny rejestrował się w urzędzie pracy, w wyniku zmian administracyjnych, znajdzie się w innym powiecie, czas pobierania zasiłku będzie taki, jak pierwotnie przyznany.

Jeśli w okresie posiadania prawa do zasiłku bezrobotny zmienia miejsce zamieszkania (co skutkuje zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy), powinien poinformować o tym fakcie urząd pracy. Kolejnym krokiem jest rejestracja w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) w terminie 14 dni.

 

Informacji na temat zgłoszenia oferty pracy do urzędu pracy udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 73)

psz.praca.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Skrócony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  W przepisach czytamy, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu m.in. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek. Jak rozumieć ten zapis? Wyjaśniamy.

 • Prowadziłeś działalność gospodarczą? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych
  Nie każdy były przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych po zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać prawo do zasiłku? Jaki wpływ na zasiłek ma zamknięcie lub zawieszenie działalności? Odpowiadamy.

 • Czy osoba samotnie wychowująca dziecko może dłużej pobierać zasiłek dla bezrobotnych?
  Czy fakt samotnego wychowywania dziecka ma wpływ na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych? Gdy w trakcie pobierania zasiłku bezrobotny stanie się osobą samotnie wychowującym dziecko, zmieni się czas pobierania zasiłku? Odpowiadamy.

 • Uznanie w Polsce stażu pracy z Ukrainy
  Uznanie stażu pracy w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) regulują unijne przepisy o koordynacji świadczeń społecznych. Co w przypadku, jeśli praca była wykonywana w kraju trzecim? Czy ten okres zatrudnienia może zostać zaliczony do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

 • Praktyki absolwenckie a status osoby bezrobotnej
  Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Podpowiadamy, kto jest uprawniony do odbycia takiej praktyki.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a zmiana miejsca zamieszkania
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje zarejestrowanej osobie bezrobotnej po spełnieniu wymogów formalnych. Okres pobierania zasiłku zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest stopa bezrobocia na terenie powiatu, w którym zarejestrowana jest osoba bezrobotna. Co w przypadku zmiany miejsca zamieszkania bezrobotnego? Czy będzie to miało wpływ na okres pobierania zasiłku? Podpowiadamy.

 • Prawo do zasiłku dla bezrobotnych – na co zwrócić uwagę?
  Rejestracja w urzędzie pracy nie oznacza automatycznego przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jakie warunki należy spełniać, aby go otrzymać? Od kiedy jest on naliczany? Na jakie terminy bezrobotny powinien zwrócić uwagę? Wyjaśniamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy